Statistiska centralbyrån, SCB

42 procent bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 14:03 CEST

Befolkningens boende: 42 procent bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet

Drygt 56 procent av Sveriges befolkning bor i småhus och knappt 42 procent bor i flerbostadshus. Småhusen ägs oftast av någon i hushållet men omkring 10 procent av småhusen upplåts i form av hyres- eller bostadsrätt.

Knappt 16 procent av befolkningen bor i bostadsrätt och drygt 36 procent i hyresrätt. Boendet kan då vara antingen i ett småhus eller i ett flerbostadshus.

Tabell 1. Befolkningen fördelad efter ålder och boendeform 2001
Småhus Flerbostadshus
Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt Bostadsrätt Hyresrätt Särskilt*
boende Övrigt** Samtliga Antal i tusental

Barn 0-17 år 54,3 4,0 9,9 7,1 23,5 . 1,1 100,0 1 938
Samtliga 18 - 64 år 44,6 2,5 7,2 13,1 30,7 . 1,9 100,0 5 439
Samtliga 65 - 89 år 39,0 1,5 7,3 19,1 28,2 2,7 2,2 100,0 1 478
Samtliga - 89 år 45,8 2,7 7,8 12,8 28,7 0,5 1,8 100,0 8 855

Källa: Hushållens ekonomi, HEK
* Med Särskilt boende avses boende på ålderdomshem, i gruppboende, på sjukhem eller annan form av s.k. särskilt boende. Redovisas endast för personer 65 - 89 år.
** I gruppen Övrigt ingår exempelvis inneboende, arrenderat jordbruk, andelslägenhet och fängelse.

Högst disponibel inkomst bland boende i småhus och bostadsrätt
Medianen för disponibel inkomst per konsumtionsenhet för samtliga 18-89 år är drygt 114 000 kronor. De som äger sitt hus eller sin bostadsrätt ligger över denna nivå, med 124 000 kronor för de som bor i ägt småhus och drygt 121 000 kronor för bostadsrättsinnehavare.

De individer som bor i ett flerbostadshus med bostadsrätt och tillhör ett sambohushåll 30-49 år utan barn har den högsta disponibla inkomsten, cirka
182 000 kronor per konsumtionsenhet.

Motsvarande siffra för samma hushållstyp boende i ägt småhus är cirka 175 000.

Den grupp, bortsett från särskilt boende och övrigt, där medianen för disponibel inkomst per konsumtionsenhet är lägst, är sammanboende 18-89 år med 3 eller fler barn i hyresrätt. Här är medianen 66 000 kronor per konsumtionsenhet.

Boendet i olika regioner
Fördelningen på boendeform skiljer sig åt mellan olika regioner. I kommuner med mindre än 75 000 invånare (och utanför Stor-Stockholm och Stor-Göteborg) bor över 80 procent av barnen, 0-17 år, i småhus. I Stor-Stockholm bor knappt hälften av barnen, 0–17 år, i småhus.

En tredjedel av den vuxna befolkningen, 18-89 år, i Stor-Stockholm bor i småhus, medan det i de små kommunerna är två tredjedelar av befolkningen som bor i småhus.

16–30 minuter – vanligaste restiden för att ta sig till och från jobbet
Omkring en tredjedel av den förvärvsarbetande befolkningen har en sammanlagd restid på 16–30 minuter för att ta sig till och från arbetet. Så många som 11 procent har mer än 90 minuters restid. I alla åldersgrupper är 16–30 minuter den vanligaste restiden.

I Stockholm har cirka 21 procent av den förvärvsarbetande befolkningen mer än 90 minuter fram och åter till arbetsplatsen, och endast cirka 10 procent har högst 15 minuter. För befolkningen i norra glesbygden är andelen med högst 15 minuters restid 35 procent och andelen med 61-90 minuters restid drygt 9 procent.

95 procent av hushållen bor i småhus i Irland
Uppgifter från Eurostat visar fördelningen på boende i småhus eller lägenhet i flerbostadshus för olika hushållstyper år 1999. Genomsnittet för hela EU visar att drygt 58 procent av hushållen bor i småhus. Motsvarande siffra för Sverige är cirka 41 procent. I Irland bor nästan 95 procent av hushållen i småhus, medan det i Italien endast är omkring en tredjedel av hushållen som bor i småhus.

Mer information
Detta och mer finns att läsa i 2003 års Befolkningens Boende, en publikation som beskriver befolkningens boendeförhållanden, främst i Sverige men även ur ett internationellt perspektiv.