Karolinska Universitetssjukhuset

9 av 10 anestesiläkare skulle välja samma yrke igen

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 09:00 CEST

Anestesiläkare är de som söver patienter och lägger bedövningar inför operationer, sköter intensivvårdsavdelningar och ofta blir delaktiga i de svårast sjuka patienternas vård, ofta med snabba och viktiga beslut och handlingar för att rädda liv och hälsa. Det är ett stressigt och krävande yrke.

Under senare åren har det publicerats en studie av Gordh och Svärdsudd som kan peka på att anestesiläkare lever kortare än andra. Dessutom har SYLF gjort en enkät som visade att de anestesiläkare som tillfrågades tvekade om de valt rätt yrke, och att de tyckte att utbildningen var dålig.

Den stora och omfattande enkät som nu gjorts försöker fördjupa och utreda hur det står till med de unga blivande anestesispecialisterna.

Presenteras på SFAI-veckan
Enkäten presenteras under SFAI-veckan (SFAI = Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård), anestesiläkarnas egen utbildningsvecka, som i år organiseras av Huddinge Universitetssjukhus anestesiklinik.

91 % skulle välja samma yrke igen
Enkäten har besvarats av nästan 40 % av de som utbildar sig till anestesiläkare. Det är en i sammanhanget hög siffra. Av alla de som besvarat enkäten skulle 91 % absolut eller troligen välja samma yrke igen. Det är en ganska god markör för hur det står till i stort. På en tiogradig skala sätter man i medeltal en 8 för hur säker man är.

I perioder har många varit betydligt osäkrare. Det är framförallt i samband med tunga jourer, vid svåra medicinska beslut, eller när något inte gått bra. Även rapporten om förtidig död har fått en del att tveka.

Att man valt anestesi beror på att det är en intressant kombination av teori och praktisk verksamhet, med mindre pappersarbete och mer patientnära arbete än i andra specialiteter.

Den 5-åriga specialistutbildningen får som helhetsbetyg en 7:a på en tiogradig skala. Mindre än hälften har en på arbetsplatsen organiserad teoretisk och praktisk utbildning, och det är framför allt det man saknar och efterlyser.

De unga läkarna känner sig uppskattade av kollegor och patienter, men upplever en stor arbetsbörda, man är underbemannade och överarbetade.

64 % av läkarna kan tänka sig att någon gång forska, och nästan 20 % gör det redan.

Sammanfattningsvis ger denna enkät en mycket ljus och positiv bild av de unga anestesiläkarnas yrkesliv. I enkäten kan man också identifiera områden som kan förbättras vad gäller arbetsmiljö och utbildning.

Enkäten redovisas på fredag 22 augusti på Södertörns Högskola, inför ett auditorium försedd med mentometerknappar, för att man skall kunna prova frågorna på publiken också.

Programmet finns på www.sfaimote2003.nu

Enkäten är utformad, bearbetad och kommer att redovisas av
Emma Pontén och Märta Segerdahl.
Frågor besvaras av Emma Pontén på 0706/89 48 42.

Ulla Sörensen
E-post: ulla.sorensen@hs.se