Kristdemokraterna, KD

12 300 förlorade jobb sedan 2002

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 10:49 CEST

– Det går bra för Sverige, är budskapet i regeringens vårproposition. Det går bra för delar av Sverige är den korrekta beskrivningen. Vi kan glädjas åt en stark världskonjunktur och en svensk exportindustri som kan och vet att utnyttja möjligheterna. Det går mindre bra för långt fler än en miljon människor i arbetsför ålder som av skilda skäl inte går till jobbet.

Det säger Mats Odell, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, i sitt anförande i remissdebatten om regeringens ekonomiska vårproposition.

– Mandatperioden 2002-2006 kan snart läggas till handlingarna som en förlorad tid för de hundratusentals som går arbetslösa i socialdemokraternas Sverige. I februari 2006 var 3.721.400 svenskar i åldrarna 16-64 år anställda på hel- eller deltid, enligt Statistiska centralbyrån. Motsvarande siffra i februari 2002 var 3.733.700 personer. 12.300 riktiga jobb har således gått förlorade under de senaste fyra åren.

– Vårbudgeten ger oss en allt tydligare bild av en vänsterkartell – som mot bakgrund av fortfarande gynnsam demografi och konjunktur – brassar på för att skyla över grundläggande brister i ekonomin som att alltför få företag anställer och att alltför få nya jobb skapas.

– Vänsterkartellens ideologier ger ingen vägledning för hur riktiga jobb skapas och företag startas. Det enda verktyg som man använder är AMS och att köpa sysselsättning för skattepengar. Men flykten undan strukturella reformer för oss in i en återvändsgränd. Engångsintäkter som finansierar permanenta utgiftsökningar kan bli omöjliga att bära den dagen börsutvecklingen viker, exporten stagnerar eller fastighetsmarknaden svalnar.


För mer information:

Mats Odell
riksdagsledamot
tel. 08-786 56 86
mobil. 070-530 42 47

Niclas Thorselius
pressekreterare för
partiet & riksdagskansliet
tel. 08-786 56 80
mobil: 076-527 25 70

hemsida:
www.kristdemokraterna.seAnförande av Mats Odell vid Riksdagens remissdebatt om
vårpropositionen den 18 april 2006
Herr/fru talman,
Det går bra för Sverige. Det är budskapet i regeringens vårproposition.
Det går bra för delar av Sverige är den korrekta beskrivningen. Vi kan glädjas åt
en stark världskonjunktur och en svensk exportindustri som kan och vet att
utnyttja möjligheterna. Det går mindre bra för långt fler än en miljon människor
i arbetsför ålder som av skilda skäl inte går till jobbet.
Under Göran Perssons tio år som statsminister har det helt överskuggande målet
varit full sysselsättning. Det står i alla budgetar och regeringsförklaringar
exempelvis i den från den 16 september 1997. Där hette det att den öppna
arbetslösheten skall vara halverad till 4 procent år 2000. Därefter var målet full
sysselsättning.
Nu är det 2006 och brinnande högkonjunktur. Vad skriver Pär Nuder i
finansplanen?
”På kort sikt är regeringens mål att pressa tillbaka den öppna arbetslösheten till
4 procent och höja den reguljära sysselsättningsgraden till 80 procent. På lång
sikt är målet full sysselsättning.”
Är det något som är långsiktigt i regeringens politik så är det deras kortsiktiga
mål. Det långsiktiga målet om full sysselsättning behöver man teleskåp för att
skönja.
När man inte når de mål man ställer upp hittar regeringen på nya. Nu ökar man
på med mål om att Sverige – som enda land i världen? – skall vara
oljeoberoende år 2020. Regeringen lovar också att Sverige ska bli värdens bästa
2
land att åldras i. Kul att höra för alla de gamla som har garantipension på – ja
kan Pär Nuder säga hur mycket gamla får i det systemet. (7 047 kronor i
månaden)
Herr/ Fru talman: Socialdemokraterna har innehaft regeringsmakten sedan 1994
och hela tiden sagt sig prioritera sysselsättningen. Man sätter upp mål och när
tiden närmar sig visar de sig vara hägringar. Och detta i socialdemokraternas så
kallade paradgren! Hur skall det då gå i andra grenar där man lovar runt?
Hur skall det gå med ungdomsarbetslösheten som enligt Ams ha ökat med 30
procent under den senaste mandatperioden? Den är en av de högsta i Europa och
dubbelt så hög som i Danmark. Närmare 146 000 ungdomar 16-25 år står
utanför arbetsmarkanden mitt i högkonjunkturen!
Nu blir det plusjobb för 1 000 ungdomar och stöd för kommuner som erbjuder
jobb till gymnasister fram till valet. De som söker jobb utanför hemorten skall få
sina resekostnader täckta. Gott och väl Pär Nuder – men var skall de resa för att
hitta de riktiga jobben?
Det är inte bara ungdomar som oroar sig för framtiden. Det gör också industrin.
Den ökar sina investeringar utomlands och håller nere expansionen i Sverige.
Har Pär Nuder lyssnat till exempelvis basindustrin företrädare? Om inte är det
hög tid. Lyssna gärna också på de egna partivännerna från orter med
energiintensiv industri. Och svara på frågorna: Hur långt tänker ni driva upp
elpriserna? När stänger ni nästa kärnreaktor?
Den ekonomiska tillväxten är god och har varit det under högkonjunkturåren.
Det har skapat rådrum för att komma tillrätta med problem som måste rättas till
om vi långsiktigt skall klara den allt tuffare globala konkurrensen. Men
3
socialdemokraterna har försuttit tillfällena. Istället för att stimulera till
utbildning och forskning, till jobb och företagande väljer socialdemokratin och
dess stödpartier friår och en kraftig men kortsiktig utgiftsexpansion för att vinna
höstens val. På tilläggsbudgeten brukar regeringen ta upp några tiotal miljoner
kronor. Men i valåret 2006 handlar det istället om 4,8 miljarder kronor som
hastigt strös ut för att hinna göra intryck i valbåset.
Herr/fru talman: När socialdemokraterna eldar på med en kraftig
utgiftsexpansion till utvalda väljargrupper för att ha chansen för att klamra sig
fast vid makten sker det till priset av att man underminerar ekonomin på sikt.
* Tillfälliga reavinster eldar på intäkterna. Statskassan svämmar just nu över av
olika typer av vinstskatter till följd av exportföretagens storvinster,
börsuppgången och häftiga prisstegringar på fastigheter.
* Utgiftstaken sprängs i praktiken underifrån genom stimulanser på intäktssidan
och utanför statsbudgeten. Sedan 2001 har bokföringsknepen tilltagit för varje
år, och kulminerar under valåret 2006 med nästan 17 miljarder kronor.
Budgetlagen bryts också när regeringen låter stora infrastrukturprojekt ske
utanför statsbudgeten. Därmed lyckas man också dölja de verkliga kostnaderna
för projekten.
En framgångsrik exportindustri är en stor tillgång. Men den räcker inte för att
öka sysselsättningen. Därför är det desto viktigare att regeringen inte bromsar
jobbtillväxten på annat sätt. Arbetsgivarnas medfinansiering av sjuklönen är en
sådan broms på nyanställningar. Den måste bort.
Vårbudgeten ger oss en allt tydligare bild av en vänsterkartell som mot bakgrund
av fortfarande gynnsam demografi och konjunktur brassar på för att skyla över
4
grundläggande brister i ekonomin som att alltför få företag anställer och att
alltför få nya jobb skapas. Vänsterkartellens ideologier ger ingen vägledning för
hur riktiga jobb skapas och företag startas. Det enda verktyg som man använder
är AMS och att köpa sysselsättning för skattepengar. Men flykten undan
strukturella reformer för oss in i en återvändsgränd. Engångsintäkter som
finansierar permanenta utgiftsökningar, kan bli omöjliga att bära den dagen
börsutvecklingen viker, exporten stagnerar eller fastighetsmarknaden svalnar.
Herr/Fru talman, detta är förhoppningsvis vänsterkartellens sista vårproposition.
Den förhoppningen hade, det erkänner jag, ekat en aning ihålig om kartellen
förmått förbättra företagarklimatet, tackla problemen på arbetsmarknaden och i
de offentliga verksamheterna. Men så blev det inte denna gång heller. Sverige är
i akut behov av nytänkande för att fler ska komma i arbete, för att vården och
skolan skall motsvara medborgarnas rättmatiga krav och för att nya företag ska
våga ta vid där andra lägger ned eller flyttar ut.
Vi vill heller inte en gång till läsa att våldtäkterna i Stockholm ökar med 65
procent från ett år till ett annat utan att något görs för att stoppa den
skrämmande utvecklingen. Vi vill se en medveten politik för att tackla allvarliga
samhällsproblem och ingjuta nytt hopp i alla de som vill och kan göra jobbet.
Den 3 maj kommer vi kristdemokrater och övriga partier i Allians för Sverige att
presentera ett alternativ som också ger en chans för arbetslösa ungdomar att få
ett jobb genom att fler företagare skall känna trygghet att anställa och växa i
Sverige. Häri ligger möjligheten att klara morgondagens stora utmaningar.