Socialdepartementet

2,7 miljarder till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 11:40 CEST

För att möta Sveriges utmaningar kommer alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag som förstärker jobbpolitiken, ökar Sveriges framtida tillväxtmöjligheter och förbättrar välfärden.

I dag presenterar partiledarna i Allians för Sverige huvuddragen i regeringens kommande satsning för att förbättra situationen för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Under många år har behoven i psykiatrin varit eftersatta. Många människor har inte fått den psykiatriska vård och det stöd som de har varit i behov av. Därför har regeringen under 2007 och 2008 gjort insatser för att stärka psykiatrin och för att förbereda en mer genomgripande ambitionshöjning med start från 2009. Regeringen går nu vidare och föreslår ytterligare satsningar för att förbättra situationen för de människor som drabbas av psykisk sjukdom och ohälsa.

Den satsning som nu presenteras fokuserar särskilt på att förstärka den psykiatriska vården och omsorgen inom områden som meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, barn- och ungdomspsykiatrin, utbildning och kompetens för personal inom vård- och stödverksamheter, och kvalitetsutveckling.

Totalt satsas 2,7 miljarder kronor under åren 2009-2011.

Satsningen kommer bland annat att innehålla:

Fler ska få möjlighet till meningsfull sysselsättning
Många människor med psykisk funktionsnedsättning har förmåga att arbeta och skulle kunna fungera väl i ett anpassat arbete, men får inte den möjligheten. Regeringen föreslår därför ett långsiktigt ekonomiskt stöd till kommunerna i syfte att stärka deras möjligheter att upphandla arbets- och sysselsättningsrehabiliterande tjänster av idéburna organisationer såsom Fontänhusen, RSMH och andra intresseorganisationer. En förutsättning för att kommunerna ska få ta del av stödet är att kommunen, ensam eller tillsammans med berörda landsting, är beredd att vara med och finansiera halva kostnaden.

Ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin
Ett stort problem för barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa är de ofta oacceptabelt långa väntetiderna för att få den hjälp och vård man behöver. Därför föreslår regeringen nu att det avsätts medel för att i cirka åtta försökskommuner/försöksområden utveckla modeller för hur en framgångsrik första linjens barn- och ungdomspsykiatri kan se ut. Målsättningen ska vara att på ett så framgångsrikt sätt som möjligt möta barn och unga som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, men också att skapa en mer ändamålsenlig vårdkedja med en tydlig ansvarsfördelning mellan primärvården, skolan, mödravårdscentralen, barnavårdscentralen och den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Utbildning och kompetens för personal inom vård- och stödverksamheter
Det finns ett omfattande vidare- och fortbildningsbehov bland den personal som jobbar inom vården och olika stödverksamheter och som möter människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Den satsning som regeringen sedan tidigare initierat inom detta område, bland annat gällande psykologiska behandlingsmetoder kommer därför att vidareutvecklas. Som ett led i detta kommer regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja utvecklingen av en webbportal för webbaserade utbildningar inom området psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning.

Ökad kunskapsspridning för höjd kvalitet
Inom många områden råder det brist på evidensbaserad kunskap om vilka insatser som är effektiva och det finns fortsatt stora behov av metodutveckling. Regeringen avser därför ge Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i uppdrag att ta fram ett antal kunskapssammanställningar inom områdena psykiatrisk vård samt behandling och rehabilitering.

Därutöver kommer även satsningar att göras inom forskningsområdet.
_________________________________________________________

I november 2006 överlämnade utredningen Nationell psykiatrisamordning (den så kallade "Miltonutredningen") sitt slutbetänkande, Ambition och ansvar, till regeringen. Förslagen i utredningen täcker alla psykiatrins verksamhetsområden och omfattar såväl stat, kommun, landsting som olika intresseorganisationer.

För att möta de brister och behov som pekades ut i utredningen har regeringen redan under 2007 och 2008 satsat sammanlagt 1 miljard kronor för att förbättra vården och stödet till personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Satsningarna har gällt tillgänglighet och stärkt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin, brukarinflytande, utbildning och kompetens för personal inom vård och omsorg samt kvalitetsförbättringar. Pengar har också getts till kommunerna för att förbereda genomförandet av den nya lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård, vilket förhoppningsvis på sikt ska leda till att platser frigörs i slutenvården.

Regeringen har dessutom tillsatt en utredning med uppdrag att utarbeta en ny och lättillgänglig lagstiftning inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Utredningen ska presentera ett förslag till ny lagstiftning senast den 1 juni 2010.

För mer info:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos socialminister Göran Hägglund
070-646 21 12

Roberta Alenius
Pressekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt
070-270 72 17

Frank Nilsson
Pressekreterare hos näringsminister Maud Olofsson
070-690 24 33

Anna Neuman
Pressekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund
070-188 65 55