3L System AB

3L SYSTEM: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 3L SYSTEM AB (PUBL), RÄKENSKAPSÅRET 2006

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:24 CET

* Resultatet efter finansiella poster ökade med 93,4% till 12,3 Mkr (6,4)
* Omsättningen ökade med 42,6% till 68,3 Mkr (47,9)
* Nettomarginalen ökade till 18,0% (13,3)
* Resultat per aktie ökade till 3,77 Kr (1,84)

3L System har under 2006 investerat i såväl organisationen som utvecklingen av företagets produkter och tjänster för att svara upp mot de ökade kraven från kunder och marknad. Bolaget kommer under 2007 att avsevärt öka sina investeringar i produkt- och marknadsutveckling, vilket i sin tur beräknas medföra högre intäkter på sikt.

Koncernen
3L System redovisar för verksamhetsåret 2006 ett rörelseresultat om 12,0 Mkr (6,1), en ökning med 94,7% i jämförelse med samma period föregående år.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,3 Mkr (6,4). Omsättningen ökade med 42,6% till 68,3 Mkr (47,9).
Nettomarginalen för perioden uppgick till 18,0% (13,3).

För årets fjärde kvartal redovisar 3L System ett rörelseresultat om 3,0 Mkr (3,7). Resultatförsämringen för koncernen under kvartal fyra beror bland annat på realiserandet av kundförluster om cirka 0,8 Mkr samt ökade investeringar i marknadsföring och utveckling vilket beräknas ge en positiv effekt under 2007.

3L Förvaltningssystem
3L Förvaltningssystem redovisar för verksamhetsåret 2006 ett rörelseresultat om 3,8 Mkr (1,9). Omsättningen ökade till 25,8 Mkr (21,0). Nettomarginalen uppgick till 14,7% (9,3).

3L Förvaltningssystem har under året utvecklats starkt. Bolaget har fokuserat på att förbättra företagets totala erbjudande vilket bidragit till att stärka positionen som ledande leverantör av affärssystem för bygg- och fastighetsmarknaden.

3L Media
3L Media redovisar för verksamhetsåret 2006 ett rörelseresultat om 7,0 Mkr (4,2). Omsättningen ökade till 32,2 Mkr (24,5). Nettomarginalen uppgick till 21,8% (17,1).

Ett ökat fokus på Onlinelösningar har resulterat i att branschen breddar sin inriktning, detta ställer nya krav på oss som systemleverantör. 3L Media är väl förberett och har i god tid styrt över den egna utvecklingen från tryckta kataloger till att även omfatta Internet och mobila lösningar. Vi förväntar oss att under 2007 se ett ökat intresse från både nya marknader såväl som en ökad försäljningen av licenser.

3L Consulting
3L Consulting redovisar för verksamhetsåret 2006 ett rörelseresultat om 1,2 Mkr (0,02). Omsättning uppgick till 10,7 Mkr (3,3). Nettomarginalen uppgick till 11,7% (0,5).
Både Media och Förvaltningssystem ser ökade behov av utvecklingsresurser och utnyttjar därmed Consulting för ett effektivt resursutnyttjande.

Omsättning och resultat
Omsättningen för koncernen uppgick till 68,3 Mkr (47,9). Rörelseresultatet uppgick till 12,0 Mkr (6,1). Resultatet efter finansiella poster var för perioden 12,3 Mkr (6,4).

Finansiell ställning och investeringar
Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Det beskattade egna kapitalet uppgick på bokslutsdagen till 29,6 Mkr (24,3) och soliditeten till 59,1% (66,6). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid samma tidpunkt till 22,2 Mkr (22,1) och kassalikviditeten till 235,5% (281,4).

Investeringar i maskiner och inventarier har under året gjorts till ett värde av 0,8 Mkr (1,0).

Samtliga kostnader för ny- och vidareutveckling av programvaror mot kund har belastat årets resultat.

IFRS
3L System följer de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen 2005.

Utsikter 2007
3L System har under 2006 investerat i såväl organisationen som utveckling av företagets produkter och tjänster för att svara upp mot de ökade kraven från både kunder och marknad. Bolaget kommer att avsevärt öka sina investeringar i produkt- och marknadsutveckling, vilket i sin tur beräknas medföra högre intäkter på sikt.

Aktiedata
Resultatet per aktie efter avdrag för schablonskatt om 28% uppgick till 3,77 kronor (1,84) och justerat eget kapital per aktie ökar till 12,62 kronor (10,35). Antalet utestående aktier var den 31 december 2006 2 345 000 stycken. Aktien är noterad på NGM Equity.

Årsstämma och utdelning
Årsstämma äger rum den 25 april 2007, klockan 16.00 på Svetsarvägen 15 2tr, Solna Business Park, Solna.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kronor per aktie.

Årsredovisning
Årsredovisning för 2006 kommer att finnas tillgänglig på 3L Systems huvudkontor, Solna Strandväg 4, Solna från och med onsdagen den 11 april 2007.

Kommande rapporttillfällen
25 april, 2007 årsstämma för 2006, delårsrapport för det första kvartalet 2007.
17 augusti, 2007 delårsrapport för det första halvåret 2007.
23 oktober, 2007 delårsrapport för årets första 9 månader 2007.
15 februari, 2008 helårsrapport för 2007.


Solna den 16 februari 2007

Styrelsen för 3L System AB (publ)

För ytterligare information, kontakta verkställande direktör Joakim Richter,
telefon 08-705 38 00, 070-441 64 70. Se även www.3lsystem.se


Granskningsrapport

Jag har utfört en översiktlig granskning av Bokslutskommuniké 2006 för 3L System AB (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför i
nte den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 16 februari 2007


Helena Dale
Auktoriserad revisor

3L System AB

3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.