Vänsterpartiet

10 förslag för bättre flyktingmottagande

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 07:39 CET

Kalle Larsson:
10 förslag för bättre flyktingmottagande
Vänsterpartiet vill att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot flyktingar. Förslaget finns i ett 10-punktsprogram för ett fungerande flyktingmottagande som riksdagsledamoten Kalle Larsson presenterar idag.

Frågan om kommunernas skyldigheter i flyktingmottagandet är omdiskuterad. Inte minst händelseutvecklingen i Irak gör behovet stort att nu tydliggöra ansvaret för att de människor som söker och får en fristad i Sverige ska tas emot på ett bra sätt.

- Det är skrämmande tyst från den borgerliga regeringen. De har inte lagt fram ett enda konkret förslag utöver att de lägger ner Integrationsverket. Det viktiga verkar vara att inte stöta sig med de rika och välmående kommuner som inte vill ta emot några flyktingar, säger Kalle Larsson (v), vänsterpartiets integrationspolitiskt ansvarig i riksdagen.

- Vi kräver att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot flyktingar. Vi kräver samtidigt att kommunersättningen för flyktingmottagandet höjs så att kommunerna får de ekonomiska förutsättningar som krävs, säger Anneli Philipson (v), kommunalråd i Malmö.

- Det är dags att lagstifta om detta. Jag hoppas att riksdagen ger den signalen redan i dagens omröstning, säger Kalle Larsson.

Vänsterpartiets 10 punkter för ett förbättrat flyktingmottagande
Frågan om flyktingmottagande står i fokus. Människor drivs på flykt på grund av krig och förföljelse. En del av dessa söker fristad i Sverige. På grund av händelseutvecklingen i Irak förväntas antalet asylsökande att öka de närmaste åren. Detta ställer krav på ett fungerande flyktingmottagande.

Vänsterpartiet kräver att all kraft ska inriktas på att ge nyanlända ett bra bemötande och en bra introduktion. Dessa insatser ska bygga på rätten och möjligheten till lika villkor som den som tidigare är bosatt i Sverige och fokusera på den enskildes egen initiativkraft och förmåga. Vi avvisar därför förslag om hårdare tag mot nyanlända som blivit allt vanligare i debatten.

Vänsterpartiet riktar stark kritik mot att det fortfarande finns så många rika och välmående kommuner som inte tar emot några eller väldigt få flyktingar. Detta sätter upp svåra hinder för människors fortsatta möjligheter i Sverige.

Vänsterpartiet presenterar därför ett 10-punktsprogram för ett flyktingmottagande som ger förutsättningar för en fungerande integrationsprocess:

1. Alla kommuner skall vara skyldiga att ta emot flyktingar. Samtidigt ska kommunersättningen för flyktingmottagandet höjas för att ge kommunerna de ekonomiska förutsättningar som krävs.

2. Ett samlat paket för att möjliggöra lika inträde på arbetsmarknaden skall tas fram. Det handlar om krav på anonyma ansökningsförfaranden även inom det privata näringslivet, att införa obligatoriska kravprofiler och att hårdare tillämpa lagen om allmän platsanmälan med skärpta sanktionsmöjligheter.

3. Handläggningstiderna i asylprocessen måste kortas. Vi vill införa en bortre gräns asylprocessen så att den som väntat längre än 18 månader och inte själv försenat handläggningstiden automatiskt ges permanent uppehållstillstånd.

4. Rätten att arbeta under asyltiden ska vara regel - inte som idag ett undantag. Även asylsökande skall omfattas av kollektivavtal och övriga trygghetssystem på den reguljära arbetsmarknaden.

5. Ett handlingsprogram ska tas fram för att stärka invandrade kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Integrationspolitiken måste ges en feministisk inriktning.

6. Bostadsersättningen vid eget boende ska återinföras och höjas. Rätten att själv välja bostadsort får inte inskränkas.

7. Bostadsbrist och trångboddhet ska bekämpas genom en offensiv social bostadspolitik. Det handlar om att bygga billiga hyresrätter och om att införa avgiftsfria bostadsförmedlingar med anvisningsrätt i samliga kommuner.

8. Asylsökande barn, även gömda, ska ha samma rätt till skola och förskola av god kvalitet på samma villkor som bosatta svenska barn.

9. Kommuner ska vara skyldiga att genomföra integrationsprojekt riktade till verkligt segregerade icke-marginaliserade bostadsområden. Även människor som bor i vita överklassområden måste integreras för att rättvisa villkor ska kunna uppnås.

10. Alla kommuner ska vara skyldiga att ha beredskap för att ta emot ensamkommande barn. Barn som kommer ensamma behöver snabbt få ett säkert och tryggt boende i Sverige.