AFA Försäkring

36 miljoner till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2011 10:00 CET

Hot och våld i skola och hemtjänst samt hjärthälsa  –  det är några av de 14 nya forskningsprojekt som beviljas sammanlagt 36 miljoner kronor från AFA Försäkring. 

4,7 miljoner till forskning för att förebygga hot och våld i skola och hemtjänst
Hur kan lärare förebygga hot och våld i skolan, genom att bygga och upprätthålla bra relationer med och mellan eleverna? Om detta forskar Anneli Frelin tillsammans med Jan Grannäs, Högskolan i Gävle, och får stöd av AFA Försäkring med 1 723 000 kronor.  Paulina de los Reyes, Stockholms universitet, undersöker hot och våld inom hemtjänst och skola: vilka är de genusmässiga orsakerna och konsekvenserna, och hur kan man förebygga? AFA Försäkring stödjer forskningen med 3 000 000 kronor.

Forskare i Göteborg får nära tio miljoner till tre projekt om hjärthälsa 
Medför kvinnors skiftarbete ökad risk för hjärt-kärlsjukdom? Eva Andersson, Göteborgs universitet, får 2 267 000 kronor från AFA Försäkring för att studera detta. Elmir Omerovic, Sahlgrenska universitetssjukhuset får 3 376 000 kronor för att studera omfattningen av "brustet hjärta" (paralysering av stora delar av hjärtmuskeln) som ofta drabbar kvinnor vid negativ emotionell stress och  Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet,  får 4 miljoner kronor från AFA Försäkring  för att studera ett nytt sätt att förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att diagnosticera åderförkalkning med hjälp av bakterier.

Diabetesmedicin som ny metod mot stroke
De som har ”åldersdiabetes”, typ 2-diabetes, har större risk än andra att drabbas av stroke. Men vissa läkemedel mot diabetes kan också ha positiva effekter vid just stroke.  För att undersöka om detta stämmer får Åke Sjöholm vid Karolinska Institutet 3 871 000 kronor från AFA Försäkring.

Ny kunskap behövs om risken för att få cancer av kvarts
Kvarts kan orsaka cancer. Men alltför få känner till riskerna. Det är heller inte klart hur orsakssambandet ser ut och vid vilken exponering som kvarts blir farligt. För att ta fram bättre kunskap, som underlag för informationsinsatser om riskerna, får Ulla Stenius vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet 3 096 000 kronor från AFA Försäkring.

Val och brytpunkter i lärares karriärbanor
Vad får lärare att byta bana? En lärarutbildare har följt en årsklass med utexaminerade lärare i femton år, med enkäter och brevväxling om hur det blev när klassen kom ut i yrkesarbete.  För att studera denna lärargrupp och därigenom bättre förstå lärares rörelser i yrkesfältet, får Per Lindqvist vid Linnéuniversitetet 3 933 000 kronor från AFA Försäkring.

Arbetsmiljö på sjukvårdsrådgivningar studeras  
Patienter har avlidit eller skadats allvarligt efter att telefonsjuksköterskor har felbedömt deras symtom och behov av vård. När patienter kommer till skada på grund av anställdas misstag, är detta något som också kan påverka de anställdas hälsa. För att få underlag för åtgärder får Inger Holmström vid Uppsala universitet 1 775 351 kronor från AFA Försäkring för en studie av arbetsmiljön inom den nationellt samordnade sjukvårdsrådgivningen, 1177.

Forskning om hur vårdanställda påverkas av döende, död och sorg
Högt tempo och dagliga möten med människor som dör – det är verkligheten för många anställda i vården. Den psykosociala arbetsbördan kan vara stor. För att jämföra läget för olika personalgrupper på akut- och intensivvårdsavdelningar, och hitta vägar att motverka skadliga psykosociala följder, får Agneta Grimby, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 588 000 kronor från AFA Försäkring.

Engagemang för förändring i vården
Många vårdmedarbetare tycker inte att de har tid att delta i utvecklingsarbete. De anser att det tar tid från vårdarbetet. Andra väljer att engagera sig i förändringsarbete. För att undersöka vad det är som påverkar om och hur vårdanställda engagera sig, får Thomas Andersson vid Högskolan i Skövde 2 981 940 kronor från AFA Försäkring.

Övriga anslag
AFA Försäkring ger 3 500 000 kronor till professor Jesper Tegnér vid Karolinska Institutet, som med hjälp av ny teknik ska kartlägga Hur CD4+ T cellers aktiveras vid kronisk inflammatorisk sjukdom.

AFA Försäkring ger ett tilläggsanslag på 429 000 kronor till arbetsterapeut Marine Sturesson, Västerbottens läns landsting, som ska utveckla en metod som arbetsterapeuter kan använda för att bedöma arbetsförmåga inför sjukskrivning.

AFA Försäkring ger ett tilläggsanslag på 1 800 000 kr till projektledare Maria Blom Cocke, AMMOT – Artister och Musiker Mot Tinnitus, för projektet Ljudhjältarna som ska ta fram en utbildning om hörsel och ljud för klass 1-3 samt sexårsverksamheten.

Mer information om samtliga projekt och kontaktuppgifter till forskarna finns på www.afaforsakring.se/press

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se