Örebro universitet

4 miljoner för att utveckla bättre metoder att rena jord

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 11:40 CET

En forskargrupp vid Örebro universitet har upptäckt att sanerad mark fortfarande kan innehålla farliga miljögifter. Därför har de nu fått fyra miljoner kronor av statliga KK-stiftelsen för att utveckla bättre metoder att analysera och sanera förorenad jord. Projektet genomförs i samarbete med tre saneringsföretag.

- De kemiska analyser och gränsvärden som används i dag räcker inte för att bedöma hur giftig jorden är. Delvis för att de inte täcker in alla ämnen som finns i jorden, och delvis för att de inte säger något om den sammanlagda giftigheten, förklarar Magnus Engwall, professor i biologi och verksam vid forskningscentrumet Människa-Teknik-Miljö (MTM) på Örebro universitet.

Naturvårdsverket har uppskattat att det finns cirka 79 000 områden med förorenad mark i Sverige, och saneringen av dem har hög prioritet. Men tidigare forskning vid Örebro universitet har visat att jorden även efter saneringen ofta innehåller ämnen som kan vara giftiga för både människor och andra levande organismer.

Fångar upp fler ämnen

Örebroforskarna har använt en ny mätmetod som fångar upp fler ämnen än de analyser som normalt används. I stället för att, som i dag, leta efter ett antal i förväg bestämda kemikalier med hjälp av kemisk analys, använder de en bioanalytisk metod, som visar om det finns något i den förorenade marken som kan ha en skadlig biologisk inverkan. Det betyder att man inte behöver identifiera alla de olika ämnen som finns i en förorenad jord för att bedöma dess giftighet. Dessutom blir det möjligt att se den sammanlagda biologiska effekten av olika föroreningar, något som det saknas kunskap om i dag.

Metoden går ut på att undersöka om jorden innehåller ämnen som aktiverar särskilda receptorer i levande celler och därmed har en biologisk effekt. En sådan receptor är dioxinreceptorn, som aktiveras av en lång rad miljögifter som PCB, dioxiner och de PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) som är vanliga i förorenad mark.

Samarbete med saneringsföretag

Med hjälp av denna metod har Örebroforskarna kunnat konstatera att det finns många fler potentiellt giftiga ämnen i förorenad mark än de 16 ämnen som de traditionella kemiska analyserna riktar in sig på – och trots sanering innehöll de färdigbearbetade jordarna fortfarande en stor andel ämnen som utlöste en reaktion hos dioxinreceptorn.

- Om ett ämne aktiverar dioxinreceptorn finns det all anledning att befara att det är giftigt och vi kommer nu att utveckla ett par liknande biologiska mätmetoder för andra typer av miljögifter, säger Magnus Engwall.

Projektet genomförs i samarbete med saneringsföretagen SITA AB, RGS90 och Sakab. Jord kommer att analyseras före, under och efter saneringen, vilket gör det möjligt att utvärdera och förbättra olika saneringsmetoder. Dessutom kommer projektet att ta fram en databas med information om halter av miljögifter och giftighet i naturliga svenska jordar. Denna databas kan sedan användas för jämförelser mot de sanerade jordarnas kvarvarande giftighet.

- Målet är att ta fram nya och kostnadseffektiva metoder för att analysera och sanera förorenad jord.

För mer information, kontakta Magnus Engwall, 070-290 38 91, eller magnus.engwall@oru.se.