Socialdepartementet

100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 10:33 CET

Sverige står inför omfattande utmaningar när befolkningen blir allt äldre. I dag lägger den parlamentariska äldreberedningen SENIOR 2005 fram sitt slutbetänkande med 100 förslag till en äldrepolitik för framtiden.

– SENIOR 2005 har ringat in några av de stora utmaningar som följer med en åldrande befolkning. Det handlar både om hur resurser ska skapas och fördelas och om hur behov av vård och omsorg ska kunna skjutas upp och tillgodoses. Dessa utmaningar gäller grundläggande värdefrågor, inte minst när det handlar om att skapa och fördela resurser i ett samhälle med ökande skillnader.

Det säger beredningen ordförande, biskopen i Västerås stift, Claes-Bertil Ytterberg.

I beredningen har ingått 17 politiker, representerande alla riksdagens partier. Beredningens slutbetänkande Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning överlämnas i dag den 31 oktober 2003 till socialminister Lars Engqvist.

Snart är var fjärde över 65 år

Vid förra sekelskiftet blev mindre än tio procent äldre än 65 år. Om 30 år kommer närmare en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara över 65 år. De som är över 80 år och äldre – som har störst behov av vård och omsorg – väntas öka från 460 000 till 750 000 personer under samma period. På ytterligare ett par decenniers sikt blir ökningen av andelen och antalet äldre ännu större.

Det är mot den bakgrunden som SENIOR 2005 arbetat. Uppdraget har varit att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken. Arbetet har gällt de förändrade krav som ställs på hela samhället när både antalet och andelen äldre i befolkningen ökar.

Förändra arbetslivet

– Att börja förbereda ett arbetsliv som gör att fler människor vill och kan arbeta även i högre åldrar är en av de viktigaste uppgifterna inför framtiden, menar beredningen ordförande Claes-Bertil Ytterberg. Det nya pensionssystemet ger en god grund för detta. Men det räcker inte med att det statliga systemet ger incitament för arbete högre upp i åldrarna. De kollektivavtal, som står för en stor del av den ekonomiska tryggheten på äldre dagar, behöver ses över så att de samspelar med pensionssystemet.

Äldrepolitik – inte enbart äldreomsorgspolitik

Beredningen konstaterar vidare att det gäller att stärka människors förutsättningar att åldras med god hälsa och att tillgodose behov av vård och omsorg under åldrandet Den offentliga vården och omsorgen om äldre kostar i dag drygt 134 miljarder kronor per år. Då svarar ändå de anhöriga för merparten av all omsorg som ges till äldre. Prognoserna över de framtida vårdkostnaderna skiljer sig åt, men alla är överens om att det kommer att behövas mer pengar och mer personal.

– Det offentliga åtagandet för vård och omsorg under åldrandet måste tydliggöras och säkerställas. Politiker på nationell nivå har inte till fullo tagit detta ansvar under de senaste 10–15 åren. Medan innehållet i vården och omsorgen har förändrats kraftigt har lagstiftningen inte ändrats och alla tidigare löften bibehållits. Snarare har det tillkommit ytterligare utfästelser och visioner. Det sviktande förtroende som går att avläsa i olika undersökningar för vården och omsorgen kan mycket väl bero på att människor ser ett ökande gap mellan vad de utlovas och vad de i praktiken kan få.

– Men äldrepolitiken får inte reduceras till en äldreomsorgspolitik, framhåller Claes-Bertil Ytterberg. Det är hög tid att inse att samhället också är beroende av äldre människor, och inte enbart tvärtom. För en äldrepolitik värd namnet behövs ett betydligt bredare anslag än i dag.

– Samtidigt är det viktigt att inte låsa in äldrefrågor i en avskild del av politiken. De flesta av våra 100 förslag syftar till att insatser för och av äldre människor ska bli en självklar del av politiken inom alla olika samhällsområden.

Mer kunskap krävs

Många av beredningen 100 förslag syftar till att förbättra kunskapsunderlaget inför framtiden. Beredningen slår fast att det i dag inte går att lägga fram förslag på genomgripande förändringar då det finns stora brister i underlag, statistik och kunskap om effekterna av olika insatser inom äldrepolitiken. Därför föreslås ett antal större projekt och utredningar inom flera områden. Det handlar bl.a. om att

• Inrätta ett nationellt projekt för att stärka de äldres ställning i arbetslivet.
• Stärka möjligheterna till eget ansvarstagande för boendet och formulerandet av en princip för kvarboende.
• Förbättra kunskapsläget om effekter av service i hemmet.
• Se över hur äldre prioriteras inom vård och omsorg.

En åldrande befolkning en tillgång

– Min förhoppning är att vi ändå inte ska glömma bort det positiva i den utmaning som vi står inför, säger Claes-Bertil Ytterberg. Att Sverige och många andra länder inom några år kommer att ha en större grupp äldre människor än kanske något annat samhälle i historien innebär att en ny och delvis okänd resurs uppkommer. Vi vill att regeringen och riksdagen nu prioriterar satsningar som kan göra Sverige till ett exempel även internationellt på hur en åldrande befolkning kan vara en tillgång.

Hela rapporten finns att läsa på www.social.regeringen.se.

Claes-Bertil Ytterberg
Ordförande
Telefon 070-378 61 84

Pär Alexandersson
Huvudsekreterare
Telefon 08-405 30 42

Lena Thornberg
Kanslisekreterare
Telefon 08-405 40 08