Vingåkers kommun

220 000 kr till Vingåkers kommun för utveckling av service

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 08:20 CEST

Vingåkers kommun har av länsstyrelsen i Södermanland och Tillväxtverket beviljats medel för projektet ”Kommunal serviceplan för Vingåkers kommun”. Syftet är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service, så väl i centralorten som på landsbygden, och en metod för att behålla en rimlig servicenivå. En projektledare kommer att anställas för att ansvara för projektet under hösten 2010. 

Kommunstyrelsens ordförande, Camilla Anglemark, säger: - Vi har under en tid diskuterat landsbygdens utveckling och däribland ett landsbygdsprogram.

Den kommunala serviceplanen kommer att ge oss en helhetsbild av tillgänglig service och den svarar väl upp mot de tankar vi har haft kring ett landsbygdsprogram. 

Tillväxtverket och länsstyrelserna har av Regeringen fått medel som ska användas för att utveckla lokal service i gles- och landsbygder. Vingåkers kommun har nyligen av länsstyrelsen och tillväxtverket beviljats sammanlagt 220 000 kr för projektet ”Kommunal serviceplan för Vingåkers kommun”. Inom projektet kommer andra kommuners och statliga myndigheters arbete med att utveckla service på landsbygden att studeras och dialog med berörda parter att ske. Dialog med länsstyrelsen, statliga myndigheter, byalag, näringslivet och andra organisationer i kommunens tätorter kommer att vara central för projektets genomförande. Projektet beräknas påbörjas den 1 oktober och vara klart den 31 december 2010.

 

För mer information:
Camilla Anglemark, kommunstyrelsens ordförande, 0151-191 10, 070-3387893
Britta Markström, planeringssekreterare, 0151-191 54
Gunilla Malm, näringslivsansvarig, 0151-192 70