Borlänge kommun

60 miljoner skall sparas

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 14:32 CEST

Det konstaterades under våren att kommunen, för att komma till rätta med ekonomin, behöver spara 50-55 milj. Det har också legat till grund när det aktuella sparförslaget arbetats fram.

Förslaget är nu t o m 6 oktober ute på remiss hos berörda nämnder, beslut fattas av kommunfullmäktige den 30 oktober.

- Det här är besparingar som ligger utanför ordinarie budget, säger Peter Hultqvist.

Sparförslaget i sammanfattning:

Utbildning
Barn- och skolnämnden föreslås spara drygt 17 milj varav nästan hälften är besparingar till följd av minskat antal elever. Besparingen för nästa år är 5,6 milj där större delen består av en förändrad organisation för fritidshemmen för 10-12 åringar.

- Det har visat sig att fritidshemmen är dåligt utnyttjade av den ålderskategorin, många är inskrivna men få är verkligen där. Vi tittar därför på en ny organisation där verksamheten knyts till fritidsgårdarna, säger Peter Hultqvist, kommunalråd.

För gymnasienämnden Borlänge-Säter handlar det om en total besparing på 3,7 milj de kommande tre åren varav Borlänge står för 2,5. Verksamheterna vid Ljungberg Södra och Arkitekten flyttas och fordonsprogrammet görs till företagsförlagd utbildning.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande föreslår bl a att Borlänge Lärcentrum avvecklas i nuvarande form.

Omsorgen
Omsorgsnämndens besparing uppgår till 15,9 milj av vilka 9,6 sparas under nästa år.

Lilla servicehuset på Täppgatan 34 avvecklas successivt vilket ger en besparing på 4,2 milj på två år. Enligt ansvariga är lokalerna inte ändamålsenliga för dagens verksamhet. De boende flyttas till andra äldreboenden.

Servicehusen Tjärna Ängar, Hagalund och Hagbacksgården görs om till eget ordinärt boende vilket gör att kommunen därmed svarar för hemtjänsten och landstinget för sjukvårdsinsatserna. En total besparing på 6,9 milj på två år.

Dagverksamheten Ljusglimten vid Hällsjöhemmet avvecklas och därmed kan en 0,75 %-tjänst sparas in.

På färdtjänsten sparas genom minskat antal resenärer samt en höjning av egenavgiften från 25 till 30 %.

Socialnämnden
Socialnämnden föreslås spara 8 milj nästa år. Drygt 6 milj sparas genom att ett antal ungdomar placerade på behandlingshem istället erbjuds vård under öppnare former i framförallt Borlänge. För vuxna missbrukare föreslås att vårdtiderna förkortas och fler erbjuds öppenvårdsbehandling på hemmaplan. Fler personer erbjuds s k OSA-anställning (Offentlig Skyddad Anställning) och därmed kan försörjningsstödet minskas med drygt 50 000 kr. En genomgripande översyn skall göras när det gäller kommunens kontaktpersoner till ungdomar, barnfamiljer och vuxna som är i behov av extra stöd. Översynen förväntas ge en besparing på 1 milj.

Fritid och kultur
Fritidsnämndens besparing är på nästan 1,5 milj. Minskat antal ungdomsarrangemang sparar 250 000 kr. Föreningsdrift av fritidsgården Tjängan kan spara 0,5 milj på två år och diskussioner förs med Verdandi om ett övertagande. Ett bättre samarbete med Borlänge Energi och Tunabyggen när det gäller skötsel av grönytor kan spara 0,7 milj år 2005.

Biblioteket gör en total besparing på 0,7 milj bl a genom en höjning av förseningsavgiften från 4 till 5 kr/vecka.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden sparar 1,6 milj genom den omorganisation som har inletts och som innebär att fyra tjänster dras in samt att en ledig tjänst inte tillsätts.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen sparar drygt 6 milj genom bl a att två lediga tjänster inte tillsätts på kommunkansliet samt minskat anslag till förändringsarbete, utredningar, näringslivs-, framtids- och informationsfrågor.

Inom näringslivsenhetens verksamhet föreslås bl a att Vandrarhemmet avvecklas ur kommunens verksamhet och drivs vidare i annan regi.

Stadsmiljöverksamheten sparar 1 milj på skötsel av grönytor och parker.

Räddningstjänsten får ett sparkrav på 0,5 milj.

Beställarkansli
Det tidigare beslutet om ett gemensamt beställarkansli sparar 3,1 milj nästa år.