Ricoh Sverige AB

90 procent av ledarna i utbildningssektorn mer kreativa på jobbet med ny teknik

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2013 10:02 CEST

Stockholm 08 april 2013Utbildningssektorn är mer optimistisk än finans-, vård- och offentlig sektor när det kommer till teknikpåverkan. 90 procent av ledarna inom utbildningssektorn anser att tekniken gör dem mer uppfinningsrika och mer kreativa på jobbet medan 80 procent hävdar att tekniken gör dem mer produktiva. Uppgifterna kommer från undersökningen Humans and Machines som the Economist Intelligence Unit genomfört på uppdrag av Ricoh Europe. Undersökningen utreder hur teknik påverkar mänsklig kreativitet och intuition i olika branscher.

Majoriteten (71 procent) av utbildningsledarna anser att teknik hjälper dem att fatta bra beslut. 72 procent, den högsta andelen i undersökningen, anser att interaktionen mellan människor och teknik gynnas avsevärt av den ekonomiska utvecklingen framöver.

Över hälften (52 procent) menar att den största utmaningen för utbildningssektorn är att tekniken utvecklas snabbare än de processer eller system som använder den. Närmare nio av tio (88%) håller med om att samspelet mellan människa-teknik endast ger ett mervärde om vi kan vara mer kreativa.

– Att man är positiva i utbildningssektorn är glädjande eftersom man fokuserar på att anpassa sig till framtiden, säger Ted Sjöbäck, Manager Education Sector, Ricoh Sverige AB. Men förändringstakten är snabb och den drivs av teknik och nya studenter. Den driver också administrations- och inlärningsmiljöer till att förändra traditionella arbetssätt. Effektivare och mer innovativa proceser krävs överlag – allt från att attrahera nya studenter och registrering, till servicen som erbjuds.

Belöningen är stor för dem som kan hänga med i teknikutvecklingen. Universitet kan använda ”big data” och dataanalys till att förbättra studentprocesserna och behålla konkurrenskraft. Genom att använda dataanalys som en del i en digitaliserad ansökningsprocess kan utbildningsinstitutioner tillämpa personlig information för studentkommunikation. Processen hjälper också till att minska marknadsförings- och produktionskostnader eftersom en produktionsprocess som enbart trycker on-demand reducerar volymen trycksaker och därmed lagringsutrymmet.

Ytterligare effektivitet uppnås genom att hantera all information via en molntjänst. Den typen av optimerade processer ökar rörligheten och utbildningsinstitutioner kan snabbare anpassa sig till teknikförändringar. Bättre effektivitet stödjer institutioner som söker bidrag från EU-kommissionen som avsatt ytterligare 150 miljoner euro per år på europanivå[1] till högre utbildning. För att få finansiering från EU-kommissionen krävs det att universitet säkerställer att befintliga resurser används på ett
effektivt sätt.

När öppna universitetskurser dvs. distansutbildningar på nätet blir populära är det viktigt att vara effektiv och konkurrenskraftig. Distansutbildningar erbjuder miljoner människor som aldrig skulle få möjlighet att läsa på universitet en chans till högre utbildning. Än så länge kommer de flesta distansutbildningarna från USA och de har potential att förändra både den högre och grundläggande utbildningen för alltid.

Framtida konkurrens kan också komma från affärsvärlden – Wim Westera, en nederländsk fysiker och specialist på utbildningsteknik på the Open University i Nederländerna citeras i undersökningen som the Economist Intelligence Unit tagit fram. Han säger: ”Om den högre utbildningen förblir som den är idag, med föreläsningsmetoder ifrån 1800-talet har Google University och Walt Disney University tagit över inom en tioårsperiod”.

Men de tillfrågade i undersökningen menar att samverkan med en människa fortsättningsvis kommer att vara viktig för utbildningssektorn. När de tillfrågade ombads svara på var mänsklig föreställningsförmåga och intuition var viktigast, blev det mest populära svaret vid själva undervisningen (34 procent), därefter kom vid framtagning av nya läromedel (27 procent). Det är högst troligt att teknikbaserade undervisningsmetoder förändrar lärarnas roll och att klassrumsföreläsningar kommer att förändras hellre än försvinna.

– De tillfrågade i undersökningen är positiva till de fördelar tekniken kan bidra med till utbildningssystemet i framtiden. Men att snabba på förändringstakten och förändra traditionella arbetssätt är avgörande om de ska kunna fortsätta att driva kunskapsekonomin och stödja kraven som nästa generation ställer, avslutar Ted Sjöbäck.

Hämta insikter från de olika sektorerna här.
Mer information om Ricoh finns här: www.ricoh.se

[1] http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11078_sv.htm

| Om undersökningen |
Analysen i den här artikeln och den större undersökningen som den är en del av baseras på en tvådelad undersökning som utförts av the Economist Intelligence Unit. Den första delen är en utfrågning av 432 högre chefer i affärvärlden som genomfördes i november, december 2012. Man efterfrågar deras syn på samspelet mellan teknik och mänsklig kreativitet i deras organisationer. Urvalet är globalt med ungefär lika stor andel från Europa, Nordamerika samt Asien- och Stillahavsregionen. Alla som ingick i utfrågningen har höga chefspositioner, 50 procent har en ledningsposition eller ingår i styrelsen. De tillfrågade kommer från 20 olika branscher, förutom finanssektorn även från utbildningsväsende, offentlig sektor (inkl. hälso- och sjukvård), tillverknings- och teknikindustrin. Över hälften av företagen i undersökningen (53 %) har en årsomsättning på över US$500m, och nästan 20 procent har US$10bn eller mer. Som ett komplement till undersökningen gjordes en serie djupgående intervjuer med framstående affärs- och teknikdrivande experter och chefer i ledande ställning från olika sektorer.

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Ted Sjöbäck
Manager Education Sector
Tel: 08-873 434 38
E-mail: ted.sjoback@ricoh.se 
www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se 
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

|About Ricoh|
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit: www.ricoh.se