Statistiska centralbyrån, SCB

7 700 färre lediga jobb

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 11:06 CEST

Konjunkturstatistik över vakanser:

Totalt fanns det 54 700 lediga jobb på arbetsmarkanden under andra kvartalet 2003. Detta innebär att antalet lediga jobb minskade med 12 procent i jämförelse med andra kvartalet 2002.

Av de 54 700 lediga jobben återfanns 30 600 i privat sektor och 24 100 i offentlig sektor.För privat sektor medför detta en minskning med 22 procent. Någon förändring i förhållande till föregående år är inte statistiskt säkerställd för offentlig sektor. Arbetskraftsbristen, antalet vakanser, fortsatte att minska under andra kvartalet. Totalt fanns det 15 100 vakanser vilket är en minskning med 4 700 i jämförelse med föregående år.

Minskat antal lediga jobb bland små arbetsställen
Antalet lediga jobb bland arbetsställen med färre än tio anställda minskade med 4 600 i jämförelse med andra kvartalet 2002. Totalt minskade antalet lediga jobb i privatsektor med 8 500. Detta innebär att de små arbetsställena står för mer än hälften av den total minskningen av de lediga jobben. Även vakansgraden, andelen vakanser i förhållande till antalet anställda, minskade. Vakansgraden för arbetsställen med färre än tio anställda uppgick till 0,6 procent. I jämförelse med föregående år innebär detta att vakansgraden halverats.

Fortsatt ökad användning av bemanningsföretag
Av de 30 600 lediga jobben i privat sektor var 1 800 (5,9 procent) bemannade av personal från bemanningsföretag eller konsulter. Andelen lediga jobb bemannade av personal från bemanningsföretag eller konsulter ökade med 1,2 procentenheter i jämförelse med andra kvartalet 2002. Detta innebär att andelen ökat under de tre senaste kvartalen.

Minskad brist på arbetskraft i Stockholms län
Av de 30 600 lediga jobben återfanns en tredjedel i Stockholms län. Även arbetskraftsbristen, antalet vakanser, var störst här. Under andra kvartalet fanns 3 500 vakanser i Stockholms län. Då man tar hänsyn till antalet anställda i Stockholms län var dock inte arbetskraftsbristen stor i förhållande till övriga län. Vakansgraden, andelen vakanser i förhållande till antalet anställda, var 0,5 procent. Vakansgraden i Stockholm minskade därmed med 0,3 procentenheter i förhållande till andra kvartalet 2002. Vakansgraden för privat sektor totalt uppgick till 0,4 procent.

Definitioner och förklaringar

Lediga jobb
Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser
Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad
Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad
Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Mer information
Resultat ifrån undersökningen redovisas även i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-11-18 10.00