Forum för gemensam nordisk elmarknad

45 små elnäts- och elhandelsbolag riktar kritik mot förslag om hur en gemensam nordisk elmarknad ska genomföras

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 14:13 CEST

Minst 45 svenska små och medelstora företag inom elnätsdistribution och elhandel har gått samman i ett gemensamt upprop mot förslaget om hur en gemensam nordisk elmarknad mot slutkund ska genomföras.

I mitten av september kommer ett nordiskt ministermöte att fatta beslut i frågan, som sedan kan komma att bli normgivande för resten av EU.

 

-Det förslag som föreligger innebär att elhandlaren har kontakten med kunden i nästan alla frågor samt fakturerar både el och elnät. Nätbolagen får därmed endast svara på frågor av teknisk art, vilket missgynnar kunderna, säger Jonny Blomqvist, vd för Skara Energi och talesman för uppropet mot den så kallade NORDREG-rapporten.

-Vi är inte emot genomförandet av en nordisk slutkundmarknad inom el, däremot förslaget om hur det ska ske. Det är framför allt kunderna; hyresgästerna, villaägarna, företagarna, jordbrukarna, som kommer att bli de stora förlorarna.

 

En rad brister

Det var på tisdagen som representanter från flertalet av de 45 bolagen i uppropet ”Forum för en gemensam elmarknad” samlades i Jönköping. Tillsammans kunde de konstatera att remissutgåvan av den rapport och tillika beslutsunderlag som lagts fram av den finska tankesmedjan VaasaETT, har en rad brister, vilka även erkänns genom kommentarer av rapportförfattarna.

 

-För det första har de valt att gå de stora elbolagens ärende, för att sedan av rädsla valt att artigt bjuda in oss små och medelstora elnäts- och elhandelsbolagen som företrädesvis finns på landsorten och glesbygden. Men sedan har de inte lyssnat till vad vi sagt.

-För det andra har de inte förstått den samhällsnytta som vi svarar för lokalt på våra marknader genom att tillhandahålla olika tjänster, säger Jonny Blomqvist och fortsätter:

-För det tredje har vi en nära och lokal kundkontakt som kommer att bli allt viktigare när vi alla ska anpassa oss till en framtid med krav på ett helt nytt synsätt i resurs- och klimatfrågorna oavsett om vi vill eller ej.

 

Underlag för ministerbeslut

Uppropet är kritiska till om ett avgörande och långsiktigt ministerbeslut ska fattas utifrån ett så pass bristfälligt beslutsunderlag.

-Rapporten rimmar illa med EU:s visioner för tillväxt, energi, miljö samt regional utveckling, vilket vi kommer att belysa i vårt remissvar, avslutar Jonny Blomqvist, talesman för Forum för en gemensam elmarknad.

De elnätdistributions- och elhandelsbolag som slutit upp i uppropet finns spridda över hela landet – deras verksamhet kännetecknas av att de är små, väletablerade aktörer med korta avstånd såväl organisatoriskt som till kunderna

OM OSS: Forum för gemensam nordisk elmarknad är en sammanslutning av 45 små och medelstora elhandels- och elnätsföretag. Syftet med forumet är att belysa frågan om en gemensam nordisk elmarknad mot slutkund ur ett landsorts-, glesbygds- samt kund- och serviceperspektiv.

Vår ståndpunkt är att det inte alltid tas hänsyn till de små aktörernas och deras kunders intressen samt bortses från samhällsnyttan i diskussionerna om en gemensam nordisk elmarknad, och på sikt även en gemensam marknad inom EU.

I Norden finns stora geo- och demografiska skillnader i respektive land, vilket påverkar eldistributionen och skiljer de nordiska länderna från flertalet andra EU-länder.

Elen har en central och viktig roll för lokal och regional utveckling, vilket understryker vikten av lokal anknytning och att beslut fattas nära kunden.

Vårt mål är att inte medverka till beslut som innebär fördyrningar och försämringar för våra kunder.