Kontakt East Holding

2006 BOKSLUTSRAPPORT

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:06 CET

Finansiellt resultat 2006
- Omsättningen uppgick till 80,1 MSEK för helåret (i linje med prognos), vilket motsvarar en ökning om 21 procent jämfört med 2005 års pro forma räkenskaper (66,3 MSEK).
- EBITA på -2,5 MSEK, vilket var -1,6 MSEK jämfört med prognos. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av kostnader för upprättande av huvudkontor samt kostnader hänförliga till marknadsnoteringen.
- EBIT på -7,8 MSEK.
- Nettoförlust på -9,5 MSEK.
- Resultat per aktie på -2,10 SEK.


Väsentliga händelser under 2006
- Kontakt East-koncernen bildades i samband med förvärvet av 'OOO Eniro Rus-S' och 'OOO Eniro Rus-M' den 13:e januari 2006. De förvärvade enheterna går under samlingsnamnet 'Yellow Pages Russia' ("YPR").
- Aktieägartillskott erhållet om 37,1 MSEK.
- Framgångsrik marknadsnotering och nyemission. Erbjudandet fick stor uppmärksamhet och var kraftigt övertecknat. Noteringen genererade kapital till bolaget om totalt 100 MSEK före justering för emissionskostnader, exklusive övertilldelningsoptionen om 10 MSEK som utnyttjades 2007.
- Handel med bolagets aktier initierades på den svenska marknadsplatsen First North.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
- Bildandet av affärssegmentet - 'Consumer e-Commerce (konsumentinriktad e-handel)'. KEH förvärvade 24 januari 2007 en affärsplan med det strategiska målet att lansera Consumer e-Commerce-satsningar i Ryssland. Ersättning till upphovsmännen uppgick till 0,8 MSEK vilket betalats genom utfärdandet av nya teckningsoptioner för bolagets aktie. Efter försäljningen fullgjorts påbörjade upphovsmännen anställning hos KEH.
- Den 12:e februari 2007 hölls en extra bolagsstämma som beslutade att utfärda teckningsoptioner som ersättning för det ovan beskrivna förvärvet, samt utfärdande av teckningsoptioner till ny och existerande personal inom koncernen. Totalt utfärdades 800 000 teckningsoptioner, vilket representerar 8 procent av utestående aktier efter full utspädning.

Koncernen i korthet
KEH verkar inom söktjänster och konsumentinriktad e-handel. Koncernens geografiska fokus ligger på Ryssland och dess närliggande marknader.

Affärssegmentet söktjänster består i nuläget av den operativa enheten Yellow Pages Russia. YPR har en ledande marknadsposition inom sök- och vägledningsmedia i Ryssland. YPR äger och publicerar kataloger offline i området kring Moskva och St. Petersburg, samt i sju andra ryska regioner. Därtill erbjuder YPR även söktjänster online genom www.yellowpages.ru, samt via telefon genom Info Line - '799 55 55'. KEH Consumer e-Commerce kommer att påbörja sin verksamhet under våren 2007. Koncernen har ca 450 anställda.

Verkställande direktören har ordet
2006 var det första verksamhetsåret i Kontakt East:s historia. Det har varit ett år fyllt med viktiga milstolpar:

§ Förvärv av Eniro:s Ryska verksamhet - YPR eller 'Yellow Pages Russia'.
§ Lyckad marknadsnotering; erhållet kapital på 110 MSEK (varav 100 MSEK under 2006).
§ Kritisk massa i YPR uppnådd.

De operativa milstolpar som uppnåddes av våra ryska kollegor under året har varit ännu mer inspirerande. YPR lyckades överträffa de höga mål som sattes för ett år sedan. Speciellt var utvecklingen av Internetrelaterad försäljning imponerande och ser fortsatt väldigt lovande ut. En fjärdedel av intäkterna under 2006 kom från Internetförsäljning. Branschen i stort verkade vara enig om bolagets uppnådda framgång och YPR belönades med två betydande utmärkelser. 'Russian Internet Golden Award' som erkännande för vår ledande position inom databashantering, samt 'Superbrands Reward' för företagets Internettjänst www.yellowpages.ru. Utmärkelserna talar för sig själva och understryker årets förträffliga framgång.

Under året lade YPR ner mycket arbete på att bredda distributionskanalerna. Bland annat introducerade YPR en nummerupplysningstjänst, så kallat "Info Line" i Moskva (refererat till som '799 55 55'). Den introducerade Info Line tjänsten kommer initialt att fokusera på business-to-business segmentet genom utnyttjande av vår väl ansedda databas. Trots det relativt låga antalet av erhållna samtal under 2006, så har det varit en lovande start vilket inger stort hopp för framtiden för tjänsten. Vi har även kapitaliserat på vårt interna kunnande och vår erfarenhet inom katalogmarknaden genom lanseringen av minikataloger. Minikatalogerna (som går under namnet "Planet Discount") har till en början blivit introducerade i Moskva men vår plan är att även introducera liknande produkter i St. Petersburg. Även här har vi bevittnat uppmuntrande initiala resultat. Även om YPR:s Info Line verksamhet till att börja med fokuserar på business-to-business är planen för 2007 att utöka vårt konsumen
tfokus
över alla distributionskanaler.

I början av 2007 bildades ett nytt affärsområde - KEH Consumer e-Commerce. Vi har rekryterat ett team bestående av fyra mycket kvalificerade personer som kommer att arbeta både från Moskva och Stockholm. Teamet var tidigare en del av den grupp personer som byggde upp den framgångsrika svenska Internetauktionsverksamheten 'Tradera'. Under kommande perioder kommer Consumer e-Commerce verksamheten att kompletteras ytterliggare genom rekrytering av en handfull ryska personer. Vår plan är att lansera nya Consumer e-Commerce satsningar inom de närmsta 24 månaderna.

2006 var vårt första år. Vi har uppnått en kritisk massa inom YPR och under 2007 kommer YPR fortsatt att fokusera på sin kärnverksamhet - sök-och-vägledningsmedia; online, offline and Info Line. Dessutom kommer KEH att lansera sitt första Consumer e-Commerce initiativ under 2007.

Framtidsutsikter
Den starka utvecklingen i Ryssland bedöms fortsätta ett antal år framöver. Kontakt East ämnar kontinuerligt investera resurser i existerande och nya verksamheter för att öka tillväxten och successivt förbättra marginalerna.


Filip Engelbert - CEO

Omsättning
Perioden 1 januari - 31 december 2006
Omsättningen för året uppgick till 80,1 MSEK (i linje med prognos), vilket representerar en 21 procentig ökning jämfört med 2005 års proformaomsättning om 66,3 MSEK. Nedan redogörs för försäljningen uppdelat på respektive distributionskanal:

(För tabell, se bifogad fil)

Online-intäkterna växte från 11,5 MSEK under 2005 till 19,9 MSEK under 2006, vilket representerar en tillväxt på 73 procent. Detta är till stor del tack vare bolagets fokus på Internet som viktig distributionskanal men siffrorna reflekterar även den ökade Internet-medvetenhet som vi upplevt bland våra befintliga kunder. Tillväxten bland offline-produkterna var 10 procent från 2005 till 2006. Det finns fortsatt ett uppenbart behov av att utbilda befintliga och presumtiva kunder om fördelarna med våra tjänster inom offline-segmentet. Intäkter från Info Line tjänsten var marginella eftersom produkten introducerades först under fjärde kvartalet 2006.

Tidsmässig redovisning av intäkter
I enlighet med bolagets redovisningsprinciper, intäktsförs de tryckta katalogerna i samband med distributionen. Huvuddelen av koncernens tryckta media publiceras och distribueras en gång per år, vilket sker i slutet av bolagets räkenskapsår.

Intäkter från KEH:s online-söktjänster redovisas fördelat över kontraktets löptid (normalt 12 månader).

Förståelse för koncernens redovisningsprincip vad gäller intäkter och hur det på verkar försäljningssiffrorna är avgörande för att förstå de stora fluktuationerna i intäkter mellan vissa kvartal. Det fjärde kvartalet är KEH:s starkaste i termer av försäljning, vilket kommer av den redovisningsprincip som KEH applicerar och som beskrivits ovan.


Givet de stora fluktuationerna i försäljningssiffror är orderingång en förhållandevis bättre indikator för månadsvis och kvartalsvis försäljningsutveckling. I graferna nedan visas orderingången per månad. Den data som visas nedan är ej detsamma som totala säljvolymer på grund av de olika redovisningsmetoderna som används för intäkter, den ger dock en vägledning till verksamhetens säsongsvariationer.

(För tabell, se bifogad fil)

Värt att notera är orderingången från Internetsegmentet för december månad, intäkter som kommer att redovisas 2007.


EBITA
(Rörelseresultat före finansiella poster, skatter & avskrivningar på immateriella tillgångar)

EBITA - Perioden 1 januari - 31 december 2006
Koncernen mäter sitt rörelseresultat genom att applicera EBITA istället för EBIT. EBITA reflekterar bättre verksamhetens rörelseresultat, eftersom nyckeltalet inte påverkas av de avskrivningar som härrör från de identifierade immateriella tillgångarna i samband med förvärvet av YPR.

EBITA för 2006 var -2,5 MSEK jämfört med 0,5 MSEK 2005. Faktiskt EBITA understeg med -1,6 MSEK prognosen på -0,9 MSEK, som meddelats i oktober 2006.

Detta beror så gott som uteslutande på externa kostnader i samband med marknadsnoteringen samt kostnader i samband med upprättandet av huvudkontoret, villka var av engångskaraktär.

EBITA resultatet kan huvudsakligen uppdelas enligt nedan:

(För tabell, se bifogad fil)

EBITA för YPR uppgick till 1,6 MSEK, vilket var ett rekordresultat och innebär en ökning på 231 procent.


Finansnetto
Finansnettot uppgick till -3,0 MSEK jämfört med prognosen om -2,2 MSEK. Avvikelsen förklaras av en negativ valutakurseffekt och högre räntekostnader på grund av att återbetalning av externa lån skedde senare än planerat.

Koncernen har redovisat en valutakurseffekt till beloppet -0,5 MSEK och räntekostnader till beloppet -2,7 MSEK. Ränteinkomster för året uppgick till 0,4 MSEK.

Nettoresultat
Nettoförlusten för 2006 uppgick till -9,5 MSEK.

Dessutom har koncernen redovisat en total positiv skatteeffekt till beloppet 1,3 MSEK.


Prognos
Bolaget lämnar ingen prognos för 2007.
Stockholm 20 februari 2007