Sida

100 miljoner till fond för att öka fattiga länders konkurrenskraft på marknaden

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 09:59 CET

En rättvis internationell handel är ett viktigt verktyg i kampen mot fattigdom. Sverige går nu in med ett mångmiljonstöd för att stödja de minst utvecklade ländernas ansträngningar att tillgodogöra sig den globala marknadens fördelar.

Olika handelsbarriärer, nationella och internationella, fortsätter att begränsa fattiga länders konkurrenskraft. Mest marginaliserade är de minst utvecklade länderna, av vilka majoriteten finns i Afrika söder om Sahara. Sida har beslutat att stödja det globala partnerskapet Enhanced Integrated Framework, EIF, med 100 miljoner kronor för att bidra till ekonomisk utveckling genom handel på de fattigas villkor. EIF är ett globalt partnerskap mellan de minst utvecklade länderna, givarsamfundet och ett antal internationella nyckelorganisationer som FN, Världsbanken och Världshandelsorganisationen (WTO).

Syftet är att stärka de minst utvecklade ländernas möjligheter och kapacitet att delta i och dra nytta av internationell handel.

- För att de fattigaste länderna ska ha en chans att öka sin handel är det viktigt att handelsfrågorna blir integrerade i fattiga länders utvecklingsstrategier, vilket är ett av syftena med detta samarbete. EIF ska även hjälpa till att öka koordineringen av det internationella samfundets olika handelsrelaterade insatser och utveckla de minst utvecklade ländernas produktionskapacitet, säger Georg Andrén, chef för Sidas avdelning för samverkan med aktörer.

De fattigaste länderna i världen saknar ofta resurser för att effektivt delta i internationella förhandlingar. Höga tullar hämmar regional handel mellan utvecklingsländer och kan göra att utvecklingsländer fastnar i en ensidig råvaruexport istället för att förädla varor. Ett avgörande handelshinder är också industriländers jordbrukssubventioner som bromsar fattiga länders viktigaste exportinkomster. Enligt Världsbanken spenderar rika länder uppemot 300 miljarder amerikanska dollar på jordbrukssubventioner årligen, nästan sex gånger mer än det totala biståndet i världen.

- De internationella handelsförhandlingarna är det viktigaste redskapet för skapa rättvisa spelregler på världsmarknaden. Ett starkt regelverk som tar hänsyn till utvecklingsländers intressen kan ge ett skydd för mindre och svagare stater, säger Georg Andrén.

WTO:s senaste förhandlingsrunda, Doha Development Agenda, har en tydlig utvecklingsprofil som sätter fattiga länder i fokus. Ett framgångsrikt förhandlingsresultat skulle få stora implikationer för välfärden i utvecklingsländerna.

Enhanced Integrated Framework har utvecklats gemensamt av partnerskapets intressenter och Sverige har genom Sida och Utrikesdepartementet varit en drivande aktör i detta arbete. Bland annat hölls en givarkonferens i Stockholm 2007.

För mer information kontakta Georg Andrén, telefon 070-509 5794 eller Sidas presstjänst 08-698 55 55