Svensk Energi

2013 – ännu ett år med elexport ”Den starka kraftbalansen består!”

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2013 10:35 CET

Vindkraftens starka utveckling fortsätter och har nu en årlig kapacitet på 10 TWh. Höststormarna nyligen bidrog till upprepade produktionsrekord för vindkraften. Elkunderna kan glädjas åt stabila – och hyfsat låga – elpriser. För tredje året i rad blev det nettoexport från Sverige tack vare den starka kraftbalansen.

Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till ca 33 öre/kWh (prel.), en ökning med knappt 6 öre jämfört med år 2012. Skillnaden beror främst på lägre tillrinningar under första halvåret. Generellt sett är dock prisnivån ovanligt låg. Främsta skälet till detta är det dämpade internationella konjunkturläget.

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, kommenterar:

– Det är positivt att vår starka kraftbalans består och att el fortsätter vara en viktig exportvara. Skälet är givetvis stark vattenkraftsproduktion, även om den minskade, att kärnkraften går allt bättre och vindkraftens fortsatta utveckling.

Vattenkraften nådde knappt 61 TWh i årsproduktion, jämfört med dryga 65 som är medelvärdet. Vindkraften slog sedvanligt produktionsrekord, knappa 10 TWh jämfört med 7 TWh förra året. Kärnkraften hade en ökning under år 2013 till nästan 64 TWh men dras fortfarande med en del inkörningsproblem vid de uppgraderade anläggningarna. Den övriga värmekraften minskade något till dryga 14 TWh. Den totala årsproduktionen i Sverige blev därmed 149 TWh.

Vattenkraftens svängningar är stora. Mycket gynnsamma tillrinningar under hösten år 2011 och stor del av år 2012 gav rekordartad vattenkraftsproduktion. Dock med en minskning under det här året. Under andra halvåret låg fyllnadsgraden i magasinen klart under medelvärdet. Det uteblivna vintervädret under november och december – med fortsatt höga tillrinningar – förstärkte fyllnadsgraden. Vid utgången av år 2013 beräknas fyllnadsgraden hamna på 66 procent för Sverige och för Norden totalt någon procent högre. För Sverige är detta nära medelvärdet vid årsskiftet.

Den totala elanvändningen blev knappt 139 TWh (143 året före) – en minskning med 3 procent. Föregående års nettoexport på 19,6 TWh från Sverige minskade till 10,1 TWh. Trots den starka svenska kraftbalansen blev dock Norden som helhet nettoimportör med 3 TWh, jämfört med 14 TWh nettoexport år 2012. 
 

Högre priser på våren än på hösten

Generellt sett var prisskillnaderna små över året. Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 29 och 39 öre/kWh. Låga tillrinningar under våren bidrog till stigande priser som kulminerade i början av april, där det på sina ställen uppmättes rekordlåga temperaturer för månaden. Det högsta timpriset uppgick till drygt 91 öre/kWh och uppnåddes den 8 april kl 08-09. Det lägsta timpriset under året uppgick till 1,2 öre/kWh den 26 juni kl 06-07.

Rik nederbörd på rätt ställen, stabil kärnkraftsproduktion, hög vindkraftsproduktion och relativt höga temperaturer under hösten medförde att den hydrologiska balansen (summan av snö- och vattenförrådet) gick från ett underskott på 20 TWh till att vara nära nog i balans vid årsskiftet. Effekterna på spotmarknaden var dock begränsade, men skillnaderna var desto större på den finansiella marknaden där terminspriset för år 2014 sjönk med 16 procent från början av oktober.

Preliminärt uppgick det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot till ca 33 öre/kWh, knappt 6 öre högre än 2012 men nästan 9 öre lägre än 2011.

Lägre vattenkraftsproduktion än normalt i Norden och låga internationella bränslepriser bidrog till att det genomsnittliga priset i Tyskland var i paritet med det nordiska systempriset. Däremot var variationerna större i Tyskland med ett preliminärt högsta timpris på 120 öre/kWh och ett lägsta pris på -90 öre/kWh.

Måttliga tillrinningar, avsaknad av långvariga köldperioder och god tillgänglighet i stamnätet innebar små skillnader i elpris inom Sverige. Preliminärt var priset det samma i alla svenska elområden under drygt 90 procent av årets timmar. I genomsnitt var elpriset i Malmö 0,4 öre/kWh högre än i Stockholm och knappt 0,7 öre/kWh högre än norra Sverige under året. På månadsbasis var skillnaden störst i november då priset i Malmö var drygt 2 öre högre än i övriga Sverige. Skälet till detta var att Svenska Kraftnät begränsade överföringskapaciteten i snitt 4 mellan elområde Stockholm och elområde Malmö. Utvecklingen under de senaste fyra åren visar tydligt hur elpriset påverkas av förändringar i såväl tillgång som efterfrågan.

Preliminär elstatistik för år 2013, jämfört med året före:

TillförselÅr 2011 År 2012 År 
2013 prel
Ändring 
från 2012
TWhTWhTWh
Vattenkraft66,778,460,9-22,3 %
Vindkraft6,17,29,836,1 %
Kärnkraft58,061,463,73,8 %
Övrig värmekraft16,815,414,5-5,8 %
Elproduktion totalt147,5162,4148,9-8,3 %
Netto Import (+)/export (-)-7,2-19,6-10,1-47,4 %
Total inhemsk elanvändning140,3143,2138,8-3,1 %
Temperaturkorrigerad elanvändning143,3143,8140,4-2,4 %

Vill du veta mer? 
Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis VD, mobil 070-584 84 81 kjell.jansson@svenskenergi.se 
Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker, mobil 073-392 57 61 magnus.thorstensson@svenskenergi.se 
Folke Sjöbohm, Svensk Energis produktionsanalys och statistik, mobil 070-419 26 97 folke.sjobohm@svenskenergi.se 
Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, mobil 073-301 73 68 kalle.karlsson@svenskenergi.se