AFA Försäkring

16 miljoner till ny forskning om kemiska ämnen i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 08:45 CEST

AFA Försäkring beviljar nära 16 miljoner kr till sex nya forskningsprojekt om kemiska ämnen i arbetslivet. Projekten handlar om risk för kontaktallergi vid arbete med härdplaster, damm i träpelletsindustrin, cancerframkallande ämnen i raffinaderier, hur luftföroreningar varierar samt utvärdering av ett internetbaserat modelleringsverktyg. 

Anslagen har gått till forskare verksamma vid Umeå universitet, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Högskolan Dalarna och Universitetssjukhuset Örebro. 

 - FoU- programmet Kemiska ämnen i arbetslivets övergripande syfte är att minska exponeringen för kemiska ämnen i arbetslivet, säger Hans Augustson, chef för FoU-beredningen på AFA Försäkring. Målsättningen är att öka kunskapen om hur dessa ämnen används och den exponering som förekommer i olika arbetsmiljöer.

Minskad risk för kontaktallergi
Olika epoxider (härdplaster) ökar i fler och fler produkter för varje år och många kommer i kontakt med dem. Epoxi är en av de vanligaste orsakerna till kontakteksem i arbetslivet, men kunskap om exponering är bristfällig. Roger Lindahl, Umeå Universitet beviljas 3 000 000 kr för att bland annat kartlägga den yrkesmässiga epoxiexponeringen i olika arbetsmiljöer samt utveckla och verifiera strategier och arbetssätt för att minska risken för kontaktallergi i arbetet.

Ökad kunskap om exponering för härdplaster inom relining-verksamhet
Arbete med ny teknik för reparation av rör och stambyten (relining) kan orsaka svår hudallergi mot epoxi (härdplaster). Det finns en brist på kunskap om risker och hur man skyddar sig och det bedöms orsaka ökande problem. Ingegärd Anveden Berglind, Karolinska Institutet, får 2 500 000 kr för att ta fram metoder för att minska hudexponeringen och risken för livslång allergi och eksem.

Minskad dammexponering i träpelletsindustrin
Trädammshalterna i träpelletsindustrin är väldigt höga jämfört med halterna inom traditionell träindustri. Projektet ska med mätningar och analys visa hur den höga dammexponeringen kan minskas samt identifiera orsaker till höga toppexponeringar. Katja Hagström, Universitetssjukhuset Örebro, beviljas 4 000 000 kr för projektet.

Cancerframkallande ämnen i raffinaderiindustrin
Gerd Sällsten vid Göteborgs universitet får 2 000 000 kr för att bland annat kartlägga dagens exponeringsnivåer för de cancerframkallande ämnena bensen och 1,3 butadien bland olika yrkesgrupper i raffinaderiindustrin. Projektet ska även ta fram ny metodik för företagshälsovårdens egna större exponeringskartläggningar och följa utvecklingen över tid samt se om åtgärder ger effekt.

Exponering för luftföroreningar varierar
En betydande del av exponeringen för luftföroreningar i arbetet upp­kommer under kort tid beroende på att exponeringen varierar mycket kraftigt. Därför döljs exponeringar vid konventionella mätningar. Gunnar Rosén, Högskolan Dalarna, beviljas 2 500 000 kr för att studera både variationer och orsaker till exponering för luftföroreningar. Det ska ske genom direkt mätning kombinerat med video enligt PIMEX-metoden (PIcture Mix Exposure). Metoden fokuserar på hur exponeringen varierar och varför.

Utvärdering av modelleringsverktyget ART
Ett nytt internetbaserat modelleringsverktyg för att mäta exponeringar av olika ämnen, ART (Advanced REACH Tool), har nyligen lanserats. AFA Försäkring beviljar Håkan Tinnerberg, Lunds universitet, 1 700 000 kr för att utvärdera och jämföra utfallet från ART med enklare verktyg. Mätningar görs på åtta företag i olika branscher och verktyget bedöms även av åtta arbetsmiljöingenjörer.

Mer information om de sex forskningsprojekten:
Roger Lindahl, MD, Umeå universitet, Kemiska Institutionen, Tel: 090-786 54 83, 073-805 54 02, roger.lindahl@chem.umu.se
Ingegärd Anveden Berglind, med.dr. och överläkare, Karolinska Institutet, Inst. för Miljömedicin, enheten för Arbets- och Miljödermatologi, Tel: 08-524 800 41, 070-733 80 30 ingegard.anveden.berglind@ki.se
Katja Hagström, fil. dr. Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Tel: 019-602 24 92, 070-365 29 36, katja.hagstrom@orebroll.se
Gerd Sällsten, adj. professor och 1:e yrkes- och miljöhygieniker, Göteborgs universitet, Arbets- och miljömedicin, Tel: 031-786 28 97, gerd.sallsten@amm.gu.se
Gunnar Rosén, professor, Högskolan Dalarna – Arbetsvetenskap Tel:, 070-656 70 30, 070-342 14 78 grs@du.se
Håkan Tinnerberg, docent, Lunds universitet, Inst. för laboratoriemedicin, Avd. för Yrkes- och miljömedicin, Tel: 046 –177045,   hakan.tinnerberg@med.lu.se

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2009 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.