coonecta

360 Holding AB delårsrapport för andra kvartalet april-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:26 CEST

Nettoomsättning för perioden 0,6 Mkr


Resultat före avskrivningar för perioden -3,9 Mkr


Resultat efter skatt för perioden -6,3 Mkr


Resultat per aktie -0,0064 kr


Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,99 Mkr


Bolaget har under perioden lanserat poker- och casinospel i Ongame Network och har samtidigt tagit den egenutvecklade betalningslösningen i bruk


Efter lanseringen av det nya pokernätverket har Hey Poker visat på en god tillväxt och attraherat 5 800 nya spelare under perioden. Detta motsvarar en ökning av antalet registrerade användare på 78 %


Efter periodens utgång har Bolaget genomfört en sk omvänd split där 10 aktier sammanlagts till 1 aktie, i enlighet med stämmobeslut


Efter periodens utgång har Hey Poker lanserat mobilpoker i Ongame Networks pokernätverk

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bolaget redovisar enligt bokföringsnämndens allmänna råd (BFN) samt enligt
årsredovisningslagen (ÅRL).

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport för perioden juli-september 2007, avlämnas den 29 november.
Bokslutskommuniké för året 2007, avlämnas den 28 februari 2008.

Stockholm den 31 augusti 2007


360 Holding AB (Publ)
Floragatan 13
114 75 STOCKHOLM
Tel: 08 -50 64 57 21
Fax: 08 - 50 64 57 20
www.360holding.se
Org.nr: 556510-9583

STYRELSEN
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
För ytterligare information, kontakta:
Björn Lundberg, VD 360 Holding AB, 0705-34 80 90