Svenska ESF-rådet

88 EU-miljoner till strategisk kompetensförsörjning

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 11:30 CEST

Europeiska socialfonden satsar drygt 88 miljoner kronor på nio projekt som ska som ska bidra till bättre hälsa, ökat lärande och effektivare strategier för kompetensförsörjning i olika typer av organisationer och verksamheter. Det blev resultatet efter gårdagens möte i Västsveriges strukturfondspartnerskap. 

– Många kompetensutvecklingsprojekt har svårt att integrera deltagarnas kompetensutveckling med arbetsplatsernas verksamhets- och arbetsorganisationsutveckling, och kompetensutvecklingen relateras sällan till hälsa/ohälsa annat än i rena friskvårdsprojekt, säger Cenita Rodehed, programchef på Svenska ESF-rådet som är förvaltande myndighet för Europeiska socialfonden i Sverige.

– Denna nationella satsning på strategisk kompetensförsörjning syftar till att möta aktuella kompetensbehov och samtidigt utveckla arbetsorganisationen för ökat lärande och en bättre hälsa på arbetsplatsen. Målet är att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar nytta för såväl individer som arbetsplatser, säger Cenita Rodehed.

Projekten finns över hela landet. Fem projekt vänder sig till sysselsatta inom offentlig sektor, tre till sysselsatta inom privat sektor och ett till sysselsatta inom ideell sektor. Längre ner i detta pressmeddelande finns en lista på samtliga projekt.

Kontakt på Svenska ESF-rådet: 
Max Wallenberg, informatör, 08-579 171 37
Mats Andersson, nationell samordnare, 019-16 54 73

Följande nio projekt beviljas stöd:

Kommunförbundet i Norrbotten får 10 470 450 kronor för projektet KOH-I-NOOR
Projektet avser bygga en grund för en god lär- och hälsomiljö för personalen på särskilda boenden inom de kommunala verksamheterna för funktionshindrade i Norrbotten. Detta är en personalgrupp som är eftersatt vad gäller kompetensutveckling och tillhör en riskgrupp avseende arbetsrelaterad ohälsa. Genom att arbeta för att hitta, utveckla och implementera kostnadseffektiva metoder för kompetensutveckling samt skapa goda relationer och förutsättningar för dialog på arbetsplatserna ska projektet leda till att minska riskerna för långtidssjukskrivningar bland personalen, öka arbetsplatsernas attraktivitet och bidra till ökad jämställdhet samt generera positiva effekter för brukarna. Kontaktperson: Ingrid Carlenius, ingrid.carlenius@bd.komforb.se, 070-213 58 15. 

Göteborgsregionens kommunalförbund får 15 534 533 kronor för projektet Gro - Organisatoriskt lärande i GöteborgsRegionen
GRo är ett projekt som ska stimulera till organisatoriskt lärande. Göteborgsregionens kommunalförbund GR är projektägare. Fem verksamheter inom funktionshinderområdet och en verksamhet inom måltidsservice från kommunerna Ale, Kungälv, Härryda, Lerum, Partille och Stenungsund deltar. Syftet med GRo är att skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i verksamheter där anställda hittills haft en otydlig och varierande professionell kunskapsbas för sin yrkesutövning, exempelvis inom funktionshinderområdet och måltidsservice. Tillsammans med lokala, regionala, nationella och internationella samarbetspartners kommer innovativa lärandemodeller tas fram, prövas och utvärderas i de deltagande enheterna vartefter goda resultat sprids på alla nivåer. Kontaktperson: Anders Helsin, anders.helsing@grkom.se, 0703-35 99 33.

Alvesta kommun får 6 900 426 kronor för projektet Helhetsgrepp på Ohälsa
Projektet omfattar 660 medarbetare i Förvaltningen för Omsorg och Hälsa i Alvesta kommun. Syftet med projektet är att förvaltningen i ett helhetsperspektiv, och i samverkan med såväl egna samarbetsparter som inom ramen ett nationellt nätverk av andra ESF-finansierade projekt, ska kartlägga behoven av och genomföra kompetensutvecklingsinsatser integrerat med en fortsatt verksamhets- och arbetsorganisationsutveckling inom de 15-tal arbetsplatserna inom förvaltningen, i syfte att sänka sjukfrånvaron. Projektet, som genomförs i samverkan med Ljungby och Älmhults kommuner, Helsingfors och Växjö universitet, Sverigehälsan AB samt Västerås Citysamverkan, genomförs under perioden 15 september 2010–15 september 2012. Kontaktperson: Pontus Juhlin, pontus.juhlin@alvesta.se, 0705-74 06 16

Bromölla kommun får 9 883 250 kronor för projektet BÄST på BUS
Projekt BÄST på BUS ska genom en strukturerad samverkan mellan Bromölla och Höörs kommuner utveckla arbetsorganisation och stödstrukturer för lärande. Detta förväntas leda till en ökad kvalité, effektivitet och medarbetarenergi på arbetsplatserna. Kontaktperson: Patrik Öhman, patrik.ohman@bromolla.se, 070-917 12 28.

Skellefteå kommun får 8 819 049 kronor för projektet CLN - Collaborative Learning Networks
Huvudsyftet med CLN är att skapa kunskap hos personalspecialister i offentliga organisationer om hur man kan använda en nätverksmodell som heter Communities of Practice (CoP) som ett verktyg för strategisk kompetensutveckling. Kunskaperna ska leda till en vidgad syn på kompetensförsörjning. I dag får många offentliga organisationer mindre resurser till kompetensutveckling samtidigt som kompetenskraven ökar. Personalspecialister har ansvaret för kompetensutvecklingsfrågorna. Kunskaperna som bildas i projektet kommer därför att kunna få effekter på en stor grupp anställda då samverkande aktörer totalt har 41 400 anställda. De vinster vi ser med projektet är: ökad kompetens hos personalen, effektiv omvärldsbevakning, minskat resande, tillgång till expertkunskaper och erfarenhet för att nämna några. Deltagarna kommer från kommuner, landsting och universitet i norra delen av Sverige. Som samverkande parter i CLN finns Sveriges HR Förening, SKL(Sveriges Kommuner och Landsting) samt SKTF. Kontaktperson: Christian Behrens, christian.behrens@skelleftea.se, 0910-74 02 79

IF Metalls förbundskontor får 10 915 205 kronor för projektet Hållbar utveckling och konkurrenskraft
Projektet riktar in sig på att skapa bestående förändring och utveckling av arbetsorganisationen på företagen som leder till att medarbetarna får ett utvecklat arbetsinnehåll. Lärande i arbetet ska ske kontinuerligt och som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Lärandet omfattar både utbildningsinsatser och praktiskt organiserat lärande i arbetet. Kvinnors arbetssituation och möjlighet till utveckling och lärande ska särskilt fokuseras. Detta ger förutsättningar till en bättre arbetsmiljö som leder till både minskad ohälsa och minskade sjukskrivningar för medarbetarna samt ett tydligt förebyggande av att nya sjukskrivningar uppstår. Syftet är att parallellt i arbetet fokusera på förändringar som både utvecklar medarbetarna och företagets produktivitet och konkurrenskraft = Hållbar utveckling. Kontaktperson: Angelica Teiffel, angelica.teiffel@ifmetall.se, 070-661 27 42

ABF – Arbetarnas bildningsförbund får 4 418 075 kronor för projektet Studieförbund i förändring
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, ska arbeta med delaktighetsprojekt vars yttersta syfte är att skapa ett ledarskap, en arbetsmiljö och en organisation som bidrar till effektivitet i arbetet utan att skapa stress eller annan hälsopåfrestning. Vi ska utveckla och tillämpa de bästa vetenskapliga metoderna för att skapa den "goda arbetsplatsen", där människor är "långtidsfriska" och finner glädje i arbetet. Resultatet ska vara dokumenterat och göras tillgängligt för andra att tillämpa. Projektet startar i 5 av ABF:s 73 avdelningar, och vi avser därefter att på eget initiativ utvidga satsningen nationellt till hela organisationen. Kontaktperson: Åsa Stenlund Björk, asa.stenlund@abf.se, 070-620 76 57

EUROFINS ENVIRONMENT SWEDEN AB får 3 636 930 kronor för projektet Hälsosam Tillväxt
Eurofins har problem med ohälsa på individ- och organisationsnivå, och att få sina medarbetare att vara innovativa och arbeta med förändring. Anställda och chefer behöver stärka sitt affärsmannaskap och medarbetarskap. Konkurrenssituationen i branschen utvecklas snabbt och för att hänga med i utvecklingen ställs det fler och fler krav på effektiva processer, ökad produktivitet och lönsamhet. Huvudmålgruppen för projektet är anställda medarbetare och chefer. Viktiga intressenter är de fackliga organisationerna och externa kompetenser som ska arbeta i projektet. Projektets mål är att utveckla hälsan på individ- och organisationsnivå och därigenom stärka konkurrenskraften i företagets olika verksamheter. Effekter av projektet ska leda till att Eurofins i Sverige har en frisk och hälsosam personal som ska kunna konkurrera om möjligheten att i ett globalt perspektiv ha etablerat ett eller flera så kallade "center of excellence". Kontaktperson: Ingrid Fasth, ingridfasth@eurofins.se, 076-721 25 92

Föreningen Svensk Företagshälsovård får 17 746 888 kronor för projektet Allas hälsa
Projektets övergripande syfte är utveckla och sprida kunskaper inom arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. Detta kommer i första hand att ske genom att skapa större förutsättningar för företagshälsovården att ge effektivt stöd till företagens förebyggande arbete. Det saknas i stort erfarenhetsbaserade metoder och de som finns behöver utnyttjas mer och bättre för att minska ohälsan i arbetslivet. Projektägare är FSF. 12 FHV- enheter medverkar i projektet, vilka har engagerat ett eller flera av sina kundföretag i projektet. Sammanlagt kommer 8 000-10 000 chefer och medarbetare i FHV-enheter och dess kundföretag att involveras. Projektet innebär många nya möten i vilka ny kunskap ska utvecklas och integreras i den vanliga verksamheten. Förutom arbetet inom de olika kundföretagen kommer projektet att arrangera olika nätverksmöten för erfarenhets- och kunskapsöverföring till skilda verksamheter i arbetslivet. Kontaktperson: Lars Hjalmarson, lars.hjalmarson@foretagshalsovard.se, 070-877 76 80

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Under 2010 genomför ESF-rådet även det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Myndigheten har cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet och huvudkontor i Stockholm och Falun.

Under perioden 2007-2013 kommer ESF-rådet att fördela över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har ESF-rådet delat ut drygt 4 miljarder kronor till 1597 projekt enbart inom Socialfonden.