Länsstyrelsen i Södermanlands län

263 000 - Folkmängden i Södermanland slår nytt rekord

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:30 CET

Befolkningen i Södermanlands län ökade kraftigt under 2006 och länet passerade 263 000 invånare vid senaste årsskiftet.
Aldrig förr har folkmängden i Södermanland varit större och det är de nya svenskarna som står för befolkningstillväxten.
Södermanland är ett av sex län med positivt flyttnetto och behåller profilen som attraktivt inflyttarlän.

Under 2006 ökade befolkningen i länet med totalt 1 204 personer. Ökningen i länet, precis som i hela riket, beror främst på en kraftigt ökad invandring. Invandringen under 2006 är den högsta sedan SCB började sina mätningar.

Södermanlands folkmängd är nu uppe i 263 099 personer och länet har fått 1 204 nya invånare. Folkökningen beror på en stark inflyttning, eftersom det fortfarande dör fler än som föds i länet. Den stora andelen av inflyttningen består av invandring och totalt sett invandrade hela 1 245 personer till Södermanland. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, som presenterades under torsdagen. Sveriges befolkning ökade med drygt 65 000 människor under 2006 och 75 % av ökningen (ca 50 000) beror på nytillskottet av människor från andra länder. Aldrig har invandringen varit större än under det gångna året.

Ett av sex län

Annars är det generella mönstret att storstadsregionerna drar till sig människor från övriga Sverige och mycket positivt är att Södermanland är ett av endast sex län med positivt flyttnetto, 49 personer, mot övriga Sverige. De övriga är Stockholm, Uppsala, Skåne, Västra Götaland och Halland. Södermanland behåller därmed sin profil som ett attraktivt inflyttarlän.

Åldrande befolkning

Befolkningstillväxten beror alltså helt och hållet på en ökad inflyttning och att det föds färre än som dör återspeglar vår relativt sett åldrande befolkning. Kontrasten på detta område mot storstadsregionerna, som samtliga hade ett kraftigt födelseöverskott, är tydlig. Detta beror på att en stor andel av befolkningen i familjebildande ålder återfinns i storstäderna. Det finns dock många län som har en betydligt mer problematisk demografisk förskjutning mot en åldrande befolkning än vad Södermanland har. Räknat i procent är befolkningstillväxten totalt sett under det gångna året 0,46 procent, vilket placerar oss på åttonde plats av Sveriges totalt 21 län. Stockholm, Skåne och Halland utmärker sig i toppen.

Stockholms befolkningsökning den största sedan 1966

I ett Mälardalsperspektiv har befolkningsutvecklingen i länet varit bra och vi har en starkare befolkningsutveckling än både Örebro och Västmanland. Flyttnettot i Södermanland är också större än för Uppsala, som dock kompenserar detta med ett kraftigt positivt födelseöverskott och har därmed en totalt sett starkare befolkningstillväxt än Södermanland. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i Mälardalen i relation till respektive län och riket.


Mälardalen totalt sett har en betydligt starkare utveckling än riket, vilket till störstadelen förklaras av utvecklingen i Stockholm.Stockholms befolkning ökade med 28159 invånare. Den största befolkningstillväxten på 40 år. Stockholm har den kraftigaste befolkningstillväxten av Sveriges län och står för nästan hälften av landets totala folkökning. Även i Stockholm beror ökningen främst på ökad invandring, men även på ett kraftigt födelseöverskott och inflyttning från övriga landet.

Kommunerna i norra och östra Sörmland växer

Södermanland har totalt sett haft en stark befolkningstillväxt under 2006, men utvecklingen inom länet är fragmenterad. I fem kommuner, Eskilstuna, Gnesta, Nyköping, Strängnäs och Trosa har folkmängden ökat under året, medan resten minskat. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i Södermanlands kommuner under 2006 i fallande skala efter den starkaste procentuella utvecklingen med Strängnäs i toppen.

I absoluta tal ökar Eskilstuna mest med 615 nya invånare och har nu en total folkmängd på 92 250 invånare. Strängnäs, Trosa och Nyköping har emellertid den starkaste procentuella ökningen under 2006. Det är också dessa kommuner som är de enda i länet som uppvisar ett födelseöverskott, eftersom de har en relativt sett yngre befolkning än övriga kommuner. Inflyttningen till de här fyra kommunerna har dock olika karaktär. Eskilstuna växer främst tack vare ökad invandring, Nyköping har både ökad invandring och inflyttning från övriga Sverige, medan Strängnäs och Trosa har kraftig inflyttning från främst Stockholmsregionen. Eskilstuna och Nyköping är också attraktiva inflyttningskommuner för inflyttare från övriga Södermanland. En avgörande faktor för denna utveckling är att bostadsbyggandet kommit igång i samtliga dessa kommuner, men en potential att växa ännu mer torde finnas. Detta gäller även Gnesta som på grund av ett lågt bostadsbyggande inte ökat sin befolkning med mer än 23 personer under 2006.

Fyra kommuner minskar

Utflyttningen från Katrineholm, Flen och Vingåker är fortsatt omfattande, vilket i kombination med en åldrande befolkning resulterar i befolkningsminskning, trots en omfattande invandring. Oxelösund minskar inte sin folkmängd på grund av utflyttning, utan snarare en åldrande befolkning som ger ett födelseunderskott.

Utvecklingen i länet under 2006 bekräftar en generell trend under 2000-talet, som har förstärkts under de senaste åren, där de östra och norra delarna av länet har befolkningstillväxt, medan västra Södermanland tillsammans med Oxelösund har en vikande befolkningstillväxt.

Kontaktpersoner:
Peter Eklund 0155 - 26 40 21 070 - 275 01 68
Peter Bjerkesjö 0155 - 26 41 98


Pressmeddelandet i sin helhet inklusive tabeller finns på http://www.d.lst.se/d/Pressrum/Nyheter/2007/2007-02-15p.htm