Naturvårdsverket

80 EU-miljoner till svensk miljö

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 14:06 CEST

Tystare sopbilar, mindre farliga ämnen i byggvaror, återvinning av bilarnas gamla oljefilter och skydd av fjällräv är fyra exempel på svenska projekt som i år får sammanlagt 80 miljoner kronor från EU:s miljöfond LIFE.

- Återigen visar det sig att svenskt miljökunnade och miljöteknik ligger i topp i EU. I stark konkurrens tilldelar EU-kommissionen svenska projekt 80 miljoner kronor ur EUs miljöfond LIFE, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör Naturvårdsverket. LIFE är ett viktigt tillskott och en morot att driva på och omsätta miljöpolitiken i praktisk handling.

Pengarna går till åtta miljöskyddsprojekt och två naturvårdsprojekt:

Elmo Leather AB får 8,5 miljoner kronor för att uppföra en anläggning för biologisk rening av avloppsvatten från garveriet i Svenljunga. Reningstekniken har inte tidigare tillämpats inom garveriindustrin och målet är att minska kväveutsläppen med 80 procent. Byggprodukter kan innehålla mycket farliga ämnen, som kan vara cancerogena, allergiframkallande eller orsaka fosterskador. Sveriges fyra största byggbolag, NCC, JM, Peab och Skanska, i samverkan med branschföreningen, Sveriges Byggindustrier, får nära 7 miljoner kronor för att utveckla en branschstandard och ett system för att fasa ut byggprodukter som innehåller sådana ämnen. Ragn-Sells specialavfall AB i Halmstad får 4,2 miljoner kronor för att i samarbete med sitt dotterbolag i Estland uppföra en anläggning med ny teknik för behandling av förbrukade oljefilter från motorfordon. Återvinningsgraden för ingående material beräknas till 85 procent.

Renova AB, som ägs av 11 västsvenska kommuner, tilldelas 11,7 miljoner kronor för att i Göteborg i full skala pröva ett system för att minska buller och avgaser vid insamling av hushållsavfall. En miljösopbil som körs med naturgas med effektiv katalysatorrening och eldriven hydraulik ska utvecklas och utvärderas.

Svenska lantmännen och Acanova AB bygger tillsammans en fullskalig anläggning för värmesanering av utsäde med 3,7 miljoner kronor från EU. Metoden innebär att man utan tillsats av kemiska betningsmedel kan behandla alla sorters spannmålsutsäde mot de flesta förekommande utsädesburna sjukdomar.

Skogsstyrelsen får cirka 14 miljoner kronor för att demonstrera möjligheter att på skogsmark bidra till att genomföra ramdirektivet för vatten. Projektet väntas också leda till ett bra framtida samarbete för genomförandet av direktivet. Skogsmyndigheter i Frankrike och Storbritannien liksom Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk, WWF med flera deltar.

Skogsvårdsstyrelsen Värmland-Örebro får nära 8 miljoner kronor för att i samarbete med bland annat Finland utveckla ett system för att återföra aska från skogsbränslen till skogsmark. Det innebär att en viktig resurs tas tillvara och att mängden avfall som deponeras minskar.

Doggy AB i Vårgårda tilldelas 2,1 miljoner kronor för att testa en ny metod för hantering av avloppsvatten och slam i köttindustrin. Det handlar om att minska vatteninnehållet i slammet vilket också reducerar slamtransporterna med lastbil.

Stockholms universitet får stöd med nära 12 miljoner kronor för skydd av fjällräv som är en utrotningshotad art. För att öka villkoren för överlevnad, planeras åtgärder såsom stödutfodring, avskjutning av rödräv i de viktigaste fjällrävsområdena samt övervakning. De svenska fjällänen samt myndigheter i Finland och Norge deltar också projektet.

Länsstyrelsen i Jämtlands län får 7,2 miljoner kronor för att restaurera och bevara de mest värdefulla naturbetesmarkerna och slåtterängarna i Jämtland/Härjedalens odlingslandskap.

LIFE-fonden syftar till att genomföra och utveckla EUs miljöpolitik genom medfinansiering av miljöprojekt. EU-kommissionen administrerar fonden och fördelar bidrag. I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet i samråd med NUTEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Naturvårdsverket:Anita Moberg, 08-698 10 52, anita.moberg@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket: Lena Svärd (naturvård), 08-698 12 65,lena.svard@naturvardsverket.se

NUTEK:Göran Uebel, 08-681 93 75, goran.uebel@nutek.se

Elmo Leather AB: Nalle Johansson, 070-5817738, nalle.johansson@elmoleather.com

NCC AB: Stefan Lindsköld, 070-369 05 44, stefan.lindskold@ncc.se

Ragn-Sells specialavfall AB: Lena Stridh, 070-927 25 31, lena.stridh@ragnsells.se

Renova AB: Lia Detterfelt, 070-535 87 72, lia.detterfelt@renova.se

Svenska lantmännen/Acanova AB: Kenneth Alness, 070-514 47 14, kenneth.alness@lantmannen.se

Skogsstyrelsen: Erik Sandström, 070-636 21 24, erik.sandstrom@svo.se

Skogsvårdsstyrelsen Värmland-Örebro: Stig Emilsson, 070-647 01 77, stig.emilsson@svsst.svo.se

Doggy AB: Göran Lundevall, 070-9347508, goran.lundevall@doggy.se

Stockholms universitet: Anders Angerbjörn, 070-606 7671, angerbj@zoologi.su.se

Länsstyrelsen i Jämtlands län: Eva Näsman, 063-146204, eva.nasman@z.lst.se

Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27 eller anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.