Borås Stad

750 lär mer om demenssjukdom

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2017 09:00 CEST

Antalet personer med demenssjukdom ökar i samhället. Därför beslutade Vård- och äldrenämnden i går att avsätta 700 000 kronor under 2017 för att utbilda personal på vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter, totalt 750 anställda, i bemötande vid demenssjukdom.

Ökad kunskap om demens är nyckeln till förståelse och en grundläggande förutsättning för att möta behov hos äldre med demenssjukdom och deras anhöriga. Kunnig och kompetent personal bidrar till att de känner trygghet.

– Vi ser att antalet personer med demenssjukdom ökar och därför vill vi stärka vår personals kompetens för att vi ska kunna ge personer med demenssjukdom rätt vård och omsorg och ett gott bemötande, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Utbildningen kommer att hållas i egen regi inom Vård- och äldreförvaltningen med verksamhetsutvecklaren och demenssjuksköterskan Seki Sinani som utbildare.

– I det dagliga arbetet möter vi personer som är beroende av hjälp och stödinsatser. Vårt arbete har stor betydelse för deras möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vid varje möte kan vi påverka hur mötet upplevs av den som har en demenssjukdom. Därför är det viktigt att all personal har kunskap om hur man bemöter personer med demenssjukdom på ett bra sätt, säger Seki Sinani.

Vård- och äldrenämnden har för avsikt att fortsätta utbilda fler personalgrupper i bemötande vid demenssjukdom. Utbildning ska ges kontinuerligt och ingå i förvaltningens kompetensutvecklingsplan. 700 000 kronor, som avsätts för det här året, täcker kostnader för vikarier och finansieras genom nämndens centrala buffert.

Vård- och äldrenämndens satsning har sin grund i de nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. I riktlinjerna rekommenderas att hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuder långsiktig och kontinuerlig utbildning i kombination med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg för vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom.

Frågor besvaras av:
Ida Legnemark (V), ordförande Vård- och äldrenämnden: 0768-88 56 99
Seki Sinani, verksamhetsutvecklare och demenssjuksköterska Vård- och äldreförvaltningen: 0706-45 55 28