Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

100 000 kr i vite för hemundervisning

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2013 21:55 CEST

100 000 kr – det högsta vitet för hemundervisning på senare år

Genom ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen fastställs 100 000 kr i vite för en svensk hemundervisande familj för ett (1) års hemundervisning av ett (1) barn under skolåret 2010-2011, alltså under den gamla mer tillåtande skollagen. Detta är hela fem gånger högre än vad som krävts för hemundervisning på senare år. Det är ett ofattbart högt belopp. särskilt som beloppet har inte föregåtts av någon utredning av familjens ekonomi.

Domen är än mer anmärkningsvärd eftersom familjen flyttade till Finland tidigt 2012 och därmed uppfyller sina barns skolplikt enligt finsk skollag. Enligt viteslagen 9 § får vite inte utdömas om ändamålet med vitet "förlorat sin betydelse" vilket det i detta fall gjort. Viteslagen ger inte stöd för att använda vite som straff eller allmänprevention. Att Högsta förvaltningsdomstolen valt att inte ge prövningstillstånd väcker därmed också mer allmänna frågor om svensk rättssäkerhet. Domen kommer att överklagas till Europadomstolen.

Familjen stred med Uppsala kommun över i tre år

Familjen stred under åren 2008-2011 år för rätten att hemundervisa sin dotter i Uppsala kommun. Detta var alltså under den gamla skollagen som inte krävde synnerliga skäl. Men familjen hade både särskilda skäl och stöd för sin kompetens, och för lämpligheten i sin hemundervisning av både svensk och internationell expertis. Jurister ansåg kvaliteten på deras ansökningar som mycket hög, och över genomsnittet under en tid när många familjer fick tillstånd att hemundervisa i Sverige. Uppsala kommuns jurister avslog familjens ansökan varje gång utan särskilt mer utförliga skäl än en allmän motvilja mot hemundervisning. Familjen hör förmodligen till den handfull familjer som stridigt hårdast för rätten att hemundervisa på senare år.

Det första vitesföreläggandet från Uppsala kommun till familjen för skolåret 2010-2011 sattes till 6000 kr per vecka, alltså 240 000 kr i vite för hela läsåret på 40 veckor. När kommunen skulle besluta om ett vitesutdömande i december 2011 fastställdes beloppet till 180 000 kr, något som Förvaltningsrätten sedan sänkte till 100 000 kr. Familjen överklagade med juridisk hjälp till både Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen som dock inte meddelade prövningstillstånd. Därmed fastställdes vitesbeloppet till 100 000 kr.

Kommunens socialsekreterare rekommenderade familjen att gå i exil

Tidigt under 2011 tog familjen kontakt med det ansvariga moderata kommunrådet i Uppsala kommun och bad om ett möte för att försöka lösa situationen, något som kommunalrådet dock vägrade. Denna vägran till samtal i kombination med en socialanmälan för hemundervisningen samt kommunens begäran om ett vite på 180 000 kr gjorde att familjen såg för gott att gå i landsflykt. Inte minst bidrog socialsekreterarnas rekommendation till familjen att lämna landet om familjen tänkte fortsätta hemundervisa sina barn. Familjens flykt har upprört många. Kanske en granne till familjen uttryckte det tydligast: "Ni har ju faktiskt blivit landsförvisade – från Sverige – det är inte klokt!"

Domen bekräftar att Alliansregeringen har förbjudit hemundervisning

Den aktuella domen är ytterligare en bekräftelse på att Alliansregeringen helt har förbjudit hemundervisning i Sverige. I våras fick en ortodox judisk familj i Göteborg avslag på en ansökan om hemundervisning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt domstolen hade familjen fått godkänt om den gamla skollagen gällt. Tillägget i Alliansregeringens nya skollag, att "synnerliga skäl" krävs var hela skälet som ledde till avslaget.

Sverige skiljer därmed ut sig från majoriteten av demokratier och sällar sig till Tyskland med sin skollag från 1938 som uttryckligen förbjuder hemundervisning.

Intresset för hemundervisning fortsätter att öka

ROHUS fortsätter att få allt fler förfrågningar om hur man kan hemundervisa i Sverige, både från bosatta i Sverige och från utomlands bosatta som planerar att flytta till Sverige. Idag kan vi tyvärr bara ge rekommendationen att undvika Sverige.

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation för att stödja rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu. Flera av styrelsens medlemmar lever idag i exil utanför Sverige. Hemundervisning är världens snabbast växande skolform som visat sig ge mycket goda resultat. både akademiska och socialt. ROHUS vitesfond kan stödjas på bankgiro 319-0733, märk insättningen med "Vitesfonden".