Glesbygdsverket

300 projekt igång inom Leader+

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 10:00 CEST

Närmare 300 projekt hade fram till årsskiftet 2002/03 startat inom de 12 LAG-grupper som utgör Leader+ i Sverige, visar Årsrapport 2002.

Fram till årsskiftet 2002/2003 hade närmare 300 projekt startat inom de tolv LAG-grupper som utgör EU:s gemenskapsinitiativ Leader+ i Sverige. Det betyder att 2002 blev det år då verksamheten kom igång ordentligt inom Leader+.

Det framgår av den årsrapport för 2002 för Leader+ i Sverige som inom kort lämnas till Europeiska kommissionen. Rapporten har sammanställts av Glesbygdsverket, som är den svenska förvaltningsmyndigheten för Leader+.

Av rapporten framgår också att i de 26 projekt som hittills har avslutats har sju nya arbetstillfällen skapats, 121 nya samarbetskonstellationer eller nätverk har skapats och nästan 4 200 personer har deltagit i utbildningar – lika många män som kvinnor.

Av den finansiella översikten, som också ingår i årsrapporten, framgår att LAG-grupperna bara hade gjort av med knappt 4 procent av programmets budget, vilket kan tyckas lite. Å andra sidan hade det fattats beslut om projekt för drygt 25 procent av budgeten, men pengarna hade ännu inte betalats ut. Leader+ i Sverige har en budget på drygt 25 miljoner euro till och med 2006.

En bärande tanke inom Leader+ är att den ideella, den offentliga och den privata sektorn ska samverka inom så kallade trepartnerskap. Det samarbetet fungerar överlag mycket bra och LAG-grupperna tycker att partnerskapen breddar kompetensen och ökar dynamiken i arbetet. Det framgår av en fördjupad rapport som redovisas som bilaga till årsrapporten. Den heter ”Lärande lokal utveckling”.

www.glesbygdsverket.se
Årsrapporten med bilagor (inklusive den sist nämnda) finns på sidan Publikationer. På Leader-sidorna finns en karta där det framgår var i Sverige de tolv LAG-grupperna finns, samt telefonnummer till lokala kontaktpersoner.

Kontakt:
Elisabet Olofsson, Utredare Utvecklingsenheten
063-57 67 25, 070-662 97 85
elisabet.olofsson@glesbygdsverket.se

Mårten Sandström, Utredare Utvecklingsenheten
063-57 67 09 marten.sandstrom@glesbygdsverket.se