Huddinge kommun

10 000 nya bostäder i Huddinge till år 2030

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 06:52 CEST

30 000 steg närmare 2030 – det är den kortaste beskrivningen av Huddinge kommuns nya översiktsplan som tar sikte på hållbar utveckling, levande stadsmiljöer, utveckling av de lokala centrumen, attraktiva parker - och så 10 000 nya bostäder och 20 000 arbetsplatser.

Huddinge ska växa i takt med länet och översiktsplanen utgår från ett årligt bostadsbyggande om cirka 700 bostäder vilket innebär en befolkning på mellan 122 000 – 150 000 år 2030.

– Det finns mycket som är bra i Huddinge men det finns saker som kan bli bättre, som vi vill förändra, förändringar som ska göra Huddinge till en än mer attraktiv kommun och på sikt en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M). Översiktsplanen rymmer det som jag tror bor i många Huddingebors hjärtan: närheten till både natur och storstad, med möjligheten att bo och arbeta på hemmaplan.

Den 10 juni beslutade kommunfullmäktige att anta Översiktsplan 2030. Översiktsplanen visar på kommunens vilja för hur Huddinge ska utvecklas under de kommande tjugo åren med fokus på markanvändning och bebyggelse.

Den övergripande inriktningen är en långsiktig hållbar utveckling med skapande av levande stadsmiljöer som ska underlätta ett bra vardagsliv samtidigt som större grönområden värnas och klimatutsläppen minskar. Levande stadsmiljöer betyder miljöer där människor har nära till affärer, restauranger och attraktiva parker, där det också finns arbetsplatser och bra kollektivtrafik.

Den största delen av kommunens bebyggelse ska tillkomma genom förtätning av områden kring lokala centrum, och i kommunens alla områden ska det planeras för blandade bostadstyper och upplåtelseformer.

Huddinges naturreservat, de gröna kilarna, sjöar och vattendrag ska värnas. Etablering ska i första hand ske i anslutning till befintliga områden i bra infrastruktur- och kollektivtrafiklägen.

– För att skapa fler arbetsplatser ska kommunen planera för och prioritera etablering och utveckling av företag inom tjänste- och kunskapssektorn. Men även fler och utökade verksamhetsområden finns med i planen för att tillskapa ett starkt och diversifierat näringsliv, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen ska verka för att de regionala infrastrukturprojekten med spårväg och vägar genomförs, och inom kommunen ska gång- cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

https://www.youtube.com/watch?v=JZkQGmPkJ9k#t=24

För mer information, kontakta
Daniel Dronjak Nordqvist
(M), kommunstyrelsens ordförande, 08-535 301 57.  
Li Björk, politisk sekreterare (M), 08-535 301 47.
Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, 08-535 313 51.
Joel Edding, samhällsplanerare och projektledare för arbetet med översiktsplanen, 08-535 313 91.Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.