Naturvårdsverket

300 miljoner i bidrag till 14 klimatinvesteringsprogram!

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 10:31 CET

Nu är det avgjort vilka som får 2003 års Klimpbidrag för sina
klimatinvesteringsprogram. Rådet för investeringsstöd beslutade igår att 11
kommuner, ett kommunalt samarbetsorgan och två landsting får dela på
bidragssumman 300 miljoner kronor. Bidragets storlek för nästa
ansökningstillfälle den 3 maj 2004 fastställdes vid mötet till nära 500
miljoner kronor.

De som fått bidrag är: Göteborg, Business region Göteborg, Helsingborg,
Malmö, Trollhättan, Rättvik, Eslöv, Falköping, Östersund, Landstinget
Gävleborg, Lilla Edet, Karlstad, Stockholms läns landsting och Linköping.
Dessutom har Piteå fått bidrag för en så kallad "Guldklimp", det gäller 1
MILTRANS - Miljöanpassade korta Transporter som rådet bedömt är en sådan
åtgärd.

- I dessa 14 program görs miljöinvesteringar för totalt nära 1,1 miljarder
kronor, fördelade över åtgärder främst inom områdena transport/trafik och
energi. Det är roligt att se ett så stort engagemang och så många bra
programidéer runt om i landet redan i denna första ansökningsomgång av
Klimp, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör och tillika ordförande i
Rådet för investeringsstöd. Bland alla sökande har rådet nu valt ut de bästa
programmen vad gäller exempelvis klimatstrategier, helhetsperspektiv,
samordning, kostnadseffektivitet och miljöeffekter, fortsätter Lars-Erik
Liljelund.

- I maj 2003 gick ansökningstiden ut för den första omgången av Klimp. 87
bidragsansökningar kom in och totalt sökte man bidrag för 2,8 miljarder
kronor. Detta visar vilken stor potential som finns i klimatarbetet,
poängterar Gunnel Horm, chef vid enheten för investeringsprogram. Hade alla
dessa program kunnat realiseras skulle steget att uppnå det svenska
klimatmålet vara betydligt kortare, avslutar Gunnel Horm.

Klimatinvesteringsprogrammen, även kallat Klimp, är en statlig stödform för
att stimulera främst kommuner, men även andra aktörer att göra långsiktiga
investeringar som minskar växthuseffekten. Naturvårdsverket är den myndighet
som administrerar Klimp och Rådet för investeringsstöd, med ledamöter
utsedda av regeringen, fattar beslut om bidrag. Förutom Naturvårdsverket har
andra expertmyndigheter och då främst Energimyndigheten, Vägverket och
Boverket granskat programmens alla åtgärder.

Det nya bidraget Klimp är en fortsättning på LIP, de lokala
investeringsprogrammen, där cirka hälften av alla åtgärder var
klimatrelaterade. I LIP fördelades bidrag för ca 2,5 miljarder kronor till
långsiktiga klimatåtgärder mellan åren 1998 till 2002. Klimp är ett led i
arbetet för att uppnå Sveriges klimatmål i enlighet med Kyoto-protokollet.

Läs mer om Sveriges klimatstrategi under
<http://miljo.regeringen.se/M-dep_fragor/klimatfragor/index_klimat.htm>
eller www.naturvardsverket.se <http://www.naturvardsverket.se>

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klimp-handläggarna, 08-698 14 43
Lotta Damm, informatör vid enheten för investeringsprogram, 08-698 12 93,
073-358 66 31, lotta.damm@naturvardsverket.se
Gunnel Horm, chef vid enheten för investeringsprogram, 08-698 16 44, 070-819
16 44, gunnel.horm@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är
pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i
samhället. Antalet anställda är 550.

Kristina Ringström
Chefsekreterare
Naturvårdsverket
Informationssekretariatet
tel: +46-8-698 10 94
fax: +46-8-698 16 69
E-mail: kristina.ringstrom@naturvardsverket.se