Statistiska centralbyrån, SCB

400 000 heltidstjänster i outnyttjat arbetskraftsutbud

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 14:41 CEST

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet uppgick i april till 16,4 (±0,7) miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar cirka 400 000 heltidstjänster. Jämfört med april i fjol är det en ökning med 2,6 miljoner timmar per vecka eller 65 000 heltidstjänster.

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. Den svåra arbetsmarknadssituationen visar sig inte bara i att det outnyttjade arbetskraftsutbudet i form av arbetslösa och undersysselsatta har ökat, utan även i att antalet långtidsarbetslösa ökat.
Arbetslösheten 5,4 procent
I april i år uppgick antalet arbetslösa till 242 000 eller 5,4 procent av arbetskraften. Jämfört med april 2003 är det en ökning med 41 000 eller 0,9 procentenheter. Två tredjedelar av ökningen svarade männen för.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år har på ett år ökat med 13 000 och uppgick i april till 43 000
(±7 000) eller 12,6 (±2,0) procent av arbetskraften. Kvinnorna i den åldersgruppen svarade för närmare 60 procent av ökningen.

Antalet långtidsarbetslösa (personer med en sammanhängande arbetslöshetsperiod på mer än sex månader) har ökat med 29 000 på ett år och uppgick i april till 86 000 (±10 000). Ökningen drabbade både män och kvinnor.

Enligt statistik från AMS deltog i slutet av april 103 000 personer i arbetsmarknadspolitiska program, vilket är samma antal som för ett år sedan.

Av säsongrensade data framgår att antalet arbetslösa även ökade mellan mars och april. Ökningen är dock svagare än mellan februari och mars i år.

Sysselsatta
Antalet sysselsatta var i april 4 209 000, vilket inte är någon signifikant skillnad jämfört med april i fjol.

När det gäller andelen sysselsatta i procent av befolkningen har den ökat med 1,8 procentenheter för åldersgruppen 55-64 år och uppgick till 70,6 (±1,2) procent i april.

För första gången sedan maj 2003 ökade antalet sysselsatta jämfört med månaden innan. Detta framgår av säsongrensade data. Det behövs dock information från flera månader för att avgöra om det är ett trendbrott.

Arbetade timmar
Totalt antal arbetade timmar i genomsnitt per vecka var i april 127,7 (±1,5) miljoner timmar och visar ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med april för ett år sedan.

Undersysselsatta
Antalet undersysselsatta (personer som arbetat mindre än de skulle vilja p.g.a. arbetsmarknadsskäl) har ökat med 34 000 och uppgick i april i år till 271 000 (±19 000) personer. Ökningen har skett både bland män och kvinnor.

Heltidsstuderande som sökt arbete
Antalet heltidsstuderande som sökt arbete uppgick i april i år till 58 000 (±9 000) personer. I internationell statistik förs dessa personer till gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen ej i arbetskraften.
Länkar till tabeller och diagram
Tabell: SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) april 2004 och april 2003, skattningar, förändringar och osäkerhet
(135kB)

Diagram: Antal sysselsatta 1990-2004, månadsvis,
respektive april 2002-april 2004, månadsvis (218kB)

Diagram: Antal arbetslösa 1990-2004, månadsvis,
respektive april 2002-april 2004, månadsvis
(115kB)
Tabell: AMS-statistik:
Lediga platser, varsel, arbetsmarknadspolitiska program m.m.
(123kB)Sysselsatta 20-64 år på den reguljära arbetsmarknaden
Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden år 2004. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmark­naden i nämnda åldersgrupp.
Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas sysselsatta enligt AKU exklusive friårslediga, sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt anställningsstöd, offentligt tillfälligt arbete (OTA), resursarbeten i offentlig verksamhet och stöd till start av näringsverksamhet (enligt statistik från AMS).
Länk till diagram Sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden i procent av befolkningen, 20-64 år, 1993-2004, månadsvis, respektive april 2002-april 2004, månadsvis
(117kB)


Definitioner och förklaringar
1) Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.
2) Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande, pensionärer, personer utomlands.


Mer information

*Utvalda månadstabeller (tidigare SM-tabeller)
De tidigare SM-tabellerna kommer att inom en vecka publiceras på AKU:s webbplats under benämningen: Utvalda månadstabeller. Det månatliga Statistiska meddelandet i SM-serien (AM10) upphörde från och med AKU januari.

*Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats.

*Arbetskraftsundersökningarna
På hemsidan ges information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

*Svensk näringsgrensindelning SNI 2002
En reviderad standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2002, trädde i kraft den 1 januari 2003. I AKU används denna standard fr.o.m. publiceringen AKU april. Det är redovisningen av utbildningsväsendet (SNI 80) och vård och omsorg (SNI 85) som påverkas.

Nästa publiceringstillfälle
Pressinformationen avseende arbetskraftsundersökningen i maj 2004 publiceras
2004-06-17 kl.13.00.Utskriftsvänlig version av denna pressinformation inklusive tabeller och diagram Arbetskraftsundersökningen i april 2004 (266kB)
Producent
SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300,10451 STOCKHOLM
Detta pressmeddelande publiceras direkt på SCB:s webbplats: www.scb.se
Fax 08-506 948 12
Förfrågningar
Gunilla Widlund
Tfn 08-506 946 51
Epost fornamn.efternamn@scb.se