Länsstyrelsen Västerbotten

3 540 051 kr till lokala klimatinvesteringar i Västerbottens län

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2015 08:29 CET

I den första beslutsomgången inom regeringens satsning Klimatklivet har Västerbottens läns landsting fått pengar för åtgärder som på lång sikt minskar utsläpp som påverkar klimatet.

Regeringen avsätter nästan 2 miljarder kronor till och med år 2018 till lokala investeringar som kan bidra till att minska växthusgasutsläppen. I den första beslutsomgången som nu är avklarad har Naturvårdsverket, utifrån underlag från bland annat länsstyrelserna, fördelat 30 miljoner kr till 24 projekt. Ytterligare 77 miljoner ska fördelas inom de närmaste veckorna. Alla utom privatpersoner har haft möjlighet att söka, till exempel kommuner, företag, skolor, organisationer eller regioner.

– Vi fick in 17 ansökningar i Västerbotten under den första ansökningsomgången. Klimatinvesteringar inom allt från ladd-infrastruktur för elbilar, energieffektiviseringar i fastigheter till lösningar för att lagra el från solceller i batterier. Detta bådar gott för framtiden. Det är glädjande att Landstinget fått ett positivt beslut som kommer leda till stora utsläppsminskningar. Vi avvaktar beslut från Naturvårdsverket för övriga sökanden. Beviljas man inte stöd i denna sökomgång, men uppfyller kraven för stöd, kan man välja att stå kvar med sin ansökan till kommande sökomgångar, säger Elin Söderberg, ansvarig för Klimatklivet på Länsstyrelsen.

– Tillsammans med de som får pengar från Klimatklivet gör vi angelägna satsningar för klimatet. Merparten av investeringarna görs av de som genomför åtgärderna. Vi investerar i det som ger mest klimatnytta, säger Nanna Wikholm, samordnare för Klimatklivet på Naturvårdsverket.

Beviljade projekt och deras nytta i Västerbottens län
Västerbottens läns landsting har beviljats 3 540 051 kr i stöd för investering i installation av lustgasdestruktionsanläggning i förlossningsvården. Den kommer att minska växthusgasutsläppen med motsvarande dryga 500 ton koldioxid per år. Anläggningen kommer att installeras i anslutning till den nuvarande förlossningsavdelningen och den kommer också att inkludera en förberedelse för att i en framtid kunna omhänderta blandgaser (isofluran och sevofluran) från två stycken akutsnittsalar. Lustgas, sevofluran, desfluran och isofluran är anestesigaser och så kallade växthusgaser. Lustgasen är den mest potenta då den är långlivad och uppehåller sig dryga 110 år i atmosfären och bidrar cirka 300 gånger starkare till växthuseffekten än koldioxid.

– Det här är väldigt positivt. Åtgärden har funnits med i vår klimatpolitiska handlingsplan under några år och vi är mycket nöjda med beslutet, säger Ulf Olofsson, Landstinget.

Stöden har fördelats efter målet störst utsläppsminskning, preciserat som största minskning av växthusgasutsläppen under åtgärdens livslängd i förhållande till investeringens storlek. Totalt har Naturvårdsverket hittills tagit beslut om medfinansiering genom Klimatklivet med nästan 123,5 miljoner kronor vilket kommer leda till utsläppsminskningar med 41 740 ton koldioxidekvivalenter (CO2eq) per år.

Fakta om lustgas
Lustgas, N2O, eller dikväveoxid som det kemiska namnet är, räknas till växthusgaserna. Det är en mycket kraftfullare gas än koldioxid. Ett kilogram lustgas har lika stor effekt på växthuseffekten som ungefär 300 kg koldioxid.

Fakta om Klimatklivet
Fram till den 15 november finns ytterligare en möjlighet att söka pengar från klimatklivet. Därefter ska ytterligare 600 miljoner kr fördelas årligen fram till och med 2018. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Det kan till exempel vara insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur, satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning inom industrin och åtgärder för minskade utsläpp inom jordbruket.

Information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets och länsstyrelsens webbplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Söderberg, ansvarig för Klimatklivet, Länsstyrelsen Västerbotten
010-2254532, Elin.soderberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.