Skogsindustrierna

50 miljoner kronor per år stärker Sveriges position i den globala biobaserade samhällsekonomin

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 13:37 CEST

Med förnybara råvaror i centrum drar nu det strategiska innovationsprogrammet ”Nya biobaserade material, produkter och tjänster” kallat BioInnovation, igång. VINNOVA har i dag beslutat att bidra med halva finansieringen för det hittills största svenska programmet inom området.

Under hösten 2013 och våren 2014 har Skogsindustrierna, IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige samt TEKO Sveriges Textil & Modeföretag lett arbetet med att ta fram det strategiska innovationsprogrammet ”Nya biobaserade material, produkter och tjänster”. Bakom BioInnovation står i dag 58 företag och organisationer som tillsammans utlovat såväl direkt finansiering av programarbetet som egna insatser på minst 50 miljoner kronor per år. Verket för innovationssystem, VINNOVA, har i dag beslutat att bidra med upp till 50 miljoner kronor per år i till programmet, som planeras pågå i två etapper till och med 2020.

BioInnovation kommer att bidra till Sveriges möjligheter att inta en stark position i den globalt växande biobaserade ekonomin. Potentialen hos svenska biobaserade resurser från skog, åker, vatten och avfall utgör basen. Programmet visar på hur statliga medel kan stödja aktörerna i det strategiska innovationsområdet för att överbrygga traditioner, gränser och strukturer, samt att etablera nya samarbeten och utveckling i samverkan med befintliga insatser. Förväntade effekter är nya innovationer som leder till biobaserade material, produkter och tjänster som ger ökad internationell konkurrenskraft för svenska företag och ökat exportvärde för Sverige.

- BioInnovation innehåller åtgärder för nya typer av samverkan mellan branscher och organisationer, vilket är nödvändigt för att stärka innovationsförmågan och öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn, säger Per Edström, Mittuniversitetet, som lett arbetet med programbeskrivningen.

Listan med exempel på förväntade resultat från programmet kan göras lång. Tydliga exempel är textilproduktion i pappersmaskiner, biobaserade kompositer, produkter för att skörda och lagra energi på papper eller textil, biobaserade antibakteriella ytor, och produkter med integrerade sensor- och kommunikationssystem.

-Vi beskriver en svensk väg till den biobaserade samhällsekonomin. En beskrivning som nu fått stöd av VINNOVA, säger Camilla Rööst, Södra Innovation, som varit ordförande i gruppen som lett utarbetandet av programmet.

För mer information kontakta:
Camilla Rööst, ordförande SIO-programmet, Södra Innovation, 0706-355 190
Elin Lydahl, TEKO Sveriges Textil & Modeföretag, 0702-47 60 60
Nils Hannerz, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, 070-325 3007
Jan Lagerström, Skogsindustrierna, 070-567 97 40
Per Edström, Mittuniversitetet, 073-760 21 51

Kort film om BioInnovation och dess betydelse för Sverige: https://www.youtube.com/watch?v=XXHT4KsHWRw&feature=youtu.be

Se även VINNOVA: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2014/140519-Fem-nya-strategiska-innovationsprogram-/

Fakta BioInnovation:
Företagen som deltar i BioInnovation omfattar allt från stora koncerner med miljardomsättning till små företag med endast några få anställda. Bakom förslaget står också Sveriges samlade forskningskompetens med aktörer från Sveriges fem viktigaste universitet och fem största forskningsinstitut till små forsknings- och utvecklingsbolag. Med VINNOVA:s beslut får samverkan mellan dessa företag och akademin en ordentlig knuff framåt.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i cirka 60 koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsindustrin sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 120 miljarder kronor 2013.

IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder omkring 1.400 svenska och utlandsägda företag med 70.000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från andra branscher, till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor.

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service och information till medlemsföretagen. Avtalsområden, arbetsrätt, marknaden, miljön och EU är kärnan i verksamheten.