24Money Payments AB

24Money Payments välkomnar PSD 2

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 14:14 CET

Den 8 oktober 2015 röstade Europaparlamentet igenom Payment Service Directive 2 (PSD 2), en vidareutveckling av Betaltjänstdirektivet som antogs 2007 (PSD 1). Medan PSD 1 syftade till att exempelvis förbättra konsumentskydd och förenkla betaltransaktioner på den europeiska betaltjänstmarknaden, är målet med PSD 2 att öka betalningseffektiviteten, ytterligare utöka konsumentskyddet samt förbättra tjänsteutbudet, uppmuntra innovation och sänka kostnaderna för betaltjänster för slutkonsument genom att bland annat skapa lika förutsättningar och konkurrensvillkor för betaltjänstleverantörer.

Vad är PSD 2 egentligen?
Henric Clewehielm, Legal & Credit:

- För konsumenter och företagare är såväl PSD 1 som PSD 2 en odelat positiv nyhet som innebär förbättrat kundskydd och tjänsteutbud, större urval och mer konkurrenskraftiga priser. PSD 2 har ett brett omfång, men mest intressant är hur direktivet öppnar upp och gör infrastruktur tillgänglig för betalningar och betalningsinformation. Detta kommer ske genom standardiserade API-verktyg med en harmoniserad hantering av informations- och transaktionsutbyte. 24Money välkomnar PSD 2, som innebär att vi kan erbjuda våra kunder snabbare och säkrare betalningstransaktioner och förbättrad tillgänglighet och transparens avseende kundskydd. För oss innebär PSD 2 att vi kan bredda vår service till kund ytterligare och vi arbetar redan med att se över våra systemplattformar och ligga i framkant.

Varför hör man så lite om det i Sverige?
Henric Clewehielm, Legal & Credit:

- PSD 2 torde vara en god nyhet för alla branschens aktörer, men implementeringen av Betaltjänstdirektivet har för stora delar av den svenska betaltjänstmarknaden varit problematisk och fortfarande inte skett fullt ut. Det här är en förhållandevis ny reglering och rättsliga instrument och vägledning för hur direktivet ska tolkas är undermåliga eller saknas. Detta har föranlett en del missförstånd och oklarheter vilket varken gynnar marknaden eller slutkonsumenterna.

Vad är PISP, ASPSP och AISP?
Henric Clewehielm, Legal & Credit:

- PSD 2 innebär att 24Money och andra aktörer, i egenskap av Payment Initiation Service Provider (PISP), får möjlighet att på kunds begäran initiera och genomföra en betalningstransaktion mot andra banker och finansiella institut vilka i sin tur utgör Account Servicing Payment Service Provider (ASPSP). Med andra ord skapas en tillgänglighet till konton mellan olika tillståndspliktiga aktörer på ett sätt som är helt revolutionerande. För 24Money kan rollen givetvis också vara att utgöra en ASPSP. En annan viktig och betydande del av direktivet är möjligheten att agera som en Account Information Service Provider (AISP). Medan en PISP initierar betalningar genom en eller flera ASPSP, samlar en AISP in information från flera ASPSP. Det innebär att för en kund som har konton i flera banker och kanske till och med i ett annat land, till exempel Spanien, så kan kunden få tillgång till samtliga sina bankengagemang samtidigt och genom 24Money också genomföra realtidsbetalningar mellan sina konton.

Det här troligen en förändring som snabbare kan leda till ett kontantfritt samhälle, inte bara i Sverige utan hela Europa, eftersom det kommer medföra att bank- och betaltjänster blir tillgängliga för alla på ett sätt som de inte är idag. Nya aktörer kommer erbjuda sina tjänster till kundkategorier som idag, av olika skäl, inte uppfattas som tillräckligt intressanta av de stora bankerna. Det kommer också skapa mervärdestjänster som faller den mer kräsna kunden i smaken. Du får tillgång till hela din finansiella värld med en samlad översikt genom datorn, surfplattan eller mobilen. Min personliga uppfattning är att de allra flesta som verkar inom segmentet inte riktigt förstått hur omvälvande det här är och vilka förändringar som det kommer medföra de kommande 5-10 åren för banker och andra finansiella institut, säger Henric Clewehielm. 

24Money tänker annorlunda. Vi är ingen bank, vi vill ha alla kunder. Hos oss hittar du de flesta betaltjänster som en bank erbjuder, som konton för företag och privatpersoner, betalkort, betallösningar för butik och e-handel, samt sparkonton, privatlån och valutatjänster.

24Money är ett FinTech-bolag med noteringsplaner som leder och driver utvecklingen av samhällets finansiella infrastruktur genom att vara en innovativ aktör på såväl den nationella som internationella betaltjänstmarknaden. Verksamheten utgår efter principen "en leverantör för alla vardagliga finansiella behov". Vi erbjuder marknadens i särklass bredaste utbud av tjänster, utan begränsning, som baseras på den moderna människans behov, dygnet runt, varsomhelst och närsomhelst.