Naturvårdsverket

30 insatser för bättre havsmiljö

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:15 CEST

Fixa de värsta avloppen först! Reglera antalet fiskedagar! Beskriv naturen under ytan! De är några av de åtgärder som Naturvårdsverket tillsammans med 15 andra myndigheter föreslår i en Aktionsplan för havsmiljön. Förslagen lämnades idag till regeringen.Stora insatser har gjorts under de senaste 30 åren för att förbättra miljötillståndet i Östersjön och Västerhavet. Men mer behövs. Därför gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med 15 andra myndigheter ta fram en plan som kunde öka tempot i arbetet för en bättre havsmiljö.– Det är bra att vi 16 myndigheter kunnat enas i en sån här angelägen fråga. Vår förhoppning är att aktionsplanen ska ge ytterligare fart till arbetet med att minska miljöproblemen i havet, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör på Naturvårdsverket.Förslagen till åtgärderÖvergödning

1. Finn de områden som göder havet mest

2. Fixa de värsta avloppen först

3. Gör rätt val av tvättmedel lätt

4. Hjälp jordbrukarna att behålla fosforn

5. Skapa rätt våtmark på rätt plats

6. Övertyga om minskning av kväveutsläpp till luft

7. Minska utsläppen till luft från sjöfartenFiske och biologisk mångfald

8. Stoppa båtburna främmande arter

9. Skona hotade djuphavsfiskar

10. Reglera antalet fiskedagar

11. Förbehåll visst fiske för passiva redskap

12. Inför fiskekonto för stabilare ekonomi

13. Starta yrkesutbildning för fiskare

Farliga ämnen

14. Införliva EU-direktiv om vissa farliga ämnen

15. Marknadsför miljöanpassad båtbensin

16. Minska riskerna med farliga båtbottenfärger

17. Finn farliga ämnen i hamnar

18. Håll bättre koll på sjöfartenKunskap och samordning

19. Förbättra samordningen av mätningar

20. Se över sekretessen kring vattendjupet

21. Förbättra tillgängligheten till miljödata

22. Komplettera kunskapen om vattendjupet

23. Undersök bottnarnas geologi och kemi

24. Beskriv naturen under ytan

25. Forska om fosfor i jordbruket

26. Forska om biologiska dominoeffekter i havet

27. Erbjud vetenskapligt stöd för beslut

28. Utse myndighetsansvar för öppet hav

29. Starta havsmiljöråd och samordningsgrupp

30. Skapa en pådrivande internationell agendaDe föreslagna åtgärderna innehåller information om vem som ansvarar för att genomföra åtgärderna, när åtgärderna beräknas vara klara samt förväntad miljönytta. De flesta av förslagen ryms inom myndigheternas nuvarande budgetar.Aktionsplanen kompletterar det arbete som redan pågår för att förbättra havsmiljön men för att nå de nationella miljökvalitetsmålen krävs ytterligare insatser.Följande myndigheter står bakom aktionsplanen:

Boverket, Energimyndigheten, Fiskeriverket, Försvarsmakten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Kustbevakningen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsverket, Räddningsverket, SGU, Sjöfartsverket, SMHI, SkogsstyrelsenLäs hela Aktionsplanen: http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/havsmiljo/pdfer/inlaga.pdfFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bodegård, bitr. direktör Naturresursavdelningen, 08-698 14 13,

070-266 86 00, johan.bodegard@naturvardsverket.se

Kristina Ringström, presskontakt, 08-698 10 94, 073-443 92 67, kristina.ringstrom@naturvardsverket.seNaturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.