AFA Försäkring

18 miljoner till forskning om folksjukdomar och arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:15 CEST

AFA Försäkring beviljar sammanlagt nära 18 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö i vård och hemtjänst, stress, fetma och hjärtsjukdom samt nya medicinska studier om livmodercancer och multipel skleros.

Anslagen ges till forskare verksamma vid Swerea IVF, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet.

Stöd till sjukvårdspersonal som är inblandade i patientskador
Patientskador leder till stressreaktioner och ohälsa hos hälso- och sjukvårdspersonal. Patienterna får ofta stöd, men de anställda som begått ett misstag eller varit med vid en olyckshändelse uppmärksammas inte på samma sätt. Samtidigt ökar antalet anmälningar om patientskador. Professor Mats Brommels får 1 008 000 kronor för att bland annat ta fram stödprogram för vårdanställda som riskerar stressreaktioner när patienter skadas i vården.

Insatser mot målkonflikter inom hemtjänsten
Lagstiftningen ställer höga krav på hemtjänstens utförare samtidigt som de inte kan påverka antalet brukare, priser och ersatt tid för arbetet. Det innebär höga krav i kombination med låg kontroll, vilket påverkar de anställdas hälsa. En tidigare studie som finansierats av AFA Försäkring tog fram förslag för avtalskriterier, förändringar av ersättningssystemet och verksamhetsuppföljning inklusive arbetsförhållanden.
Carl Åborg, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, får 3 952 000 kronor för att pröva åtgärderna genom samarbete mellan forskare och representanter för två kommu­ner. 

Nya metoder för samarbete och arbetsmiljöarbete inom vården
Långtidssjukskrivningar inom vård och omsorg beror oftast på mental ohälsa eller besvär från muskler och leder.  Caroline Jarebrant vid Swerea IVF AB får 3 000 000 kronor i bidrag från AFA Försäkring för att göra en jämförande studie av arbetsmiljöarbete på olika vårdenheter med fokus på organisationen. Hon ska bland annat testa verktyget ERGONOVA – ett arbetsmiljökomplement till verktyg inom Lean Production som kommit till med stöd från AFA Försäkring – och ta fram metoder för samarbete mellan olika yrkesgrupper.

Stor internationell studie om sambandet stress, fetma och hjärtsjukdom
Annika Rosengren vid Göteborgs universitet får 3 288 000 kronor från AFA Försäkring för att studera sambandet mellan stress, andra psykosociala faktorer och fetma , men även kardiovaskulär sjukdom. Studien ingår i den internationella PURE-studien (Prospective Urban Rural Epidemologic study) som omfattar data om psykosociala och andra riskfaktorer från 150 000 individer i 17 länder.  Drygt 4 000 svenskar ingår i studien och de kommer att följas i sex år.

Hälsoekonomisk utvärdering av fetmakirurgi
Mer än var tionde svensk lider av fetma. Det leder till följdsjukdomar och därmed ökade samhällskostnader i form av sjukvård, sjukskrivning och förtidspension. Martin Neovius, medicine doktor vid Karolinska Institutet, beviljas 971 000 kronor för att undersöka om fetmakirurgi är en kostnadseffektiv behandling, med utgångspunkt från en svensk interventionsstudie (Swedish Obese Subjects).

Ny metod att spåra livmodercancer
Docent Miriam Mints, Karolinska Institutet, får 2 824 146 kronor för att leda en studie som ska analysera vilka gener som orsakar livmodercancer och påverkar tillväxt och spridning av tumören. Syftet är att ta fram underlag för molekylära markörer för diagnostik och screening av livmodercancer.  Resultatet ska även kunna användas för att kontrollera om en behandlad patient är frisk eller har fått återfall.

Uppkomst, utveckling och behandling av multipel skleros (MS)
Multipel skleros (MS) är en inflammatorisk sjukdom som angriper centrala nervsystemet.
De som drabbas av MS är ofta unga och sjukdomen ger på sikt ett stort omvårdnadsbehov och orsakar utslagning från arbetslivet för dem som drabbas. Professor Tomas Olsson, Karolinska Institutet, beviljas 3 000 000 kr för att studera riskgener och faktorer i omgivning och livsstil som orsakar MS. Forskarna anser att eftersom MS orsakas av en inflammation som i princip kan kontrolleras så borde sjukdomen i hög utsträckning kunna förhindras.

Mer information om forskningsprojekten:
Mats Brommels, Professor, Karolinska Institutet, Inst för lärande, informatik, management och etik. Tel: 08- 52486930, 070-5526930. mats.brommels@ki.se.   
Carl Åborg, docent, Karolinska Institutet, Inst. för folkhälsovetenskap, Tel:08-52487608 carl.aborg@ki.se
Caroline Jarebrant, Gruppledare, M.Sc. Ergonomics, Swerea IVF AB, Tel: 031-706 6116, 070-780 6116, caroline.jarebrant@swerea.se
Annika Rosengren, Professor, överläkare. Göteborgs universitet, Inst för invärtesmedicin,  Sahlgrenska akademin. Tel: 031-343 40 86, mobil: 0709-603674, Annika.Rosengren@gu.se
Martin Neovius, Med dr, civilekonom. Karolinska Institutet, Inst för medicin,
Enheten för klinisk epidemiologi, 0739-033774, martin.neovius@ki.se
Miriam Mints, docent, överläkare, Karolinska Institutet, Inst. för kvinnors och barns hälsa. Tel: 08-517 70 000 vx, mobil 070-2056566. miriam.mints@ki.se
Tomas Olsson, Professor, Karolinska Institutet,  Inst för klin neurovetenskap, Neuroimmunologiska enheten. Tel: 08-51776242, mobil: 070-7213598,  Tomas.Olsson@ki.se

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2009 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har ca 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se