Arbetsförmedlingen

600 000 av Arbetsförmedlingens arbetssökande fick jobb 2010

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 10:08 CET

Arbetsmarknaden förstärktes gradvis under 2010. Världsekonomin vände tydligt uppåt efter den djupa lågkonjunkturen. Det har varit fler lediga platser, färre varsel och fler sysselsatta. Efterfrågan på arbetskraft steg. Under året anmäldes 551 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen, 142 000 fler än under år 2009. Det gjorde att fler fick jobb och antalet personer som var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd minskade. I genomsnitt under året var 8,5 procent av arbetskraften arbetslösa eller deltog i program. Det är 1,0 procent högre än år 2009.

– Konjunkturuppgången gjorde att 2010 blev ett starkt år på arbetsmarknaden. Utvecklingen har varit positiv i alla regioner och inom de flesta branscher. Men situationen är fortfarande svår för arbetssökande som ännu inte fått någon förankring på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar som saknar erfarenhet och har en svag utbildningsbakgrund. Det är många som är arbetslösa och det beror på den allt större ökningen av arbetskraft och att arbetsgivare utnyttjar de personalresurser som redan finns på arbetsplatserna, säger Clas Olsson, analyschef, Arbetsförmedlingen.

Fler fick jobb och fler övergångar till studier
Av det totala antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under år 2010 fick 596 000 personer arbete, jämfört med knappt 491 000 personer under år 2009. I snitt per månad var det 50 000 personer, jämfört med 41 000 personer 2009 eller 6,6 procent respektive 6,0 procent av alla inskrivna arbetssökande. Antalet personer som fick nystartsjobb ökade kraftigt under året. I genomsnitt per månad var det drygt 33 000 personer. Det är 14 000 fler än under 2009. Under 2010 påbörjade 57 000 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen en reguljär utbildning. Det är 7 000 fler än under 2009.

Stor ökning av antalet lediga platser
Inom de flesta branscher har det varit en uppgång. Antalet verkstadplatser har mer än fördubblats efter en tidigare kraftig nedgång. Under 2010 anmäldes 551 00 lediga platser till landets arbetsförmedlingar. Det är 142 000 fler än under 2009.

Var fjärde nyinskriven arbetslös fick jobb inom 90 dagar

Av de nyinskrivna arbetslösa hade var fjärde person som skrevs in under perioden oktober 2009 till september 2010 fått ett arbete inom 90 dagar. Många arbetssökande fick hjälp av jobbcoacher. I genomsnitt per månad år 2010 anlitade 33 000 arbetslösa en jobbcoach. Bland dem som anlitade en jobbcoach under årets tre första kvartal hade 38 procent fått ett arbete efter 90 dagar.

Arbetsmarknadsåret 2010 i korthet
Inom parentes anges motsvarande siffror för 2009

  • 8,5 procent av arbetskraften var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (7,5) *
  • 596 339 personer fick arbete (490 583)
  • 550 659 nya lediga platser anmäldes (409 090)
  • 44 468 personer varslades om uppsägning (115 207)
  • 31 792 personer per månad anmälde sig som arbetslösa (36 008)
  • I genomsnitt var 231 078 personer arbetslösa vid varje månadsslut (236 838)
  • I genomsnitt deltog 179 757 personer i program med aktivitetsstöd vid varje månadsslut (120 671)

* 4,8 (5,0) procent av arbetskraften var arbetslösa och 3,7 (2,5) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen är den siffra som närmast svarar mot SCB:s siffra för arbetslösheten. SCB relaterar dessutom antalet arbetslösa till arbetskraften när man anger arbetslösa i procent. Eftersom det saknas tillförlitlig och aktuell statistik för arbetskraften på kommun- och länsnivå, relaterar Arbetsförmedlingen till motsvarande befolkning (16-64 år) i stället för till arbetskraften. Denna siffra är lägre än om man relaterar arbetslösheten till arbetskraften.