Grafiska Företagen

1,5 % i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 11:01 CET

Idag lämnar vi ett bud till Facken inom industrin på 1,5 % i löneökningstakt. Nivån är avvägd för att stärka industrins konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för hela den svenska ekonomin. På denna nivå är Grafiska Företagen, Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, IKEM, Trä- och möbelföretagen, SLA, TEKO beredda att träffa en överenskommelse på ett, två eller tre år.

Budet är utformat i enlighet med Industriavtalets syfte att parterna måste ta ansvar för industrins internationella konkurrenskraft. Förhandlingarna måste ske med ett långsiktigt perspektiv och ge förutsättningar för konkurrenskraft, både i en stark och en svag global industrikonjunktur. Det måste ske genom att generella förutsättningar för industriell verksamhet stärks i Sverige. Det måste också ske genom att kostnadsnivåerna hålls nere, särskilt i det mycket osäkra konjunkturläge som vi nu befinner oss i. Och det måste ske genom att exportindustrin sätter ett tydligt ”märke” i procent för hela arbetsmarknaden.

Budet är utarbetat mot bakgrunden av att svensk exportindustri är inne i en långvarigt negativ trend med förlorade arbetstillfällen, svag produktivitet och tappade marknadsandelar. Arbetskraftskostnaderna har under flera år stigit mer än i våra viktiga konkurrentländer, både nominellt och reellt. 

Kommentar från Grafiska Företagens förhandlingschef Eva Glückman:

- Den grafiska industrin möter tuff konkurrens från länder som har mycket lägre lönekostnader än Sverige. För att svenska företag ska klara konkurrensen från omvärlden måste löneökningsnivån hamna på en rimlig nivå. Då kan vi behålla produktion och arbetstillfällen i Sverige och stärka företagens konkurrenskraft.


För ytterligare information, kontakta förhandlingschef Eva Glückman, 070-622 72 05, eva.gluckman@grafiska.se

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.