Näringsdepartementet

10 miljarder till vägar och järnvägar i hela landet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 13:28 CEST

För att möta Sveriges utmaningar kommer alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag som förstärker jobbpolitiken, ökar Sveriges framtida tillväxtmöjligheter och förbättrar välfärden. Tack vare att fler kommit i jobb har vi nu möjlighet att investera för framtiden.

Väl fungerande kommunikationer är en grundpelare för att människor ska kunna ta sig till och från jobbet samt få vardagen att fungera. Det är också avgörande för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och företagande i hela landet.

I dag presenterar partiledarna i Allians för Sverige den enskilt största satsningen på infrastruktur som någonsin gjorts i en budgetproposition. I budgetpropositionen för 2008 gjordes en förstärkning på väg och järnväg med drygt 1 miljard kronor per år. Nu satsar vi ytterligare 7,6 miljarder kronor i en särskild närtidssatsning under 2009 och 2010. För de kommande två åren innebär det att 10 miljarder kronor satsas på att åstadkomma förbättringar i hela landet för pendlare och transportberoende företagare.


Varför behövs en närtidssatsning?
Ett väl fungerande transportsystem är viktigt för Sveriges framtida möjligheter. Det behövs för människors möjlighet till rörlighet, näringslivets konkurrenskraft, väl fungerande arbetsmarknader i hela landet samt för fortsatt utveckling och tillväxt.

Genomförandet av de nu gällande investeringsplanerna för vägar och järnvägar är kraftigt försenade, inte minst därför att planerna redan från början var underfinansierade av den tidigare regeringen. Dessutom har investeringskostnaderna ökat kraftigt, till stor del beroende på att priserna i anläggningsbranschen stigit betydligt snabbare än i andra branscher. Genom en närtidssatsning kan angelägna investeringar i hela landet tidigareläggas, i syfte att öka tillgängligheten till transportsystemet.


Nuläge
Utvecklingen av Sveriges ekonomi och befolkning har stor inverkan på transporterna. De senaste årens tillväxt har lett till att trafiken på vägarna ökat och till att järnvägstransporterna nått historiskt höga nivåer. Den ökade trafiken har inneburit kapacitetsproblem i form av förseningar och flaskhalsar, ökat slitage samt växande externa effekter i form av bl.a. ökad miljöbelastning och bristande trafiksäkerhet.

Alliansens utfästelser
Alliansarbetsgruppen Tillväxtregion Sverige presenterade före valet 2006 rapporten "En rivstart för Sverige". I den fanns följande utfästelser om infrastrukturen:
- Ökade anslag till kommunikationer och infrastruktur.
- Öppna för alternativ finansiering av infrastruktur.
- Fungerande och attraktiv kollektivtrafik ändamålsenlig för alla landsändars olika förutsättningar.

Regeringens närtidssatsning
Under 2009 och 2010 kommer regeringen satsa 10 miljarder kronor på att åstadkomma förbättringar för pendlare och transportberoende företagare. Satsningen omfattar projekt i hela landet. Närtidssatsningen sker dels genom den förstärkning om drygt 1 miljard kronor per år som gjordes i och med budgetpropositionen för 2008 , dels genom att regeringen nu tillför ytterligare nära 8 miljarder kronor till infrastrukturen under 2009 och 2010. Storleken på denna närtidssatsning kan jämföras med det befintliga anslaget för investeringar, som i 2008 års budget uppgår till 14 miljarder kronor. Det innebär att regeringens satsning på investeringar i väg och järnväg under 2009 och 2010 innebär en kraftig förstärkning.

Tidigare byggstart av planerade projekt
Med närtidssatsningen säkerställs att prioriterade projekt kan byggstartas tidigare. Det gäller projekt runtom i hela landet. Exempel på projekt som kan byggstartas tidigare är E18-infarten mot Stockholm och E22 i Skåne. Vi snabbar också på bättre vägförbindelse mot hamnen i Göteborg och förbättrar vägstandarden mellan Stockholm och Göteborg genom tidigareläggning av ombyggnaden till fyrfältsväg på riksväg 40 av sträckan Rångedala Hester.

Snabbare genomförande av pågående projekt
Utan närtidssatsningen skulle utbyggnaden av ett antal påbörjade projekt riskera att behöva bromsas upp på grund av att de tillgängliga anslagen inte räcker till. Att bromsa tempot i pågående projekt är ineffektivt och leder till ökade totalkostnader samtidigt som investeringarna kan tas i drift senare än planerat. Projekt som drar ut på tiden innebär dessutom att störningarna för omkringboende och för befintlig trafik förlängs i tiden.

Med närtidssatsningen kan flera pågående infrastrukturprojekt tillföras extra medel för att kunna fortsätta med oförändrad planeringshorisont. Bland dessa återfinns Haparandabanan, Älvängen-Trollhättan (E45) och Nynäshamn (Rv73). Därtill kommer regeringen i budgetpropositionen föreslå en förstärkt finansiering av den pågående utbyggnaden av Ådalsbanan.


Efterlängtade storstadssatsningar

Stockholm
För Stockholmsregionen innebär närtidssatsningen att tre angelägna projekt kan slutföras eller påbörjas:
1. Utbyggnaden av Rv 73 till Nynäshamn pågår, men projektet har visat sig bli betydligt dyrare än vad som tidigare beräknats. Genom närtidssatsningen säkerställs att hela sträckan ner till Nynäshamn kommer att kunna byggas ut till fyrfältsväg.
2. E 18 Hjulsta-Ulriksdal är ett angeläget projekt som kommer förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten i nordvästra Stockholm. Projektet kommer också att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande i regionen.
3. Södertörnsleden kommer förbättra kommunikationerna mellan Haninge, Huddinge och Botkyrka och ger dessa kommuner snabbare och bättre tillgänglighet till E 4. Samtidigt avlastas befolkningstäta bostadsområden kring Huddinge centrum från tung trafik. Södertörnsleden är också viktig för utvecklingen av det viktiga regionala kärnområdet Flemingsberg.

Se tabell 1 i bifogad pdf-fil för exakta summor.

Göteborg
För Göteborgsregionen innebär närtidssatsningen att fyra angelägna projekt kan slutföras eller påbörjas:
1. Utbyggnaden av E 45 Älvängen-Trollhättan pågår, men har visat sig bli betydligt dyrare än vad som tidigare beräknats. Utan tillskott skulle tempot i projektet behöva bromsas upp. Genom närtidssatsningen kan vägen i stället bli klar två till tre år tidigare än vad som annars varit fallet.
2. Göteborgs hamn är Nordens största hamn och en viktig hamn för stora delar av svensk exportindustri. Vägen till hamnen är tungt trafikerad och har vissa flaskhalsar. Genom närtidssatsningen kommer denna vägsträcka kunna förbättras.
3. Genomförandet av planeringsarbetet för den nya Älvförbindelsen säkerställs, med syfte att möjliggöra de kommande beslut som behöver tas om utbyggnad. Enligt de besked som regionen/kommunerna givit kommer de att medfinansiera byggnationen av Älvförbindelsen.
4. Rv 40 Rångedala-Hester är den kvarvarande, felande länken innan hela Rv 40 Göteborg-Jönköping är utbyggd till mötesfri standard. Genom närtidssatsningen kommer detta projekt äntligen kunna påbörjas och vägstandarden mellan Stockholm och Göteborg blir bättre. Projektet innebär att sträckan byggs om till fyrfältsväg.

Se tabell 2 i bifogad PDF-fil för exakta summor.

Malmö
För Malmöregionen innebär närtidssatsningen att två angelägna projekt kan slutföras eller påbörjas:
1. Genom närtidssatsningen kan två av de sju deletapper som återstår innan E 22 genom Skåne är fullt utbyggd genomföras.
2. E 6 mellan Trelleborg och Vellinge är den kvarvarande delen innan E 6 kommer vara utbyggd till fyrfältig standard hela sträckan mellan Malmö och Trelleborg. Utbyggnaden är av stor betydelse för den godstrafik som skeppas via Trelleborgs Hamn . För detta projekt kommer en del av finansieringen att bestå av EU-medel.

Se tabell 3 i bifogad PDF-fil för exakta summor.

Kraftsamling i järnvägssystemet
En stor andel av persontransporterna på järnväg sker i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Den täta trafiken med fjärrtåg, regionaltåg och godståg gör att systemen är särskilt störningskänsliga och att de störningar som inträffar drabbar många resenärer. För att förbättra punktligheten i järnvägssystemet i Stockholm/Mälardalen ökade regeringen i 2007 års ekonomiska vårproposition Banverkets anslag med 125 miljoner kronor. Effekterna har blivit ökad punktlighet och ökad kundnöjdhet.

I närtidssatsningen ingår liknande riktade kraftsamlingar för både Skåne och Göteborgsregionen. Dessa kraftsamlingar består av investeringar för att förbättra systemens kvalitet och av förstärkningar på drift- och underhållssidan. Syftet är att öka tillförlitligheten och punktligheten i trafiken.

Godstrafiken på järnväg har ökat och efterfrågan bedöms fortsätta öka, vilket innebär behov av investeringsåtgärder. I närtidssatsningen ingår kapacitetsåtgärder i Bergslagen, som syftar till att förbättra det viktiga godsstråket på järnväg som går från Bergslagen, genom Värmland väster om Vänern, till Göteborg. Andra exempel på satsningar som nu kan genomföras är kapacitetsåtgärder på Ostkustbanan och i Norra Sverige, liksom investeringar i Haparandabanan och Emmabodabanan. I samband med budgetpropositionen kommer regeringen även att föreslå en finansiering av Ådalsbanan som innebär att denna kommer kunna färdigställas i nära anslutning till Botniabanans färdigställande.

Se tabell 4 i bifogad PDF-fil för exakta summor.

En bred satsning för hela Sverige
Närtidssatsningen öppnar inte bara för viktiga investeringar i infrastrukturen i Sveriges storstadsregioner, utan innebär också att flera angelägna satsningar kan komma till stånd. Vid sidan av de storstadssatsningar som presenteras ovan finns utrymme för ett antal andra järnvägs- och vägprojekt över hela landet. Den samlade listan över projekten i närtidssatsningen kommer att presenteras av regeringen inom kort.

Tidigare regeringars satsningar
I den infrastrukturproposition som den förra regeringen presenterade 2001 ingick en närtidssatsning på 12 miljarder kronor under åren 2002-2004, dvs. 4 miljarder kronor per år. Av dessa var 8 miljarder kronor lån och bara 4 miljarder kronor verkliga anslagsökningar.

Allt sedan dess har räntor och amorteringar för dessa lån belastat Vägverket och Banverkets anslag, vilket i princip minskat utrymmet för verksamhet samtliga år efter 2004. Alliansregeringen amorterade 2007 bort hela skulden för den förra regeringens närtidssatsning och frigjorde därmed ett betydande utrymme för investeringar, drift och underhåll.

Med dagens satsning tar vi ett viktigt steg framåt för att öka möjligheten att långsiktigt förbättra tillväxtförutsättningarna i Sverige och stärka vår position i en allt mer globaliserad värld. Tillsammans med den infrastrukturproposition som regeringen kommer att presentera om några veckor tar vi ansvar för vårt lands viktiga transporter. Vi gör det övertygade om att en framtidsinriktad politik är bra för tillväxt, jobb och välfärd.Kontakt:
Edvard Unsgaard
Pressekreterare hos Fredrik Reinfeldt
08-405 48 36
070-269 98 44

Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74

Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55

Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 39 06
070-646 21 12-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs hela texten med tabeller. (http://www.regeringen.se/sb/d/10504/a/110746)