Vetenskapsrådet

153 miljoner till forskning om lärande

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 11:27 CEST

37 ansökningar om bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning beviljas och får dela på 153 miljoner kr. Årets bidragsbeslut är nu fattat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Stockholms, Göteborgs och Uppsala universitet är de mest framgångrika lärosätena. Ca en av tio ansökningar beviljas forskningsmedel.

Många av de beviljade projekten är tvärvetenskapliga och här samarbetar forskare från flera olika discipliner kring forskning om lärande i olika miljöer.

–        Inom projekten möts forskare inom didaktik och pedagogik, medicin, arkitektur, geografi, sociologi, psykologi, historia och ekonomisk historia. Vi tror att dessa tvärvetenskapliga projekt kommer ge mycket intressanta forskningsresultat, säger Elisabet Nihlfors, huvudsekreterare för Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Hög kvalitet på ansökningarna
Många sökande kommer snart att få yttranden från bedömarna som visar att deras ansökningar anses ha hög kvalitet och att man haft höga tankar om den sökande forskargruppens kompetens. Trots detta får många besked om att man inte har beviljats medel.

–        Det är mycket beklagligt både för den enskilda forskaren, för den utbildningsvetenskapliga forskningen och för samhället att denna resurs inte kan tas tillvara, säger Elisabet Nihlfors, behovet av utbildningsvetenskaplig forskning är stort.

Beviljandegraden, andelen beviljade bidrag i förhållande till antalet ansökningar, ligger omkring elva procent vilket är lågt.

–        Ett enskilt forskningsbidrag kan se relativt stort ut, men man får komma ihåg att medlen ska fördelas på i snitt fyra medverkande. Även årets ansökningsomgång visar att det finns stor potential men att få ges möjlighet att bidra till ökad kunskap om lärande och kunskapsbildning, säger Elisabet Nihlfors.

I årets utlysning inkom totalt 324 ansökningar varav 37 beviljats forskningsmedel. I snitt medverkar fyra forskare per projekt. Forskningspengar har beviljats till 28 projekt varav fyra finansieras inom Vetenskapsrådets tvärvetenskapliga satsningar Samhällets globalisering och Hållbar utveckling. Fyra forskarassistenter, tre nationella forskarskolor, tre planeringsbidrag och tre nätverk får också bidrag.

För statistik och preliminärt beviljade projekt, se Vetenskapsrådets webbplats: www.vr.se

För mer information, kontakta:
Elisabet Nihlfors, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet, 08-546 44 245, elisabet.nihlfors@vr.se
Emma Aby, informationsansvarig utbildningsvetenskap, 08-546 44 391, emma.aby@vr.se

Vetenskapsrådet
är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.