Nyköpings kommun

34 miljoner i plusresultat för Nyköpings kommun 2006

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:13 CET

Nyköpings kommun redovisar ett balanserat resultat på 34 miljoner kronor för 2006. Det är nära nog en fördubbling jämfört med budgetmålet på 17,5 miljoner.

- Kommunens ekonomi är stabil och vi har nu alla möjligheter att fortsätta att bygga framtidens Nyköping, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Carle. Årets resultat skapar ett bra handlingsutrymme och är på god väg mot det långsiktiga målet på ett
årligt resultat på 40 miljoner.

De flesta nämnderna redovisar överskott med barn – och ungdomsnämnden i topp på plus 6,7 miljoner. Lägre skolskjutskostnader, färre elever från Nyköping som gick på gymnasieskolor i andra kommuner och lägre kostnader på grund av att etableringen av en ny fristående skola uteblev under hösten var de största
plusposterna.

Ökat byggande
Den ökade byggnationen i kommunen har gett bygg – och tekniknämnden mer intäkter än budgeterat. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 3,5 miljoner bland annat på grund av lägre personalkostnader och att man i mindre omfattning än budgeterat använt konsulter till utredningsuppdrag. I resultatet ingår ökade kostnader för Rosvalla som bland annat förklaras med ökade räntekostnader och en allvarlig vattenskada.

Kvalitetsarbete i skolan
Inom skola och barnomsorg har delar av 2005 års överskott under året använts till inköp av läromedel,
vidareutbildning av personalen samt bättre matkvalitet i skolor och förskolor. I divisionen pågår en anpassning till färre elever inom grundskolan, medan antalet elever ökar inom gymnasieskolan. Inom förskolan ökar antalet barn samtidigt som man lyckats öka personaltätheten.

Nya hygienutrymmen
Inom division Vård & Omsorg pågår ett omställningsarbete och här redovisas en negativ
budgetavvikelse på 32,4 miljoner. De största underskotten kommer från verksamheterna personlig
assistans och gruppbostäder. Dessutom har betalningsansvaret för färdigbehandlade personer från landstinget resulterat i ett minus på 11 miljoner. 2,3 miljoner från 2005 års överskott har använts till
ombyggnation av hygienutrymmen i särskilda boenden.
Sociala divisionen redovisar ett överskott på 2,6 miljoner som främst beror på minskade kostnader för
institutionsplaceringar för vuxna och ökade statsbidrag för arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. I resultatet ingår ett underskott för socialbidrag och familjehem för unga på drygt 4 miljoner.

Fastighetsunderhåll
Tekniska divisionen har satsat över 16 miljoner på utökat planerat fastighetsunderhåll. Pengar som tagits
från 2005 års överskott.
Bo och bygga, nu Samhällsbyggnadsavdelningen, redovisar ett överskott på 2,2 miljoner som bland
annat kommer från den omfattande försäljningen av tomter samt högre intäkter än budgeterat från
skogsförsäljning och mätningsverksamhet.
Högre skatteintäkter och statsbidrag

Kommunens finansförvaltning redovisar ett plus på 29,3 miljoner som bland annat beror på högre
skatteintäkter och statsbidrag än budgeterat. Ett positivt räntenetto på 6,8 miljoner samt lägre kostnader för pensioner bidrar också till det positiva resultatet. Utöver detta tillkommer 8,3 miljoner i reavinster vid försäljning av värdepapper och fastigheter.

Årsredovisningen 2006 för Nyköpings kommun kommer upp för beslut i kommunstyrelsen i mars och i fullmäktige i april.