Custos AB

97,4% anslutningsgrad i Custos inlösenprogram

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2003 10:38 CET

Aktieägarna i AB Custos (publ) ("Custos") har anmält 1 364 428 aktier i
Custos för inlösen genom det inlösenerbjudande som avslutades den 5
november 2003.

Totalt kommer ett värde om 470,01 miljoner kronor att överföras till
aktieägarna i Custos vilket motsvarar 344,501 kronor per inlöst aktie.

Anslutning i inlösenerbjudandet

En extra bolagsstämma i Custos fattade den 30 september 2003 beslut om
ett inlösenerbjudande i Custos. De som på avstämningsdagen den 3 oktober
2003 var aktieägare i Custos erhöll en inlösenrätt för varje aktie i
Custos. Fyra inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Custos
mot likvid i form av tre Biliaaktier samt 64 kronor kontant per inlöst
aktie i Custos. Inlösenerbjudandet omfattade totalt 1 401 074 aktier i
Custos motsvarande ett värde om 482,71 miljoner kronor.

Anmälningsperioden för att acceptera inlösenerbjudandet avslutades den 5
november 2003. Totalt har 1 364 428 aktier i Custos lämnats in och
totalt kommer ett värde om 470,0 1) miljoner kronor att överföras till
aktieägarna. Anslutningsgraden uppgår därmed till 97,4% för de
aktieägare som löser in aktier med stöd av inlösenrätter. Efter
inlösenprogrammets fullföljande kommer antalet utestående aktier i
Custos att uppgå till 4 223 567 2) aktier.

Handel i inlösenaktier och utbetalning av inlösenlikviden

Handel i inlösenaktier påbörjas den 14 november 2003 och avslutas
omkring den 2 december 2003. Inlösenaktier kommer att lösas in mot
likvid i form av tre Biliaaktier samt 64 kronor kontant per inlösenaktie
efter det att erforderliga beslut verkställts och registrerats hos PRV.

Inlösenlikviden beräknas utbetalas den 10 december 2003.

Courtagefri försäljning

I den courtagefria försäljningen av inlösenrätter uppgick den
genomsnittliga försäljningsintäkten till 45,10 kronor per inlösenrätt.
Likvid för de inlösenrätter som har avyttrats genom den courtagefria
försäljningen redovisades till berörda aktieägare omkring den 10
november 2003.

Stockholm den 12 november 2003
AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ)
Mikael Nachemson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta Mikael Nachemson (08-440 57 70)

1) Baserat på senaste betalkurs för Biliaaktien den 11 november 2003,
vilken uppgick till 93,50 kronor.
2) Antaget att syntetiskt återköpta aktier är inlösta.