AFA Försäkring

23 miljoner kr till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

AFA Försäkring ger anslag till elva nya forskningsprojekt –från studier om sjukskrivning och sjukfrånvaro till farlig svetsrök och gränsvärden för kemikalier. 

 - AFA Försäkring är idag den främsta anslagsgivaren när det gäller forskning inom arbetsmiljöområdet och det är arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas, säger Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen, AFA Försäkring.

Sjukfrånvaro och sjukskrivning
Trots all uppmärksamhet kring sjukskrivningar finns få studier som visar effekterna av kort och lång sjukfrånvaro. Jette Möller, Karolinska Institutet, har beviljats 844 695 kr för att studera konsekvenserna av sjukfrånvaro. Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet, får 3 836 484 kr för fortsatt forskning om läkares arbete med sjukskrivning. Syftet är att förbättra både läkarnas arbetsmiljö och deras samarbete med arbetsgivare och företagshälsovård.

Arbetsförmåga och rehabilitering
Det är viktigt att tidigt bedöma arbetsförmåga när en person sjukskrivs. AFA Försäkring har beviljat 1 383 268 kr till Marine Sturesson, Västerbottens läns landsting, för att utveckla en metod som arbetsterapeuter kan använda för att bedöma arbetsförmåga i ett tidigt skede. Martin Björklund, Högskolan i Gävle, har beviljats 1 722 581 kr från AFA Försäkring. Han ska studera vilka som är de bästa rehabiliteringsmetoderna för kvinnor med långvariga nackbesvär.

Farlig svetsrök, diisocyanater och gränsvärden för kemikalier
Det är oklart vilka manganföreningar som finns i svetsrök. Göran Lidén, Stockholms universitet, har beviljats 3 163 995 kr för att undersöka mangan i svetsrök, som är ett ämne som kan orsaka nervskador. Diisocyanater som är irriterande för hud, luftvägar och ögon kan framkalla kroniska luftvägsbesvär som astma och bronkit. Roger Lindahl, Umeå universitet, får 1 552 500 kr för att studera exponering för diisocyanater på hud inom motorbranschen.
Hygieniska gränsvärden spelar en stor roll för att uppskatta risker med kemikalier, men förutsättningarna för riskvärderingen förändras med tiden. Sven Ove Hansson, KTH, får 2 395 941 kr för att undersöka hur gränsvärden används i arbetslivet.

Lönsam arbetsmiljö för städare
Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet, ska studera hur en bred arbetsmiljösatsning för städare kan påverka städarnas hälsa såväl som ekonomi och produktivitet. AFA Försäkring har beviljat 1 973 919 kr för denna studie.

Medarbetarinflytande, identiteter och hälsofrämjande i praktiken  
En grundbult i svenskt arbetsliv är att anställda och deras företrädare deltar i viktiga beslut. Forskning visar dock att medarbetarna ofta kommer in sent i processen. Jan Wallenberg, Stockholms universitet, har beviljats 1 366 200 kr för att undersöka hur anställdas delaktighet kan öka på tidigare stadier i beslutsprocessen
På Skaraborgs sjukhus bedrivs ett aktivt arbete för att skapa en arbetsmiljö som gör att personalen mår bra. Gunnar Ahlborg, Institutet för stressmedicin, får 2 500 000 kr från AFA Försäkring för att analysera erfarenheterna från Skaraborg och Lisbeth Rydén, Malmö högskola, får 2 545 598 kr för att undersöka hur identiteter skapas i arbetslivet och hur detta påverkar hälsan.

Läs mer om de elva projekten på www.afaforsakring.se 

För ytterligare information kontakta:
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se