Lunds stift

64,4 miljoner kronor till kyrkor och kyrkogårdar i Skåne och i Blekinge

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2016 08:02 CEST

Lunds stifts kyrkor och kyrkogårdar tilldelas 64,4 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Ersättningen är en statlig investering som syftar till att vårt gemensamma kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas.

Våra kyrkobyggnader är fantastiska mötesplatser och en viktig del av vårt lands gemensamma kultur och historia. För att även kommande generationer ska kunna ta del av dessa skatter delar staten varje år ut en ersättning för vård och underhållning av kyrkobyggnader, inventarier samt begravningsplatser och kyrkotomter.

Nu har Lunds stiftsstyrelse i samråd med länsstyrelserna i Skåne och i Blekinge fördelat Lunds stifts del av den kyrkoantikvariska ersättningen till ett stort antal projekt i församlingar, i pastorat och på stiftsnivå. Se detaljerad lista här.

Som exempel kan följande nämnas: I Blekinge får Nättraby kyrka i Nättraby-Hasslö församling 2,1 miljoner kronor för renovering av kyrkan och konservering av inventarier. Av Skånes kyrkor får Bunkeflo kyrka i Malmö störst del av ersättningen, 8 miljoner kronor, för renovering av tak och fasader. Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad får nästan 1,2 miljoner kronor för konservering av gamla gravhällar. Källstorps församling tilldelas närmare 1,8 miljoner för renovering av de unika kyrkstallarna utanför Lilla Beddinge kyrka.

Inom Svenska kyrkan finns även ett grönt kulturarv i våra kyrkogårdar. Sedan 2014 är vård- och underhållsplanering av begravningsplatser obligatoriskt enligt statliga föreskrifter. Nära 100 begravningsplatser och kyrkobyggnader kommer att få en vård- och underhållsplan som till största delen kan finansieras med KAE-medel.

– Vård- och underhållsplanering är oerhört viktigt för att långsiktigt och fokuserat kunna ta hand om de kulturhistoriskt värdefulla miljöer som våra kyrkor och begravningsplatser är. Det handlar om att på förhand planera in underhåll och åtgärder så att kyrkliga miljöer bevaras, används och utvecklas på bästa möjliga sätt utan att några kulturvärden äventyras, säger Heikki Ranta, stiftsantikvarie vid Lunds stiftskansli.

Totalt ansökte församlingarna i Lunds stift om ca 120 miljoner kronor. Lunds stift tilldelades 64,4 miljoner att fördela.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen på 460 miljoner kronor fördelas mellan Sveriges 13 stift och Lunds stift brukar få ungefär en sjundedel av pengarna. Detta ligger rätt bra i paritet med den andel kyrkliga kulturarv vi har utav den totala mängden kyrkobyggnader och begravningsplatser i landet, säger Heikki Ranta.

Fakta om kyrkoantikvarisk ersättningDen kyrkoantikvariska ersättningen utgör ungefär en fjärdedel av de totala kostnaderna för underhåll och investeringar. Svenska kyrkans medlemmar bidrar genom kyrkoavgiften med den största delen. I ett internationellt perspektiv har Sverige, som få andra länder, ett stort antal välbevarade kyrkor med tillhörande inventarier från en period som omfattar närmare 1 000 år. Sveriges 3 400 kyrkobyggnader är ett levande arv dit inte bara byggnaden och rummet hör, utan många gånger även en kyrkogård och en omgivande miljön. I Lunds stift finns det ca 520 kyrkor och nästan 490 av dem är skyddade av Kulturmiljölagen.

För mer information: Heikki Ranta, stiftsantikvarie 046-15 55 06, heikki.ranta@svenskakyrkan.se

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.