Länsstyrelsen i Södermanlands län

27 miljoner till landsbygdsmiljön i länet

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 16:33 CEST

Länsstyrelsen har nyligen beslutat om utbetalning av cirka 27 miljoner kronor till lantbrukare i Södermanland. Pengarna är ersättning för skötsel av odlingslandskapet och miljövänligt jordbruk. EU står för hälften av ersättningarna och Sverige, som medlemsland, för hälften.

Miljöersättningarna betalas till lantbrukare som avtalat med länsstyrelsen att sköta jordbruksmark enligt ett regelverk som resulterar i miljövänlig produktion och bevarande av odlings-
och kulturlandskapet.

Cirka 450 lantbrukare som odlar med ekologiska produktionsformer får dela på 6,8 miljoner i ersättning. De ekologiska odlarna måste följa ett särskilt program som anses orsaka mindre miljöbelastning i form av främst växtnäringsläckage till vattendrag. Kemiska gödselmedel och
bekämpningsmedel är inte tillåtna. Ersättningarna ska kompensera mer arbetskrävande teknik och lägre skördar.

Cirka 1 000 lantbrukare får 20 miljoner för arbete med skötsel av betesmarker och slåtterängar och för vallodling som håller landskapet öppet och varierat i områden med ogynnsamma
förutsättningar. Att bevara och hålla betesmark öppen kräver mycket arbete med stängsel och röjning av igenväxningsvegetation. Och framför allt behövs betesdjur som gör det stora jobbet med att hålla öppet och bevara kulturvärden och biologisk mångfald. Nötköttsproduktion med
betesdjur är oftast inte lönsam, så miljöersättningarna för denna typ av landskapsvård får också komplettera låga producentpriser på kött.

Fler miljöersättningar ska beslutas och betalas ut i början av nästa år. Då gäller det bland annat bevarande av värdefulla kulturmiljöer i odlingslandskapet, ekologisk djurproduktion och
skyddszoner utmed vattendrag.