Umeå kommun

2015 var ett utmanande år för individ- och familjeomsorgen

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 15:18 CET

2015 innebar omfattande förändringar för att säkra kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi inom individ- och familjenämnden verksamheter. Verksamheterna som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar har varit högt belastade och det har inneburit en omprioritering och omfördelning av personal. Trots årets utmaningar har verksamheterna goda resultat när det gäller uppsatta mål. Detta presenterades i årsbokslut för 2015 vid sammanträdet 27 januari 2016.

Från sommaren och fram till årsskiftet skedde en dramatisk ökning av antalet ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige. Ökningen var mycket påtaglig även i Umeå kommun och har inneburit en stor ansträngning för verksamheten för ensamkommande barn och övriga kommunen. Totalt har 12 stycken nya hem för vård och boende startats samt antalet socialsekreterare, integrationsassistenter och chefer har ökats. Vid årets slut hade verksamheten för ensamkommande barn ansvar för 288 asylsökande barn och ungdomar samt 87 barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd.

Öppenvården för barn och unga har utvecklats
Antalet barn som utreds av sociala skäl under 2015 var lika hög som under 2014. I genomsnitt genomfördes 76 barnavårdsutredningar per månad. Fler barn har varit föremål för öppenvårdsinsatser eller någon form av placering än föregående år Verksamheten har under året utvecklat de stödjande och behandlade insatserna på hemmaplan (öppenvård). Detta innebär att fler barn och unga kan få stöd på hemmaplan.

– Nämnden kommer under 2016 fortsätta att följa individ- och familjeomsorgen för barn och unga noga. Det är viktigt att de barn och ungdomar som behöver stöd tidigt får det för att bli trygga unga vuxna. Under 2015 utökade vi ”första linjen”, det vill säga att vi är mer närvarande i sammanhang där barn och unga befinner sig såsom skola. Detta ger möjlighet att fånga de som har behov tidigt och förändringen har visat goda resultat. Dock kvarstår utmaningar med att få en stabilitet i verksamheten och att komma tillrätt med det ekonomiska läget, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Inom funktionshinderomsorgen har den så kallade basutbildningen fortsatt under året och kommer att avslutas innan sommaren 2016. Utbildningen ska säkra personalens kompetens och stärka kvaliteten i kärnuppdraget. Exempelvis har utbildningen gett personalen möjlighet att fördjupa sig i värdegrundsfrågor och utveckla hur man arbetar med genomförandeplaner.

Verksamheten som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning fokuserat på att förbättra planering och säkerhetsställa att den ska utgå från brukarens behov och beviljade insatser. Även bemanningsplaneringen har förbättrats utifrån detta. Mycket arbete kvarstår men en jämnare grundnivå har uppnåtts under året.

Inom personlig assistans har man arbetat med att få ekonomin i balans. Till exempel har en ny rutin införts när ett ärende upphör vilket gjort att personalens omställningskostnad har minskat drastiskt. Verksamheten har också genomfört förändringar för att komma till rätta med identifierade överanställningar.

Fler långtidsfriska
Antalet långtidsfriska har ökat markant bland personalen. En förbättring har genomförts när det gäller så kallade omtankessamtal. Det är samtal mellan chef och medarbetare efter sjukfrånvaro. Syftet är att arbetsgivaren ska kunna ge stöd snabbare och fånga upp ohälsa. Individ- och familjeomsorgens verksamheter har dock haft fortsatta utmaningar när det gäller arbetsmiljö, sjukfrånvaro och personalförsörjning.

- Det är glädjande att vi har fler långtidsfriska medarbetare. Dock har vi fortsatt mycket att göra. Det råder generellt brist på utbildad personal inom området vård och omsorg och därför är det glädjande att kommunen nu har en strategi för att klara av att erbjuda en god arbetsmiljö, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.


Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejlUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.