Naturskyddsföreningen i Stockholms län

80 km/tim – bra för både trafiksäkerhet och miljö! / NY VERSION

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 12:00 CET

Större effekter än väntat:
NTF och Naturskyddsföreningen har sedan 2009 följt utvecklingen på 37 statliga vägar där hastigheten sänkts från 90 till 80 km/tim. Medelhastigheten på dessa vägar är idag nästan 7 km/tim lägre än när hastighetsgränsen var 90 km/tim. Ett resultat som för miljön innebär en utsläppsreduktion på upp till 18 procent koldioxid/fordonskilometer jämfört med nivån innan hastighetsomläggningen.

– Lika positivt är utfallet för trafiksäkerheten, det vill säga sannolikheten att dödas och skadas minskar kraftigt när medelhastigheten går ner, säger Lotta Frejd Malmqvist, projektledare på NTF Stockholm - Gotland.

I regionen Stockholm - Gotland har medelhastigheten på de fyra vägar som ingår i NTFs nationella projekt sjunkit med mellan fyra och sju km/tim. (OBS)

NTF Stockholm - Gotland har tillsammans med Naturskyddsföreningen regelbundet genomfört mätningar på fyra utvalda vägar i regionen, som i slutet av 2009 blev föremål för hastighetssänkningar från 90 km/tim till 80 km/tim. De senaste mätningarna genomfördes under september och oktober och visar som bäst hastighetssänkningar på sju km/tim(på LV 148 på Gotland) respektive sex km/tim (på RV 57 mellan Järna och Mölnbo), vilket är mer än vad hastighetssänkningar brukar leda till vid sänkning av hastighetsgränsen med 10 km/tim.

– Det ser ju väldigt bra ut för trafiksäkerheten, d.v.s. sannolikheten att dödas eller skadas allvarligt har minskat kraftigt på dessa vägar - förutsatt att den positiva trenden håller i sig, säger Lotta Frejd Malmqvist, projektledare på NTF Stockholm-Gotland.

Bättre luft längs RV 57 och LV 148

Även avseende koldioxidutsläpp noteras kraftiga minskningar på framför allt de två vägar i regionen där medelhastigheten sjunkit mest. På exempelvis länsväg 148 utanför Visby på Gotland har utsläppen per fordonskilometer minskat med drygt 4,7 procent och på riksväg 57 - sträckan Järna-Mölnbo utanför Södertälje - är utsläppsminskningen 4,5 procent.

– Det ser riktigt bra ut för miljön – minskningar på nästan fem procent. Det är bra, men det krävs naturligtvis ytterligare åtgärder för att minimera nivån av koldioxidutsläpp på de aktuella vägarna. Som exempel kan nämnas att bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från bilar är som lägst vid ca 70 km/h. Motorerna är helt enkelt injusterade så att de fungerar bäst vid denna hastighet, säger Mårten Wallberg på Naturskyddsföreningen.

Men de senaste hastighetsmätningarna avslöjar också skrämmande höga hastigheter. Uppmätta topphastigheter på 128 (RV 57) respektive 141 (LV 148) km/tim har noterats.

– I första hand ska vi glädja oss åt det positiva utfallet totalt sett. Ett resultat av intensifierad samverkan mellan NTF och polisen, men givetvis också ökad ATK (kameraövervakning)på vissa av vägarna. Det har sammantaget gjort att trafikantbeteendet förbättrats. Men samtidigt skräms man av de höga hastigheter som fortfarande förekommer. Vi måste därför fortsätta fördjupa dialogen med trafikanterna. Idag vet vi att anpassningen av hastighetsgränserna efter vägens standard kan rädda åtskilliga liv, avslutar Lotta Frejd Malmqvist på NTF Stockholm-Gotland.

Resultaten från hastighetsmätningarna samt fakta om utsläppseffekter och trafiksäkerhetsvinster vid sänkning av hasighet - finns att ladda ner på www.naturskyddsforeningen.se/stockholm

För mer information, kontakta:
lotta.frejd.malmqvist@ntf.se
08- 705 59 45 eller 070/ 623 73 23
marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se
08- 644 52 70 eller 0733/ 746 714

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.