3L System AB

3L SYSTEM: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I 3L SYSTEM AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 08:42 CET

Aktieägarna i 3L System AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2006, klockan 16.00, Solna Business Centre, Svetsarvägen 15, Solna.
Vid årsstämman serveras lättare förtäring.


Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast onsdagen den 19 april, 2006.

dels senast onsdagen den 19 april 2006, skriftligen ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen per brev under adress 3L System AB, Box 4034, 171 04 Solna; per telefax
08-705 38 10; eller per e-post arsstamma@3lsystem.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 19 april 2006, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna.
13. Ändring av bolagsordningen med anledning av nya aktiebolagslagen.
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsstämman.


Årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Solna Strandväg 4, Solna, fr.o.m. tisdagen den 11 april 2006, och skickas samtidigt ut till aktieägarna som angivit adress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.


8b. Disposition av Bolagets fria egna kapital

Styrelsen föreslår stämman en utdelning med 1 krona och 50 öre per aktie.

Årets vinst samt balanserat fritt eget kapital föreslås disponeras så att 3 517 500 kronor (1,50 kr x 2 345 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att återstoden balanseras i ny räkning.

I det fall stämman beslutar om utdelning kommer avstämningsdagen för utdelning att vara fredagen den 28 april 2006. Utbetalning till aktieägare kommer att ske onsdagen den 3 maj 2006.


9-12. Val av styrelse m.m. samt bemyndigande om nyemission

Aktieägare, familjen Richter som fungerat som nomineringskommitté, har anmält att de vid årsstämman, såvitt avser punkterna 9-11 samt punkt 12 på ovanstående dagordning, kommer att ställa sig bakom följande förslag:

9. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås vara fyra (4) ordinarie ledamöter ingen suppleant.
10. Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgå med sammanlagt 225 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut. Arvode till revisor föreslås liksom tidigare utgå enligt separat räkning.
11. Följande styrelse föreslås:
· omval av ordinarie ledamöterna Hans Richter, Joakim Richter samt Per Strömberg
· nyval av Henrik Holm

12. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot betalning i pengar, apport eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst 230.000 kr. Bemyndigandet avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv och/eller för att stärka bolagets kapitalbas eller ägarstruktur.


13. Bolagsordningsändring

Som en anpassning till den nya aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2006, föreslås följande ändringar i bolagsordningen:

§ 4 (ny lydelse): Antalet aktier skall vara lägst 2 345 000 och högst 9 380 000.

§ 6,8,9 (ord byts ut): "ordinarie bolagsstämma" byts ut mot "årsstämma"

§ 7 (ny lydelse): En eller två revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter väljs vid behov på årsstämma.

§ 10 (andra stycket, ny lydelse): Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

§ 11 (ord byt ut): "tio dagar" byts ut mot "fem vardagar"

§ 14 (ny lydelse): Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)
Solna i mars 2006

Varmt välkommen
Styrelsen3L System AB

3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.