ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

500 miljoner för regional sysselsättning och tillväxt

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 09:00 CEST

År 1997 beslutade regeringen att inrätta ett särskilt regionalpolitiskt program, det så kallade 500- miljonersprogrammet. Regeringen ville själv välja ut och stödja projekt som bedömdes kunna skapa nya arbetstillfällen och tillväxt. I en ny rapport från ITPS konstateras att målen för 500-miljonersprogrammet är oprecisa. Därmed blir det också svårt att genomföra en effektutvärdering av programmet i sin helhet. Utan tydliga
övergripande mål kan bara vart och ett av de 53 projekten utvärderas för sig, utifrån sina respektive mål.

– Flera av projekten i 500-miljonersprogrammet bedöms ändå ha potential att bidra till en långsiktigt ökad sysselsättning och tillväxt i de regioner de riktat sig mot. Programmet har också bidragit till att realisera projekt som förmodligen inte skulle ha kommit till stånd och förändrat karaktär och innehåll i projekt som kanske skulle ha genomförts utan programmet, säger Elisabet Bremberg, projektledare för studien.

En stor del av projekten förefaller också att ha varit framgångsrika i en mer allmän mening. ITPS menar dock att alla offentliga medel har en alternativ användning. Deras användning i det här sammanhanget borde motiveras med tydligt definierade mål. Att mer exakt bedöma 500-miljonersprogrammets framgång blir därför inte möjligt.

– Ur ett politiskt perspektiv kan 500-miljonersprogrammet ses som en framgång. Genom att de 500 miljonerna drogs in från äldre reservationer, kunde regeringen utan att generera nya kostnader bedriva en handlingskraftig regionalpolitik. Genom att låta medlen disponeras av regeringen blev det tydligare att regeringen hade initiativet när det gällde regionalpolitikens innehåll. Att regeringen utnyttjade detta initiativ till att presentera enskilda projekt i anslutning till valrörelsen 1998 förstärker detta intryck, menar Elisabet Bremberg.

För att planera och genomföra 500-miljonersprogrammet tillsattes en särskild beredningsgrupp inom regeringskansliet. ITPS bedömer att beredningsgruppen gjort ett bra arbete. Men
när det gäller uppföljning av det samlade programmet saknades en strategi. När regeringskansliet tar på sig ett operativt ansvar som detta är det viktigt att riktlinjer sätts upp för hur styrning, insyn och kontroll bör fungera. Den sammantagna redovisningen av programmet är bristfällig och försvårar uppföljning och utvärdering.

Hämta rapporten 500 miljoner för regional sysselsättning och tillväxt (A2003:007) på www.itps.se

För ytterligare information:
Anne Kolmodin, ITPS, telefon 08-456 67 43, e-post: anne.kolmodin@itps.se
Göran Hallin, ITPS, telefon 08-456 67 23, e-post: goran.hallin@itps.se
Elisabet Bremberg, ITPS, telefon 08-456 67 14, e-post: elisabet.bremberg@itps (semester)