Västra Götalandsregionen

300 miljoner kronor extra för att klara vårdgarantin

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:22 CEST

Trots förbättringar på många områden är väntetiderna fortfarande långa inom bland annat ortopedin och delar av den högspecialiserade vården. En kartläggning över sjukhusens kapacitet och brister inom olika områden har gjorts och en handlingsplan har tagits fram för att åtgärda bristerna. Regionstyrelsen beslutade att ytterligare 300 miljoner kronor avsätts för att klara vårdgarantin.

Handlingar...

Handlingsplan för vårdgarantin
Regionstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplanen, delrapport 2, för den nationella vårdgarantin. Handlingsplanen innehåller bland annat extra beställningar inom kirurgi, ortopedi och urologi. Kostnaden uppgår till närmare 300 miljoner kronor varav 57 miljoner kronor avsätts för köp av vård hos externa vårdgivare.
Läs mer...

Policy för försäljning
Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att motionen från Ulrik Nilsson (m) om regler vid avyttring ska anses vara besvarad. Styrelsen föreslår att en policy ska antas med lydelsen "Vid försäljning av egendom eller upplåtelse av rättigheter från regionens nämnder och bolag skall konkurrensmöjligheter utnyttjas, affärsmässighet och objektivitet iakttas".

Moderaterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

Delårsrapporter styrelse, fullmäktige och bibliotek
Regionstyrelsen beslutade att godkänna och lägga delårsrapporten för regionstyrelse och regionfullmäktige samt rapporten för regionbibliotek Västra Götaland till handlingarna. För styrelsen och fullmäktige visar årsprognosen ett underskott på tio miljoner kronor men samtidigt finns osäkerheter i bedömningen och sannolikt blir det inget underskott. För regionbiblioteket beräknas ett nollresultat för år 2006.

Uppdaterad finanspolicy
Regionstyrelsen beslutade att fastställa en uppdatering av en bilaga i regionens finanspolicy. Bilagan behandlar risker och riskmått vid placeringar och innebär en mycket låg risknivå.

Uppföljning fullmäktiges uppdrag
Regionstyrelsen beslutade att notera informationen om uppföljning av regionfullmäktiges uppdrag år 2005.

Långt till jämställdhetsintegrerad budgetprocess
Regionstyrelsen beslutade notera informationen om hur långt förvaltningarna kommit i arbetet med en jämtegrerad budgetprocess. Jämtegrering betyder jämställdhetsintegrering och innebär att beslut ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Lägesrapporten visar att arbetet med att få ut jämställdhetsperspektivet börjar ge resultat men att det är långt kvar till en fullständig jämställdhetsintegrerad budgetprocess. Det saknas fortfarande konkreta och uppföljningsbara mål och det är alltför många förvaltningar som inte ens har omnämnt jämställdhetsperspektivet.

Jämförelser för bättre sjukvård
Regionstyrelsen beslutade att avge ett yttrande till finansdepartementet över betänkandet "Jämförelsevis – styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting". Betänkandet innehåller förslag till förbättringar i syfte att öka möjligheterna till jämförelser mellan kommuner och landsting/regioner. Dessa jämförelser kan utgöra underlag för att förbättra styrning, produktivitet och effektivitet samt kvalitet inom hälso- och sjukvården.

Styrelsen beslutade även ställa sig bakom moderaternas tilläggsyrkande som innebar kompletteringar av yttrandet.

Kollektivtrafik med i kallelser
Regionstyrelsen beslutade att rekommendera regionens förvaltningar att redovisa och beakta möjligheter till resor med kollektivtrafik i kallelser till sammanträden, utbildningar, konferenser och liknande. Beslutet är en följd av en interpellationsdebatt i regionfullmäktige den 4 april.

Yttranden E20 – Målbild K2020 – Västlänken
Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till yttrande över Vägverkets rapport "E20 Alingsås – Örebro länsgränsen, översiktlig studie". Styrelsen beslutade också godkänna förslaget till yttrande över "Förslag till Målbild K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet". Dessutom godkände regionstyrelsen förslaget till yttrande över "Järnvägsstudie inklusive miljökonsekvensbeskrivning för Västlänken – en tågtunnel under Göteborg".
Läs yttrandena...

Moderaterna, kristdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig mot beslutet för E20 till förmån för egna yrkanden.