AFA Försäkring

19,5 miljoner kronor till forskning om depression och utbrändhet inom människovårdande yrken

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 14:00 CEST

AFA Försäkring anslår 19,5 miljoner kronor för fortsatt forskning inom forskningsprojektet "Depression och utbrändhet i människovårdande yrken" (DU-projektet) som leds av Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri vid Karolinska Institutet.

Inom DU-projektet har man kommit fram till forskningsresultat som antyder mekanismer som kan förklara hur psykosociala påfrestningar kan leda till förändringar i kroppens reaktionsmönster. Man har påvisat en låg känslighet i stresshormonaxeln och en ökad frisättning av inflammatoriska markörer vilket i slutänden skulle kunna medföra en risk för sjuklighet och förklara den ökade dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar efter långvarig stress, och kanske också ge en ökad risk för cancer.

Den fortsatta forskningen inom DU-projektet ska undersöka om stresshormonsystemet hos patienter med utmattningssyndrom återgår till det normala inom fem år. Frågeställningen är om avvikelsen beror på en konstitutionell känslighet för stress eller om den snarare är en konsekvens av långvarig stress?

Man har funnit att patienter med utmattningssyndrom har kraftigt ökade koncentration av vissa tillväxt- och inflammationsfaktorer, som kan ha betydelse vid utveckling av andra sjukdomar, framförallt åderförkalkning och tumörsjukdomar. Enligt AFA Försäkrings skaderegister så tenderar kommun- och landstingsanställda att ha en ökad förekomst av tumörsjukdomar, och forskarna vill utreda om detta hör ihop med den ökade förekomsten av psykisk ohälsa i gruppen.

Vidare så har man inom DU-projektet tagit fram en skattningskala KES (The Karolinska Exhaustion Disorder rating scale) för att mäta graden av utmattning samt tagit fram och prövat strategier för såväl prevention som rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom.

Forskarna inom DU-projektet har valt att arbeta med en snabb implementering av forskningsresultaten i den kliniska verkligheten, bland annat vid StressRehab-kliniken vid Danderyds sjukhus.

- Vi har velat föra ut resultaten av vår forskning så att de snabbt kan tillämpas, säger Marie Åsberg. Vi tycker också att vi har funnit vetenskapliga belägg för att de personalneddragningar som landstingen genomförde i början av 90-talet har bidragit till ökningen av sjukskrivningar ett par år senare, avslutar hon.

För ytterligare information kontakta:
Marie Åsberg, professor em. i psykiatri, StressRehab Danderys Sjukhus 08-517750 18, 070-572 54 06, marie.asberg@ki.se

Åke Nygren, professor em. i personskadeprevention, överläkare, StressRehab, Danderyds sjukhus,08-6555364, 070 5222250, ake.nygren@ki.se

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-6964854, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta - mentala diagnoser i kommuner och landsting
Bland de anställda i kommuner och landsting är de vanligaste diagnosgrupperna 'Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven' samt "mentala diagnoser" (främst förstämningssyndrom, reaktion på svår stress och ångestsyndrom) som utgör drygt en tredjedel vara av samtliga fall. Bland såväl kvinnor som män i de yngre åldersgrupperna (särskilt i gruppen 35-44 år) är de mentala diagnoserna den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro (drygt 45%). Andelen sjukfall som beror på mentala diagnoser ökande fram till 2003. Denna ökning har nu stabiliserats.

Exempel på yrkesgrupper som har höga andelar mentala diagnoser i de yngre yrkesgrupperna är psykologer, socialsekreterare, speciallärare, behandlingsassistenter, grundskolelärare, barnsjuksköterska, vårdare och sjuksköterska inom psykiatrisk vård, trafikassistenter samt chefer inom mindre enheter.
Källa: AFA Försäkring

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring
ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se