Fagersta kommun

90 eller 110

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 13:30 CET

Hastigheten på riksväg 66 sträckan mellan Fagersta och Virsbo bör sänkas från 110 till 90 kilometer i timmen året runt anser Väghållningsmyndigheten, Vägverket Region Mälardalen. På vägsträckan som till största delen går genom skogslandskap gäller idag sänkt hastighet till 90 kilometer i timmen endast under vintertid, mellan 1 november och 15 mars.

Väghållningsmyndighetens förslag är ute på remiss och kommunstyrelsen svar på förslaget kan sammanfattas med orden obegripligt, ologiskt och inkonsekvent.

Kommunstyrelsens svar till Väghållningsmyndigheten.

”Fagersta kommun vill med kraft avstyrka förslaget om föreslagna permanenta hastighetsnedsättningar på riksväg 66. Vägens bredd, topografi och fordonsbelastning samt förekomsten av viltstängsel gör den redan idag till en jämförelsevis mycket säker väg. Dessutom har Vägverket en färdig arbetsplan för att ytterligare höja säkerheten genom 2+1-väg med mitt- och sidoräcken och regeringens avgörande på det överklagade beslutet väntas komma inom en inte alltför avlägsen framtid.

Därför framstår föreliggande förslag som obegripligt, ologiskt och inkonsekvent, då kommunens bedömning varit att tillgängligheten, den regionala utvecklingen och de ökade möjligheterna till pendling främjar både jämställdhet och kundanpassning och motiverar nuvarande hastighet och att man särskilt efter utbyggnaden får en mycket god trafiksäkerhet utan att miljön kan anses försämrad. Fagersta kommun kan, i avvaktan på 2+1-vägens färdigsställande, godta en tillfällig hastighetsnedsättning under vinterhalvåret på berörd sträcka, men avstyrker således liggande förslag.”

Förarbetet med utredningen görs av väghållningsmyndigheten, Vägverket Region Mälardalen. Sedan är det Vägverket som enligt 3 kap. 17 § i trafikförordningen (1998:1276) beslutar om hastighetsbegränsningarna 90- och 110 kilometer i timmen.Merja Hellstrand
informatör
Fagersta kommun