Vänersborgs kommun

1200 bostäder skapas på Vassbotten

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 10:42 CEST

 

Under tio år ska det investeras 3-4 miljarder kronor i den centralt belägna stadsdelen Vassbotten i Vänersborg.

Totalt skapas runt 1200 bostäder i det vattennära området.

Ett konsortium med NCC, HSB, RL-Skand och Vänersborgs kommun har under drygt ett år fört diskussioner och undersökt förutsättningarna till detta mycket omfattande stadsutvecklingsprojekt och nu kommit fram till den punkt när man på allvar sätter igång.

I totalprojektets först etapp, som man nu beslutat starta, kommer NCC att utföra byggnationen genom s.k. partneringavtal och HSB kommer att ansvara för utveckling av bostäderna.

Projektet

1. Nuvarande handelsområde kommer att utökas till ca 14 000 kvm, främst för att öka utbudet av butiker och få Vänersborgs centrum komplett när det gäller branscher, varuutbud och butikmix. Här är den fysiska kopplingen till centrum med ny gångbro över kanalen en viktig faktor. Idag har Vänersborg en stor utpendling av köpkraft och målet är att få Vänersborgarna att handla hemma i större utsträckning.

2. På östra sidan av Lilla Vassbotten mot hamnkanalen planeras för attraktiva bostäder i 3-4 våningar med direkt utsikt mot kanalen, vilket också värdefullt bidrar till en sammanhållen stadsbild.

3. I första etappen undersöks parallellt med en utbyggnad av nuvarande station också helt nytt resecentrum i södra delen av Lilla Vassbotten, med station för pendeltåg, regionbussar, lokalbussar och pendelparkering. Om man slutligen väljer detta läge, så kan det stå klart till 2012 när dubbelspåret Göteborg-Vänersborg invigs. Med de nya snabbtågen så tar det då ca 45 min till Göteborg vilket gör Vänersborg till en mycket attraktiv pendlingsort.

4. Ovanpå resecentret planeras bostäder med utsikt över sjön Vassbotten och en direktkontakt med strandlinjen via hissar och trappor. När området är helt utbyggt om ca 10 år har det skapats ca 1200 nya bostäder på Lilla Vassbotten.

5. Infrastrukturen kommer också att byggas om. Ett nytt läge för huvudleden kan bli aktuellt beroende på den exakta gestaltningen och disponeringen av området. Frågan kommer att avgöras senare och behandlas i planskedet.

Nuvarande verksamheter

Nuvarande verksamheter och industrier kommer på sikt att lokaliseras om. Detta kommer att ske i största samförstånd med företagarna och fastighetsägarna. Ingen skall behöva känns sig bortjagad utan syftet är att uppnå en vinn-vinn situation för alla parter. Verksamheterna är viktiga för kommunen och stor energi kommer att läggas på att de får goda förutsättningar för framtida utveckling.

Planprocessen

För närvarande pågår arbetet med program för detaljplaner. Programmet kommer ut på samråd under senhösten 2008. Därefter startar detaljplaner för etappens olika delar.

Byggstart

Om allt går som planerat kan projektering starta andra halvåret 2009 och första spadtaget tas sommaren 2010.

Total investeringsvolym

Den totala investeringsvolymen är cirka 3-4 miljarder kronor under en 10-årsperiod.

Vassbotten utvecklings AB och parterna

Kommunstyrelsen i Vänersborg fattade 2008-09-01 beslut att bilda ett utvecklingsbolag tillsammans med RL-Skand AB. Syftet med bolaget är att utveckla området Lilla Vassbotten i centrala Vänersborg från ett industi- och verksamhetsområde till en stadsdel med bostäder, resecentrum och handel.

RL-Skand AB ägs till lika delar av bolagen RL Nordic och Skandrenting AB.

RL Nordic AB är ett helägt dotterbolag till den österrikiska bankkoncernen Raiffeisen Bank AG.

Skandrenting AB, är ett helägt dotterbolag till Erik Selin Fastigheter AB ("ESFAB") ESFAB är majoritetsägare i de noterade bolagen Fastighets AB Balder (publ) och Din Bostad Sverige AB (publ). Vidare är ESFAB näst störste ägaren i det noterade bolaget Catena AB (publ).

Mer information:

Sören Runsten, projektledare 0705-22 10 05

Lars-Göran Ljunggren, kommunstyrelsens ordf 070-608 63 92